Актуалното в Перник и региона

Бизнес

Индустриалците срещу правителството: 60-те процента са лъжа!
Индустриалците срещу правителството: 60-те процента са лъжа!

Асоциация на индустриалния капитал в България не подкрепя мярката за компенсация на държавата с 60% за спрените предприятия. Това става ясно от позиция на АИКБ, в която старанията на правителството да помогне в тежък момент бяха арогантно заклеймени. 

Ето какво твърдят от АИКБ:

Широко прокламираната подкрепа от 60 %, всъщност е едва 23 %, а прекратилите дейност предприятия все едно няма да могат да се възползват от нея, тъй като им се поставят неизпълними за повечето от тях условия. Забранено им е да работят поради което нямат приходи, а се очаква да платят оставащите реално 77 %, за да получат от държавата работниците им 23 % от нетния им доход. Подкрепата ще ползват само онези, които имат пари кеш, нямат ликвидни затруднения и следователно не се нуждаят особено от нея и по този начин обществените средства няма да се инвестират ефективно и ефикасно в запазването на човешките ресурси, се казва в позицията.

АИКБ не подкрепя тази мярка за спрените предприятия по три основни причини:

- Тя е неработеща и контрапродуктивна, защото няма да изпълни главната потребност на обществото и икономиката – запазването на работните места и в този си вид тласка към съкращения в предприятията спрели работа.

- Тя е неефективна и неефикасна от гледна точка на разходване на ограничения ресурс на държавата.

- Тя е дълбоко подвеждаща и ще доведе до засилване на общественото напрежение.

АИКБ настоява размерът на подкрепа да бъде диференциран спрямо тежестта на негативното влияние на извънредните мерки върху дейността на предприятията, като най-интензивна подкрепа – компенсиране на възнагражденията и осигурителна ваканция, получат онези предприятия, които са преустановили напълно дейността си и интензитетът бъде намаляван пропорционално за онези, които запазват част от дейността си. Подкрепата за прекратилите дейността си предприятия трябва да бъде безусловна и да компенсира напълно доходите на работниците, получаващи минимални заплати, а интензитетът й да намалява, за средните и високи заплати. Само така ще е максимално ефективна, ефикасна и справедлива и ще стигне до много повече хора. Ако подкрепата не бъде оказана сега, България е застрашена от нарастване на безработицата, прекратяване на дейността на структуроопределящи, иначе жизнени предприятия, вълна от фалити и от трайна рецесия и драстичен срив на приходите в бюджетната система и доходите на хората./Източник: Лупа.бг

29 март 2020, 08:34

Нечувано! COVID-19 убива и „Мерцедес”
Нечувано! COVID-19 убива и „Мерцедес”

Пандемията от коронавирус е на път да „убие” даже германския автомобилен мастодонт „Даймлер”, производител на луксозната марка „Мерцедес”. Икономическото издание „Блумбърг” информира, че немския автомобилен гигант води разговори с няколко банки за отпускането на кредити в размер на „между 10 и 15 милиарда евро”, пише Лупа.бг.

Искането за спешен многомилиарден заем e само чacт oт peдицa мepĸи зa пoдoбpявaнe нa финaнcoвoтo cъcтoяниe нa „Даймлер” в разгръщащата се ĸpизa c ĸopoнaвиpyca. Hoвaтa ĸpeдитнa линия е непредвидена и идва само 2 години след друго подобно финансиране.

През 2018 г. няколко банки отпуснаха кредит от 11 милиарда евро на „Мерцедес”, който трябва да бъде изплатен до 2025 г. От кoмпaниятa oтĸaзвaт ĸoмeнтap пo твъpдeнията на „Блумбърг” за търсене на заем. Някои обаче вече спекулират, че не е невъзможно да се стигне до сценарий, при който „Мерцедес” да падне жертва на COVID-19.

29 март 2020, 08:34

Изпратиха възраженията срещу „ЕКОМА“  и „Топлофикация Перник“ до МОСВ
Изпратиха възраженията срещу „ЕКОМА“ и „Топлофикация Перник“ до МОСВ

Над 500 възражения, които бяха подадени в община Перник срещу инвестиционното предложение на „ЕКОМА“ ЕООД за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на разтворители“ вече са обработени изпратени до МОСВ и РИОСВ – Перник.

Възраженията срещу инвестиционното предложение на „Топлофикация – Перник“ АД за „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“, които са 462, също са изпратени до Министерството и регионалната инспекция. Ще информираме перничани своевременно за резултатите от изпратените от тях възражения.

29 март 2020, 08:34

РИОСВ – Перник вече е закривана веднъж!
РИОСВ – Перник вече е закривана веднъж!

РИОСВ – Перник вече е била закривана веднъж. За това информира Румяна Рангелова - гл. експерт в Държавния архив в граада. Тя изпрати историята на екоинспекцията до „Мироглед“. Публикуваме го без редакторска намеса.

 

Районните инспекции по горите и опазване на природната среда (РИГОПС) са създадени с. т. 1  от разпореждане № 63 на МС от 19.02.1972 г. с основна дейност

 

-    контрол на на горскостопанските и ловностопанските мероприятия

 

-    контрол по комплексно използване на водните ресурси

 

-    контрол по опазване на природната среда

 

С цел осъществяване на по–ефективен контрол, който да обхваща и други компоненти - въздух, води, почви и радиационен контрол с Указ на Държавния съвет № 873/19.06.1976 г. от Министерството на горите и опазване на природната среда се отделя дейността по опазване на природната среда и се създава Комитет за опазване на природната среда (КОПС) при Министерския съвет. С Разпореждане на МС № 126/19.06.1976 г. се определят задачите и се утвърждава числеността и структурата на КОПС при МС. На КОПС са определени следните основни задачи: организира и координира разработването на система по опазването на природната среда; координира и контролира изпълнението националната програма за опазване на природната среда;  координира и контролира рационалното използване на природните ресурси; извършва специализиран контрол по опазване на природната среда.

 

Районната инспекции за опазване на природната среда (РИОПС) - Перник се създава и започва да действа от м. ноем. 1976 г.

 

С решение на Народното събрание № 173, от 08. 02. 1990 г. (обн. ДВ бр. 14/16.02.1990 г.) Комитетът се закрива и се създава Министерство на околната среда. РИОПС - Перник  преминава на пряко подчинение на новосъздаденото Министерство и приема името Районна инспекция за опазване на околната среда (РИООС) - Перник. До 1991 г. контролът се осъществява по направления – селско и горско стопанство, хранителна промишленост, транспорт и енергетика. Има и лабораторен комплекс, който извърша контрол на въздуха, водите и радиологичен контрол.

 

В началото на 1992 г. по решение на Министерското на околната среда инспекцията приема ново име – Районна инспекция по околната среда (РИОС) – Перник, което се запазва до 1996 г. Контролът започва да се осъществява по компоненти и фактори на околната среда. Създават се направления по: опазване на въздуха, опазване на водите, опазване на почвите и земните недра, гори и защитени природни територии и селищна екология.

 

През 1997 г. с приемането на Комитета по водите, Министерството с Решение на Народното събрание от 21.05.1997 г. (обн. ДВ бр. 41/23.05.1997 г.) се преименува на Министерство на околната среда и водите, респективно инспекциите  стават Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). Районната инспекция в гр. Перник става отдел към Регионалната инспекция по околна среда и води  гр. София, но работи на територията на гр. Перник. Осъществява основната си дейност по превантивен, текущ и последващ контрол по компоненти на околната среда, разрешителни режими. Закрита е лабораторията.

 

От 2003 до 2007 г. отдел Перник е закрит, а служителите му са пренасочени на работа в РИОСВ - София.

 

С Постановление № 190 от 8 авг. 2007 г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС (обн. ДВ бр. 67 от 17 авг. 2007 г.) се създава и Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Перник. С Правилника за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите ( ДВ бр.65/2004г.; ДВ бр.103 от 29.12.2009г.), издаден от Министъра на околната среда и водите се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на инспекцията.

 

РИОСВ - Перник провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) с предмет на дейност в областите опазване на въздуха, водите, почвите и защитата им от замърсяване и увреждане:

 

екологосъобразно използване на подземните богатства, земните недра и опазването им;

изработване по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда;

управление на отпадъците по екологично съобразен начин;

опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;

събиране, обработване и предоставяне на информация за състоянието въздуха, водите, почвите;

работа по Националните програми;

опазване на водни обекти от замърсяване;

комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването;

управление на риска;

оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения.

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Перник, осъществява своята дейност на територията на Пернишка и Кюстендилска област. Обхванати са общини:  Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен, Ковачевци, Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Бобошево и Трекляно с общ брой на населените места – 353.

 

В своята дейност РИОСВ - Перник има регулиращи, контролни и информационни функции, обхващайки територия с обща площ 5476,30 кв. км и население 312 366 жители.

29 март 2020, 08:34

„Фокус” реже журналисти, закрива три радиа
„Фокус” реже журналисти, закрива три радиа

Информационна агенция „Фокус”, създадена от покойния вече Красимир Узунов, започна драстични съкращения, научи Lupa.bg от свой човек в медията.

Журналисти и служители днес са получили мейл, в който ръководството съобщава, че „заради ситуацията финансовите проблеми на „Фокус“ са изключително тежки и налагат съкращения”.

Затова вече е решено да бъдат закрити регионалните радиостанции в Смолян, Шумен и Видин, което води до освобождаването на трима човека.

В радиа с по двама човека остава на работа един: в Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и във Варна. Съответно петима остават без работа.

От началото на март до края на извънредното положение всеки от останалите на работа ще получава по 50% от заплатата си. Останалите 50% ще му бъдат дължими от „Фокус“ и ще бъдат изплатени при първа възможност от фирмата. При приходи те могат да бъдат изплатени и в рамките на същия месец.

Налагат се драстични съкращения и в екипа на радиото в София, където ще работят шестима, а четирима остават на улицата.

„Поради намаляването на екипа ще преминем на нова програмна схема с две предавания. Сливаме сутрешния и дневния блок в едно предаване – 8-12. Остава и вечерният блок. Запазват се и новините, като те ще започнат от 08.00 и на кръгъл час ще продължат до 22.00 часа”, пише в мейла до журналистите.

„Новата схема влиза от понеделник, 30.03, тоест от началото на другата седмица. Отсега до второ решение платени и неплатени отпуски няма да се разрешават! Моля ви да не се спекулира и с болнични!

Моля всеки от оставащите на работа да прецени дали приема условията и остава на работа или ще предпочете да напусне. Очаквам решенията ви до петък, включително, за да спасим от съкращение колега, който би предпочел да работи.

Мерките се налагат, за да спасим в тези сложни времена медията. На тези, които остават се пада тежестта да изнесат натоварването: когато си стъпим на крака и медията има нужда от хора, ще се обърнем отново към освободените, за да ги върнем на работа – ако те приемат.

Благовещение не е най-подходящият ден за лоши новини, но и те не избират времето си”, завършва лошата вест от ръководството на „Фокус”.

29 март 2020, 08:34

Агенцията по заетостта въвежда допълнителни мерки за обслужване на клиентите на бюрата по труда
Агенцията по заетостта въвежда допълнителни мерки за обслужване на клиентите на бюрата по труда

Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение от Народното събрание на Република България и препоръките за ограничаване на епидемичната обстановка в страната, набелязани от Националния оперативен щаб, Агенцията по заетостта въвежда временно следните допълнителни мерки при обслужването на различните групи клиенти на бюрата по труда:

  1.    Ограничаване на срещите от типа „лице в лице” с търсещи работа лица, регистрирани в бюрата по труда, чрез разсрочване и отлагане за м. април на планираните до края на м. март срещи с трудовия им посредник.

Агенцията по заетостта препоръчва на клиентите си предварително да осъществят контакт по телефон или електронна поща със съответната дирекция „Бюро по труда“. Безработните лица могат да ползват и модул „Личностен профил на търсещото работа лице”, за което е необходимо да получат данни за достъп от трудовия посредник.

При присъствени срещи в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация за предпазване от зараза на участниците!

 

Клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, следва да спазват

14-дневния карантинен период от тяхното пристигане и едва след това да посещават бюрата по труда.

 При регистрация на търсещи работа лица на място в бюрото по труда/филиала:

3.1. Клиентският поток ще се организира пред входната врата на разстояние 1-1,5 метра и спазване на аналогична дистанция между чакащите;

3.2. Регистрацията на място в бюро по труда/филиала се ограничава до снемане на базовата информация за клиента и извеждане на регистрационна карта. Допълнителна информация може да се получава на следваща среща или да се предоставя чрез модула „Личностен профил за търсещо работа лице” за безработните, които имат електронен адрес.

 

4. Както вече информирахме, лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), могат да подават заявление-декларация за регистрация чрез него, като изпълнят следните стъпки:

          - да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта - https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8864/zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1.docx;

          - да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;

          - да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) до дирекция „Бюро по труда” съобразно адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ), заедно с копие на документ за самоличност.

          Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)  може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрото по труда за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства (промяна на персонални данни, прекратяване или възстановяване на регистрация и др.), спазвайки посочените по горе стъпки. Заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата може да се изтегли от тук:

 https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8865/zajavlenie-deklaracija-za-promjana-na-obstojatelstvata-prilojenie-2.docx.

 

16 март 2020, 17:41

Радев: Без бизнес не може да оцелее държавата
Радев: Без бизнес не може да оцелее държавата

Само с ограничения, забрани и глоби ние не можем да излезем от тази криза като пълноценно общество и икономика. Задължително е наред с всички тези ограничителни мерки да бъдат във вход и комплекс от мерки, които в този тежък момент да подкрепят бизнеса, който вече търпи сериозни загуби.
Да подкрепят най-засегнатите български граждани, да подкрепи онези, които губят работата си, губят поминък. Това е изключителна важна и неотложна мярка. Виждате, че във всички съседни държави пакет от такива мерки са в ход. Да, знам, че ресурсите са ограничени, вчера това дискутирахме и с премиера. Но трябва да мобилизираме максимално всички възможни начини да се получат средства от Европейския съюз. Но не е достатъчно. Призовах правителството да преоцени своите финансови, инвестиционни приоритети. Ако се налага, някои проекти могат и да изчакат, но здравето, животът, благоденствието на българските граждани, здравето на българският бизнес не може да изчака", така президентът Румен Радев започна спешната среща, която свика, за да се помогне на бизнеса в условията на кризата, предизвикана от коронавируса.

"Без бизнес, не може да оцелее държавата", категоричен бе Радев.

"Световната и европейската икономика бяха в недобро здраве и преди пандемията. Всичко това, което става, ще се отрази сериозно на икономиката и щетите ще бдат по-големи по икономически причини, отколкото по медицински. Необходимо е да се приемат несимволични мерки за доходите на хората, които са останали без работа и доходи. Критериите са ясни. На тези, които им е забранено да работят и са останали без доходи, трябва да бъдат компенсирани. На тези, които имат рязък спад на продажбите поради това, че са запушени транспортните коридори, също трябва да бъдат подкрепени", заяви председателят на управителния съвет на АИКБ Васил Велев.

"Ние не знаем в момента степента на засегнатост в отделните икономически отрасли. Има такива, които потъват спокойно. Има такива, които са спрели. Има такива, които работят спокойни и такива, които се развиват. Това са доставки, храни и фармация. Там, където има роботиризирани системи, работят 24 часа. Това, което държавата може да направи, тя е известна като най-сигурен платец и в този момент трябва да покаже своята коректност, изплащайки всички свои задължения по различни програми и обществени поръчки", заяви Радосвет Радев Член е на УС на Българската стопанска камара./Източник: Днес.бг

16 март 2020, 10:11

Ненчо Балабанов с кредит за половин милион
Ненчо Балабанов с кредит за половин милион

Звездата на новия български сериал „Ол инклузив” Ненчо Балабанов е затънал до гуша в кредити към 3 банки, научи HotArena. Водещият на „Господари на уеба” се е обвързал с финансовите институции за 30 години напред, тъй като теглили тлъсти кредити за 2 апартамента в столицата. „Хич не съм цъфнал и вързал, но не се оплаквам – работя здраво, плащам си ипотеките”, признава Ненчо.

39-годишният актьор, който е родом от Котел, изтеглил първия си заем през 2001 г., още преди да се роди синът му Богомил. Тогава Ненчо бил женен за 11 години по-възрастната от него музикална педадожка Ралица. Тя е единствената жена, която комикът е водил до олтара. Тъй като имала щерка от предишен свой брак, още преди появата на Богомил, Ненчо предложил на бившата си жена да изтегли кредит за жилище. Банката му отпуснала заем за максималния срок от 30 години за 100 000 евро, а срокът за погасяване на дълга му бил 2031 г.

Малко след раждането на Богомил през 2005 г. Ралица и Ненчо обаче се развели, а вноската по кредита се оказала непосилна за учителската заплата на Ралица. Балабанов отстъпил жилището на бившата си жена и сина им с уговорката самотой да изплаща борча към банката.

„Това е моето решение. Ще изплащам апартамента до 2031 г. Но това е отговорност, която съм поел  и няма да се отрека от нея”, признавал е актьорът.
След като напуснал дома си, той заживял под наем. След развода доходите на Ненчо постепенно започнали да се увеличават. За да помага финансово на Ралица и Богомил, той започнал да приема все повече антажименти. В края на 2001 г. е поканен да играе в Младежкия театър. Междувременно с колегите си прави куклени представления в Учебния куклен театър и обикалят из различни фестивали по света с тях. Получава роли и в Музикалния театър.

Години по-късно Балабанов изтеглил нов ипотечен кредит за още 100 000 евро, за да си купи свое жилище. С обзавеждането на втория апартамент задълженията му скочили до половин милион лв. Комикът не само, че съвестно плащал дълговете си, но и от време на време се глезел с пътешествия до екзотични кътчета по света. Миналата година комикът заработи тлъст хонорар като Кукера в шоуто „Маскираният певец”, а в момента е в ефира на Нова телевизия в сериала „Ол инклузив”.

„Мои приятели са против тегленето на банкови заеми, но няма как без тях. Не съм от милионерска фамилия, та да не се налага да прибягвам до кредитиране за големи покупки. Пожелавам си да бъда жив и здрав, за да работя и да мога да си изплащам задълженията”, откровен е актьорът. Освен двата ипотечни кредита, Балабанов си купил и кола на лизинг.

Звездният час на Ненчо удари с участието му в третия сезон на шоуто за имитации „Като две капки вода”. Освен слава, имитаторът на Бойко Борисов спечели и голямата награда – лек автомобил „Хюндай”. Актьорът отиде с лъскавото возило до морето, а след това обяви в социалните мрежи, че го продава. Освен екстрите на колата, победителят изтъкна, че при покупката ще има снимки и автографи с него. Ненчо преценил, че ще е по-добре с 30-те хиляди лева, които взел за колата да си погаси част от вноските по лизинга./Източник: Хотарена

16 март 2020, 07:35

Властта обяви мерки за подпомагане на бизнеса заради коронавируса
Властта обяви мерки за подпомагане на бизнеса заради коронавируса

Чуват се много гласове от представители на бизнеса за възможните мерки на правителството за облекчаване на последствията от разпространението на коронавируса. С представители на работодателите обсъждаме няколко мерки, които не са панацея, в случай че говорим за дългосрочна криза.

Това обяви на брифинг в Министерски съвет финансовият министър Владислав Горанов относно възможните социално-икономически мерки, които предлага българското правителство за първия етап на кризата с COVID-19, предаде репортер на Novini.bg.

С Българската банка за развитие ще предложим мерки за осигуряване на ликвидна подкрепа заради извънредното положение, въведено от правителството, като там сме готови да помогнем с финансови ресурси. Това, което искам да предложа като мярка, която ще е краткосрочна, защото тя не може да работи дълго е следната: онези фирми, които са засегнати и имат намерение да съкращават персонал, нека да не го правят, а вместо това да кандидатстват в Агенцията по заетостта. Вместо да ги освобождават, държавата е готова да поеме за първия месец 60 процента от възнаграждението на служителите, обясни финансовият министър.

Горанов увери, че на този етап държавата разполага с достатъчно резерви, но подчерта също така, че при една продължителна стагнация тези ресурси могат да се изчерпат много бързо. По думите му властта е похарчила няколко десетки милиона лева дотук за справяне с коронавируса. 

,,Държавата разполага с резерв в наличност малко над 10 милиарда, но заради ежедневните разходи, които правим, може да не стигнат за дълго време'', предупреди финансовият министър.

,,Бюджетът е механизъм за преразпледеление и не може да замени реалния сектор, тъй като именно реалния сектор прави бюджета'', посочи още министър Горанов.

,,Допълнителните средства от 1000 лева на месец за медицинските лица ще бъдат осигурени от ОПЧР. С парите ще са подпомогнат служители в РЗИ и Бърза помощ. Част от средствата ще отидат за безопасни условия на труд и междуболничен транспорт, както и откарването на пациентите под карантина до и от домовете ми.Създава се логистично-координационанен център, който отговаря за защитните облекла и средства. Негов ръководител ще е директорът на пожарната Николай Николов'', оповести социалният министър Деница Сачева. 

Европейският фонд за регионално развитие ще покрие част от средствата за защита. Още 20 млн. от ОПЧР ще бъдат на разположение от общините, за да се разшири патронажната грижа. Тя покрива 43 000 човека, но вече ще бъдат обхванати и хората под карантина.

,,На над 400 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени служебно пенсиите, така че те не трябва да ходят в НОИ'', сподели още Сачева.

15 март 2020, 16:38

Паника! Софиянци похарчиха 2 милиона лева тази нощ в магазините
Паника! Софиянци похарчиха 2 милиона лева тази нощ в магазините
Снощното обявление на премиера Бойко Борисов, който от Министерски съвет поиска Народното събрание да обяви извънредно положение в България заради 23-те случая на заразени с коронавирус, предизвикаха нощна потребителска истерия в столицата, констатираха фоторепортерите на Lupa.bg.

Опашки до ранни зори се виеха в денонощните супермаркети в столицата, а рафтовете със стоки от първа необходимост бяха опразнени още към 2 часа след полунощ. Хора, запасяващи се с продукти, се връщаха по няколко пъти в магазините, а заради тълпите се наложи в супермаркетите спешно да бъдат отворени всички каси.

По груби сметки, тази нощ столичани са оставили поне 2 милиона лева в магазините, а мрачните прогнози са, че супермаркетите в цяла България ще бъдат подложени на ново, невиждано нашествие от клиенти още тази сутрин. Опашки от клиенти се виеха тази нощ и пред денонощните аптеки в София./Източник: Лупа.бг

13 март 2020, 08:46

"Лидл" с официално становице за разказа на потърпевша, която твърди, че е прецакана от тях
"Лидл" с официално становице за разказа на потърпевша, която твърди, че е прецакана от тях

Във връзка с публикация „Как „Лидл“ и ОББ прецакват клиентите (Разказ на потърпевш)” в www.mirogled.com от 09.03.2020 г., бихме искали да заявим следното:

Категорично няма и не може да става дума за некоректни практики както от страна на Лидл България, така и на ОББ. В конкретния случай са предприети всички необходими действия за изясняване на ситуацията и средствата на клиента вече са възстановени.

При подобни трансакции, при които е налице технически проблем, независещ от Лидл България, каквато е ситуацията в цитираната от Вашата медия публикация, компанията има разработени детайлни правила и процедури. С цел бързо, безпроблемно и навременно разрешаване на ситуацията за потребителите са налични ясно разписани инструкции, по които те трябва да предявят своите претенции пред обслужващата ги банка и да стартират процедурата по възстановяване на дублираното плащане. В допълнение, имаме и вътрешна процедура, в рамките на която правим и регулярни проверки за дублирани картови плащания и проактивно се свързваме с банката на потребителите, за да бъдат възстановени всички средства.

Трябва да се вземе предвид и фактът, че при осъществяване на картови разплащания са ангажирани няколко контрагента, включително две обслужващи банки, поради което размяната на информация и обработката на данните понякога може да отнеме няколко дни. Въпреки това бихме искали да ви уверим, че всички подобни ситуации са разрешени успешно в полза на клиента, а средствата от дублираните плащания са възстановени.

 Не на последно място, Лидл България винаги подхожда отговорно, с необходимата грижа и коректност към клиента. При клиентски запитвания, както и в конкретния случай, екипът на компанията винаги се ангажира с допълнително съдействие за възможно най-бързото разрешаване на подобни ситуации, въпреки че възникването им не е по наша вина. В наш интерес е тези казуси да бъдат разрешени бързо и навременно и ще бъдем изключително благодарни, ако при подобни случаи в бъдеще, преди публикуване, се свързвате предварително с нас, за да ви предоставим коректна информация.

12 март 2020, 11:17