Актуалното в Перник и региона

Бизнес

Индустриалците срещу правителството: 60-те процента са лъжа!
Индустриалците срещу правителството: 60-те процента са лъжа!

Асоциация на индустриалния капитал в България не подкрепя мярката за компенсация на държавата с 60% за спрените предприятия. Това става ясно от позиция на АИКБ, в която старанията на правителството да помогне в тежък момент бяха арогантно заклеймени. 

Ето какво твърдят от АИКБ:

Широко прокламираната подкрепа от 60 %, всъщност е едва 23 %, а прекратилите дейност предприятия все едно няма да могат да се възползват от нея, тъй като им се поставят неизпълними за повечето от тях условия. Забранено им е да работят поради което нямат приходи, а се очаква да платят оставащите реално 77 %, за да получат от държавата работниците им 23 % от нетния им доход. Подкрепата ще ползват само онези, които имат пари кеш, нямат ликвидни затруднения и следователно не се нуждаят особено от нея и по този начин обществените средства няма да се инвестират ефективно и ефикасно в запазването на човешките ресурси, се казва в позицията.

АИКБ не подкрепя тази мярка за спрените предприятия по три основни причини:

- Тя е неработеща и контрапродуктивна, защото няма да изпълни главната потребност на обществото и икономиката – запазването на работните места и в този си вид тласка към съкращения в предприятията спрели работа.

- Тя е неефективна и неефикасна от гледна точка на разходване на ограничения ресурс на държавата.

- Тя е дълбоко подвеждаща и ще доведе до засилване на общественото напрежение.

АИКБ настоява размерът на подкрепа да бъде диференциран спрямо тежестта на негативното влияние на извънредните мерки върху дейността на предприятията, като най-интензивна подкрепа – компенсиране на възнагражденията и осигурителна ваканция, получат онези предприятия, които са преустановили напълно дейността си и интензитетът бъде намаляван пропорционално за онези, които запазват част от дейността си. Подкрепата за прекратилите дейността си предприятия трябва да бъде безусловна и да компенсира напълно доходите на работниците, получаващи минимални заплати, а интензитетът й да намалява, за средните и високи заплати. Само така ще е максимално ефективна, ефикасна и справедлива и ще стигне до много повече хора. Ако подкрепата не бъде оказана сега, България е застрашена от нарастване на безработицата, прекратяване на дейността на структуроопределящи, иначе жизнени предприятия, вълна от фалити и от трайна рецесия и драстичен срив на приходите в бюджетната система и доходите на хората./Източник: Лупа.бг

29 март 2020, 08:34

Нечувано! COVID-19 убива и „Мерцедес”
Нечувано! COVID-19 убива и „Мерцедес”

Пандемията от коронавирус е на път да „убие” даже германския автомобилен мастодонт „Даймлер”, производител на луксозната марка „Мерцедес”. Икономическото издание „Блумбърг” информира, че немския автомобилен гигант води разговори с няколко банки за отпускането на кредити в размер на „между 10 и 15 милиарда евро”, пише Лупа.бг.

Искането за спешен многомилиарден заем e само чacт oт peдицa мepĸи зa пoдoбpявaнe нa финaнcoвoтo cъcтoяниe нa „Даймлер” в разгръщащата се ĸpизa c ĸopoнaвиpyca. Hoвaтa ĸpeдитнa линия е непредвидена и идва само 2 години след друго подобно финансиране.

През 2018 г. няколко банки отпуснаха кредит от 11 милиарда евро на „Мерцедес”, който трябва да бъде изплатен до 2025 г. От кoмпaниятa oтĸaзвaт ĸoмeнтap пo твъpдeнията на „Блумбърг” за търсене на заем. Някои обаче вече спекулират, че не е невъзможно да се стигне до сценарий, при който „Мерцедес” да падне жертва на COVID-19.

29 март 2020, 08:34

Изпратиха възраженията срещу „ЕКОМА“  и „Топлофикация Перник“ до МОСВ
Изпратиха възраженията срещу „ЕКОМА“ и „Топлофикация Перник“ до МОСВ

Над 500 възражения, които бяха подадени в община Перник срещу инвестиционното предложение на „ЕКОМА“ ЕООД за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на разтворители“ вече са обработени изпратени до МОСВ и РИОСВ – Перник.

Възраженията срещу инвестиционното предложение на „Топлофикация – Перник“ АД за „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“, които са 462, също са изпратени до Министерството и регионалната инспекция. Ще информираме перничани своевременно за резултатите от изпратените от тях възражения.

29 март 2020, 08:34

РИОСВ – Перник вече е закривана веднъж!
РИОСВ – Перник вече е закривана веднъж!

РИОСВ – Перник вече е била закривана веднъж. За това информира Румяна Рангелова - гл. експерт в Държавния архив в граада. Тя изпрати историята на екоинспекцията до „Мироглед“. Публикуваме го без редакторска намеса.

 

Районните инспекции по горите и опазване на природната среда (РИГОПС) са създадени с. т. 1  от разпореждане № 63 на МС от 19.02.1972 г. с основна дейност

 

-    контрол на на горскостопанските и ловностопанските мероприятия

 

-    контрол по комплексно използване на водните ресурси

 

-    контрол по опазване на природната среда

 

С цел осъществяване на по–ефективен контрол, който да обхваща и други компоненти - въздух, води, почви и радиационен контрол с Указ на Държавния съвет № 873/19.06.1976 г. от Министерството на горите и опазване на природната среда се отделя дейността по опазване на природната среда и се създава Комитет за опазване на природната среда (КОПС) при Министерския съвет. С Разпореждане на МС № 126/19.06.1976 г. се определят задачите и се утвърждава числеността и структурата на КОПС при МС. На КОПС са определени следните основни задачи: организира и координира разработването на система по опазването на природната среда; координира и контролира изпълнението националната програма за опазване на природната среда;  координира и контролира рационалното използване на природните ресурси; извършва специализиран контрол по опазване на природната среда.

 

Районната инспекции за опазване на природната среда (РИОПС) - Перник се създава и започва да действа от м. ноем. 1976 г.

 

С решение на Народното събрание № 173, от 08. 02. 1990 г. (обн. ДВ бр. 14/16.02.1990 г.) Комитетът се закрива и се създава Министерство на околната среда. РИОПС - Перник  преминава на пряко подчинение на новосъздаденото Министерство и приема името Районна инспекция за опазване на околната среда (РИООС) - Перник. До 1991 г. контролът се осъществява по направления – селско и горско стопанство, хранителна промишленост, транспорт и енергетика. Има и лабораторен комплекс, който извърша контрол на въздуха, водите и радиологичен контрол.

 

В началото на 1992 г. по решение на Министерското на околната среда инспекцията приема ново име – Районна инспекция по околната среда (РИОС) – Перник, което се запазва до 1996 г. Контролът започва да се осъществява по компоненти и фактори на околната среда. Създават се направления по: опазване на въздуха, опазване на водите, опазване на почвите и земните недра, гори и защитени природни територии и селищна екология.

 

През 1997 г. с приемането на Комитета по водите, Министерството с Решение на Народното събрание от 21.05.1997 г. (обн. ДВ бр. 41/23.05.1997 г.) се преименува на Министерство на околната среда и водите, респективно инспекциите  стават Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). Районната инспекция в гр. Перник става отдел към Регионалната инспекция по околна среда и води  гр. София, но работи на територията на гр. Перник. Осъществява основната си дейност по превантивен, текущ и последващ контрол по компоненти на околната среда, разрешителни режими. Закрита е лабораторията.

 

От 2003 до 2007 г. отдел Перник е закрит, а служителите му са пренасочени на работа в РИОСВ - София.

 

С Постановление № 190 от 8 авг. 2007 г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС (обн. ДВ бр. 67 от 17 авг. 2007 г.) се създава и Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Перник. С Правилника за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите ( ДВ бр.65/2004г.; ДВ бр.103 от 29.12.2009г.), издаден от Министъра на околната среда и водите се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на инспекцията.

 

РИОСВ - Перник провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) с предмет на дейност в областите опазване на въздуха, водите, почвите и защитата им от замърсяване и увреждане:

 

екологосъобразно използване на подземните богатства, земните недра и опазването им;

изработване по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда;

управление на отпадъците по екологично съобразен начин;

опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;

събиране, обработване и предоставяне на информация за състоянието въздуха, водите, почвите;

работа по Националните програми;

опазване на водни обекти от замърсяване;

комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването;

управление на риска;

оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения.

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Перник, осъществява своята дейност на територията на Пернишка и Кюстендилска област. Обхванати са общини:  Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен, Ковачевци, Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Бобошево и Трекляно с общ брой на населените места – 353.

 

В своята дейност РИОСВ - Перник има регулиращи, контролни и информационни функции, обхващайки територия с обща площ 5476,30 кв. км и население 312 366 жители.

29 март 2020, 08:34

„Фокус” реже журналисти, закрива три радиа
„Фокус” реже журналисти, закрива три радиа

Информационна агенция „Фокус”, създадена от покойния вече Красимир Узунов, започна драстични съкращения, научи Lupa.bg от свой човек в медията.

Журналисти и служители днес са получили мейл, в който ръководството съобщава, че „заради ситуацията финансовите проблеми на „Фокус“ са изключително тежки и налагат съкращения”.

Затова вече е решено да бъдат закрити регионалните радиостанции в Смолян, Шумен и Видин, което води до освобождаването на трима човека.

В радиа с по двама човека остава на работа един: в Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и във Варна. Съответно петима остават без работа.

От началото на март до края на извънредното положение всеки от останалите на работа ще получава по 50% от заплатата си. Останалите 50% ще му бъдат дължими от „Фокус“ и ще бъдат изплатени при първа възможност от фирмата. При приходи те могат да бъдат изплатени и в рамките на същия месец.

Налагат се драстични съкращения и в екипа на радиото в София, където ще работят шестима, а четирима остават на улицата.

„Поради намаляването на екипа ще преминем на нова програмна схема с две предавания. Сливаме сутрешния и дневния блок в едно предаване – 8-12. Остава и вечерният блок. Запазват се и новините, като те ще започнат от 08.00 и на кръгъл час ще продължат до 22.00 часа”, пише в мейла до журналистите.

„Новата схема влиза от понеделник, 30.03, тоест от началото на другата седмица. Отсега до второ решение платени и неплатени отпуски няма да се разрешават! Моля ви да не се спекулира и с болнични!

Моля всеки от оставащите на работа да прецени дали приема условията и остава на работа или ще предпочете да напусне. Очаквам решенията ви до петък, включително, за да спасим от съкращение колега, който би предпочел да работи.

Мерките се налагат, за да спасим в тези сложни времена медията. На тези, които остават се пада тежестта да изнесат натоварването: когато си стъпим на крака и медията има нужда от хора, ще се обърнем отново към освободените, за да ги върнем на работа – ако те приемат.

Благовещение не е най-подходящият ден за лоши новини, но и те не избират времето си”, завършва лошата вест от ръководството на „Фокус”.

29 март 2020, 08:34

КЕВР намалява цената на парното с до 25% от 1 април
КЕВР намалява цената на парното с до 25% от 1 април

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага намаление на цената на парното и топлата вода от 1 април с между 7 и 25%. Това е записано в доклад на регулатора, публикуван наелектронната му страница. Окончателно решение за новите цени ще бъде взето на заседание на 26 март без присъствието на медии заради обявената извънредна ситуация.

Причина за намалението на цените на парното и топлата вода е поевтиняването на природния газ с 40 на сто от 1 април.

На 3 март, държавната компания "Булгаргаз" се договори с руската "Газпром Експорт" да намали цените на природния газ със задна дата от август 2019 г.

Към момента съществуващото законодателство не позволява на Комисията за енергийно и водно регулиране да определи по-ниски цени на газа и парното със задна дата, така че и потребителите да се възползват от намалението.

"По подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление е изготвен доклад с вх. № Е-Дк-239 от 17.03.2020 г., в който е посочено, че данните и документите по заявлението и направените въз основа на тях изчисления водят до формиране на цена за м. април 2020 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 26,21 лв./MWh (без акциз и ДДС). Последното, от своя страна, съставлява намаление със 17,83 лв./MWh или с 40,49% в сравнение с действащата цена от 44,04 лв./MWh (без акциз и ДДС), утвърдена с Решение № Ц-1 от 01.01.2020 г.

Според разчетите на регулатора, най-много ще поевтинее топлата вода и парното в София, а най-малко във Варна. Най-скъпо остава отоплението във Велико Търново и Пловдив, уточнява БНТ.

Освен това, комисията намалява и цените на тока произвеждан от топлофикациите. Това обаче няма да се отрази на битовите сметки, показват разчетите на КЕВР./Източник: Вести.бг

21 март 2020, 16:28

Сурови глоби за нарушителите на карантина
Сурови глоби за нарушителите на карантина

5000 лева глоба грози всеки, който не спазва противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция за времето на въведеното извънредно положение заради коронавируса. Това бе записано в закона за извънредното положение, чиито промени парламентарната правна комисия прие с големи разправии до късно тази вечер. Законът разписва подробно наложените от здравния министър Кирил Ананиев мерки.

Имуществена санкция от 15 хил. лв. ще има пък за търговци и юридически лица, които не спазват забраната на здравния министър. Това важи и за ресторантьори, собственици на барове и дискотеки, които отварят заведенията си по време на извънредното положение, гласи друг от подкрепените текстове.

Всички българи, които се прибират от чужбина, да бъдат поставени под карантина, записаха още депутатите в закона по предложение на шефката на групата на ГЕРБ и на здравната комисия Даниела Дариткова.

Глоба до 500 лв. ще се налага на всички контактни лица на болен от коронавирус, които откажат да се подложат на тест, гласи друг от текстовете в закона.

Спира се и паралелният износ на лекарства, от които в България има нужда. В борбата със спекулата управляващите предложиха търговците на едро да не могат да доставят лекарства, апаратура или предпазни средства с надценка над 15%. Отхвърлено обаче беше предложението на БСП за строги мерки срещу спекулата.

Извънредно беше положението и в самата правна комисия, която прекъсва работа два пъти за по час. Причината беше, че депутатите не знаеха какво гласуват заради недобре подреден доклад от 150 страници с всички 19 новопредложени текстове от различните парламентарни групи. Текстовете на закона бяха приемани след размяна на листчета и многократно уточняване какво точно се гласува./Източник: Лупа.бг

 

20 март 2020, 07:17

Тонове боклуци пристигат у нас от рискови държави
Тонове боклуци пристигат у нас от рискови държави

Въпреки епидемията от коронавируса вносът на боклук от страни с висок риск не спира. За това сигнализираха пред Lupa.bg жители на Елин Пелин, в чийто град наскоро отвори врати завод за преработка на пластмаса.

Отпадъците, които пристигат в Елин Пелин, са от Италия, Германия и Гърция, където COVID-19 не спира да взема жертви. Хората са притеснени, че боклуците могат да са носители на зарази и да ги разболеят.  

По данни на инвеститора на завода „Интегра пластикс” 15-20% от найлоновите торбички са непреработваеми. Това означава, че не се разграждат и се загробват в почвата, като я замърсяват.

По думите на местните хора от отходни тръби на завода се изливат течности със странни миризми, смесени с множество полиетиленови късчета. Това се случва зад предприятието в местността Църквето. В нейното землище обаче има над 10 сонди за вода, както и множество ниви. Държавата не осъществява никакъв контрол и местните са притеснени за качеството на водата и бъдещата реколта. 

Жителите на града припомнят, че на завода не е правена Оценка за въздействие върху околната среда и всички разрешителни за преработката на пластмаса са подписани от Нено Димов, който сега е в ареста.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров алармира, че заради коронавируса имаме проблем с отпадъците. „Не можем да изнесем пестицидите по обективни причини, не можем да ги оставим тук отново по обективни причини. Имахме програма, опаковахме ги, изнесохме ги от скривалищата. Не можем да ги изнесем в чужбина по обективни причини. Не можем да ги оставим в България. Никой не би се съгласил в тази ситуация някъде да трупаме количества. Трябва да ги обезвредим на единствения възможен инсенератор, който се намира в България", обясни министърът.

19 март 2020, 07:01

Обезщетенията за фирмите по сметките на работниците?
Обезщетенията за фирмите по сметките на работниците?

Българската стопанска камара настоява за промени в Закона за извънредното положение, иска ясни и непротиворечиви правила.
"Планът е държавата да плаща 60% от заплатите на закъсалите предприятия. Това трябва да е срещу някакъв ангажимент, а не безусловно. Има въпросителни, на които трябва да търсим отговори. Срив ще има, въпросът е как ще се излиза от него", каза в ефира на "Денят ON AIR" лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

По думите му мерките ще трябва да се поправят в хода на приложението им заради ситуацията, в която се намираме.

"Повечето прогнози са, че това ще приключи в рамките на три месеца. След като държавата ще покрива част от разходите, логично е да получи нещо обратно. Трябва да се редуцира срокът, за който отсъствието от работа да се счита като платен отпуск", обясни Манолов.

Той добави, че синдикатите са предложили тези средства за възнаграждения да се превеждат директно по сметки на работниците.

"Убеден съм, че ще има работодатели, които биха се изкушили да постъпят по друг ред с тези средства. Рисковете за работниците са да останат без работа, без заплата, да се разболеят - ситуацията е уникална", отбеляза Димитър Манолов в ефира на Bulgaria ON AIR.

И апелира да преосмислим всичко, което правим.

"След месец-два целият ни свят ще бъде различен, ще се сблъскаме с нови предизвикателства. Банкрутите и фалитите вероятно ще станат малко повече, ще има друга структура на работната сила. Иска ми се да бъдат минимални изкушенията да се политиканства", смята председателят на КТ "Подкрепа"./Източник: Днес.бг

18 март 2020, 07:48

Спряха екскурзиите
Спряха екскурзиите

Очакваме всеки момент да се преустановят организираните екскурзии. Виждаме, че ситуацията е много динамична, много държави затварят въздушните си пространства. Най-важно е да се самоограничаваме, да бъдем отговорни и да не приемаме, че призивът да не се пътува не се отнася за нас, защото българската държава не може да гарантира, че друга държава няма да затвори границите си. Това каза вицепремиерът и министър  на външните работи Екатерина Захариева на брифинг в Министерски съвет във връзка с предприетите мерки от страна на правителството за оказване на съдействие на българските граждани в чужбина, предаде Новини.бг.

Една от основните  задачи пред екипа на МВнР е освен да следи международната ситуация и да актуализира информацията, е да оказва съдействие на българските граждани зад граница. За пореден път, тъй като това правим всеки ден, искам да призова нашите сънародници да не пътуват, защото, въпреки призивите, които отправяме всеки ден, все още забелязваме доста пътувания и организирани наши съграждани зад граница, които не попадат под определението "неотложен случай". Редица държави въведоха ограничения за свободно придвижване на граждани, дали индивидуални, или са автобуси. Полагаме неимоверни усилия. От 13 март сме оказали съдействие да приберем над 200 български граждани дори от дестинации, за които първоначално ни се струваше невъзможно. На всеки три часа задграничните ни представителства предоставят информация каква е ситуацията в съответната държава. На сайта на МВнР има таблица, която се актуализира на всеки три час, заяви Захариева.

По границите все още има затруднения и преминаването на нашите тирове става бавно.  На границата между Унгария и Австрия в момента опашката към Австрия е около 30 км. Искам да уверя нашите съграждани, че около 21 часа днес ще бъде пусната колоната, ще бъде осигурен кортеж през Унгария, за да могат нашите сънародници да се приберат, отбеляза здравният министър.

За групата в Мароко сме в постоянна връзка от два дена. Нашето посолство прави всичко възможно, за да направи възможно тяхното прибиране. Едва преди час Мароко разреши кацането на самолетите и имам уверение, че българите ще качат на втория самолет тази вечер, Там се намират още наши съграждани, ще съдействаме и на тях, подчерта Захариева.

Издадох заповед от днес до 13 април да бъдат преустановени всички вътрешни организирани пътувания, пътуванията от България към чужбина, както и тези от чужбина към България, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова.

483-българи и в момента са на екскурзии зад граница, съобщи тя, като определи това като безотоговорност. Очевидно е, че само на добра дума и на добра вол не става, подчерта министърът.

17 март 2020, 16:39

Удължават срока за плащане на сметките за ток
Удължават срока за плащане на сметките за ток

Заради извънредната ситуация, в която се намира страната, срокът за плащане на сметките за ток се удължава. Колкото до водата отчетите вече ще се правят от самите абонати, които ще ги подават по телефона и имейла към дружеството. 

"Срокът за плащане на сметките за ток се удължава и става 20 дни", обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на брифинг в Министерския съвет в понеделник.

Тя обясни, че трите електроразпределителни дружества отменят всички планови ремонти по мрежата. Прекъсвания на тока ще има само при евентуални аварии и работата по тяхното отстраняване. Освен това, екипи на ЕРП-тата ще проверяват дали агрегатите за резервно захранване на болниците са в изправност.

Петкова призова българите да задават въпросите, които ги вълнуват, на посочените на сайтовете на ЕРП-тата телефони и имейли за връзка.

"Работата в центровете за разплащания се преустройва. Помещенията ще бъдат редовно дезинфекцирани и в тях ще се допускат ограничен брой хора", каза още министърът.

Тя коментира и идеята за налагането на мораториум върху плащането на сметки. "Популизмът може да стане по-страшен от вируса. Това е рискова стъпка, която ще доведе до сериозно напрежение и междуфирмена задлъжнялост. След месец-два битовите потребители ще имат да плащат няколко сметки накуп", категорична бе Петкова.

„Дали сме указания на ВиК операторите да преустановят снемане на показанията на водомерите на битовите абонати с цел намаляване на контактите”, заяви регионалният министър Петя Аврамова. И уточни, че мярката ще е в сила до 29 март.

На ВиК операторите са дадени указания за това потребителите да могат сами да направят отчет на водомерите си и да ги съобщят по телефона или онлайн. Където няма самоотчет, ВиК операторите ще могат да залагат служебни резултати, съобразени с отчетите от предишни периоди.

Що се отнася до заплащането, от министерството препоръчват на потребителите да използват електронен път. До касите пък ще има пропускателен режим, за да не се струпват много хора. Помещенията ще се дезинфекцират, а служителите ще бъдат оборудвани с предпазни средства. Всички електронни услуги на регионалното министерство ще бъдат изпълнявани, като ще се заложи на електронен обмен на информация, обясни министър Аврамова./Източник: НТВ

17 март 2020, 06:31