Актуалното в Перник и региона

Бизнес

Всеки трети новорегистриран безработен – готвач или сервитьор
Всеки трети новорегистриран безработен – готвач или сервитьор

Всеки трети новорегистриран безработен от началото на коронакризата у нас до момента е от ресторантьорството, хотелиерството или туризма. От тази сфера са общо 30,6% от входящия поток на новорегистрираните безработни в бюрата по труда.

Следващият най-засегнат сектор се оказва търговията с 18,1% безработни и преработващата промишленост с 15,6 на сто, пише "Монитор", като се позовава на Агенцията по заетостта (АЗ).

От агенцията прогнозираха ръст на безработицата през следващите месеци.

През есента някои сектори като туризъм, аграрен и част от преработващата промишленост намаляват обема си и това налага освобождаване на сезонните работници, което неминуемо води до традиционен ръст на безработицата, разясниха експертите от АЗ. Според оценките на агенцията този сезонен ръст в периода октомври-март се изчислява на 0,8-1,0 процентни пункта в периоди на растеж на икономиката и 1,0-2,2 пункта в периоди на рецесия.

Поради наличието на риск от втора вълна коронавирус и налагане на нови ограничителни мерки има вероятност сезонният есенен ръст на регистрираната безработица да надхвърли 1,5 пункта. Най-засегнатите сектори отново се очаква да бъдат ресторантьорство, търговия, транспорт, култура, спорт и развлечения, коментираха още от Агенцията по заетостта.
Във връзка с очаквания скок на безработицата през есенно-зимния период ще продължава реализирането на програми и мерки за заетост и обучение, включени в Националния план за действие по заетостта за 2020 г., уточниха експертите. Те са насочени към неравностойните групи на пазара на труда, в това число - хора с трайни увреждания, продължително безработни или в предпенсионна възраст.

Чрез предоставяните преференции и програми работодателите могат да получат субсидии както за наемане на безработни от тези групи, така и за дуално обучение на хора без препитание, обучение за придобиване на ключови компетентности на наетия персонал, а също и за професионално обучение на безработни необходимо за дейността на съответното предприятие.

Агенцията по заетостта предоставя и финансови преференции и на безработните лица, с което стимулира тяхната мобилност или предприемачество. Ще продължава подкрепата за реинтеграция в заетост за останалите без работа вследствие от COVID-19.

Освен това чрез бюрата по труда ще продължи и насърчаването на работодателите да разкриват свободни работни места на първичния пазар на труда чрез директни контакти с работодатели и социални партньори и посещения на място. Чрез мобилни екипи, проактивно предлагане на профили на безработни лица, лично представяне на търсещите работа от    трудов посредник пред работодател обясниха от АЗ и добавиха, че ще продължи и организирането на дни на работодателя и трудови борси чрез услугите на кариерните центрове.

Агенцията по заетостта ще продължи и прилагането на трите последно въведени посреднически услуги "Мобилно бюро по труда", "Консултация и менторство след започване на работа", „Семеен трудов консултант”, петте подобрени съществуващи услуги и стандартизираните пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда.

Осигурява се специализирана подкрепа на безработните, които имат затруднен достъп до активния пазар на труда. Ще се акцентира върху предлаганите услуги, които позволяват бърз преход към устойчива заетост, като развитие на умения за избор на професия, търсене на работа, представяне пред работодател, създаване на собствен кариерен план от безработното лице, обясниха още от агенцията. Експертите ще предоставят специализирани услуги посредством модул „Личностен профил на търсещо работа лице”./Източник: Днес.бг

12 авг. 2020, 09:13

НЕГРАМОТНИЦИ: Грешна запетая ограничи наследяването на пенсии
НЕГРАМОТНИЦИ: Грешна запетая ограничи наследяването на пенсии

Може ли поставена не на мястото си запетая да промени смисъла дори на закон? Оказа се, да… Искането на Висшия адвокатски съвет да се зачетат правата на всички наследници при наследяването на пенсионни спестявания завърши с неочакван резултат, пише в. „Сега”.

Вместо кръгът да бъде разширен до предвиденото в закона за наследството, както искаха юристите, парламентът е узаконил съществуващата практика, продиктувана от инструкция на Комисията за финансов надзор.

Така кръгът на наследниците на натрупаното в индивидуалната партида в пенсионен фонд на починало лице вече е съвсем законно ограничен до преживелия съпруг и роднините по възходяща и низходяща линия.

Адвокатите настояваха да се дадат права на наследяване и на наследници по съребрена линия (братя, сестри) и по завещание, както е регламентирано в закона за наследството.

В дъното на юридическата суматоха се оказа запетая, погрешно заменила тире в кодекса за социално осигуряване преди 17 години.

За да се разреши казусът в ущърб на гражданите, сегашните депутати приложиха като аргумент волята на своите предшественици от 39-ото Народно събрание, като намериха в стенограмите от заседанията в далечната 2003 г. доказателство, че никой не е имал намерение да дава широки права за наследяване на партидите. Именно тази грешка се оказва причина за разминаването между закон и практика, забелязано от Висшия адвокатски съвет.

В началото на лятото адвокатският съвет изпрати становище до Комисията за финансов надзор, в което настоя комисията да отмени своята инструкция за изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд. Според адвокатурата въпросната инструкция противоречи на Кодекса за социално осигуряване и закона за наследството, като неправомерно ограничава кръга на наследниците.

В инструкцията е предвидено, че партидата се наследява от преживелия съпруг, възходящите и низходящите наследници. Според КСО обаче при смърт на осигурено лице "на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството". Проблемна се оказва първата запетая в този цитат.

На 9 юли КФН е изпратила в Народното събрание искане за задължително тълкуване на чл. 170 от кодекса заради писмото на адвокатите. В резултат на това тълкуване, депутатите установяват, че не инструкцията е грешна, а кодексът. "Тук е моментът за тази запетайка, която създава сериозни проблеми", въвежда колегите си в проблема вносителят на промяната Даниела Савеклиева (ГЕРБ), когато наред с други промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа се появява промяна в Кодекса за социално осигуряване.

Савеклиева припомня историята на чл. 170 - той е редактиран през 2003 г., като предложената редакция не променя кръга на наследниците, т.е. това си остават преживелият съпруг, низходящите и възходящите. От стенографските протоколи от пролетта на 2003 г. "безспорно се установява, че волята на законодателя е била да се подкрепи текстът по вносителя и да не се разширява кръгът на наследниците с всички наследници по закон и завещание. При дебата в комисията изрично е отбелязано, че кръгът на наследниците трябва да остане ограничен само до тези, за които се „допуска, че се издържат или подпомагат издържането си със средства от починалия“, посочва депутатката на заседанието на комисията по икономическа политика.

"При изписването в стенограмите, а впоследствие и в доклада на комисията обаче е допусната техническа грешка, като препинателният знак „тире”, който указва кръга на наследниците, е заменен със знака „запетая”, което неволно е подменило волята на народните представители, включително и на вносителя", обяснява Савеклиева. Според нея замяната е извършена неволно "в стремеж за спазване на правилата в българския език", но позволява тълкуване в посока, че права имат всички наследници съгласно закона за наследството. Затова депутатката предлага тирето да бъде върнато на неговото място, което и става - промяната е обнародвана със закона за ценните книжа в Държавен вестник миналия месец и е в сила от 18 юли. Това на свой ред дава възможност на КФН с чиста съвест да отмени своята инструкция като излишна.

Историята дотук е добра илюстрация на пороците на законодателната дейност у нас, но едва ли ще бъде приета като точка на спора кой има право да наследява партидите в пенсионните фондове. Според становището на адвокатския съвет при допълнителното пенсионно осигуряване партидите във фонда са индивидуални, а средствата, които се трупат в тях, са собственост на конкретния осигуряващ се.

„Това физическо лице притежава право на собственост върху тях и следователно може да се разпорежда, както намери за добре, тъй като правомощието на разпореждане е задължителен елемент от имуществените субективни права, каквото безспорно е правото на собственост. С оглед на това всяко лице е свободно да се разпорежда с имуществото си след смъртта си в полза на всяко лице, което прецени, че следва да получи наследство в качеството си на негов наследник“, заявяват юристите.

Те изтъкват, че изключването от кръга на наследниците на парите от личната партида за втора пенсия на братята и сестрите, а и на възможността за завещаването им, погазва правото на собственост и правото на наследяване.

МАЩАБИ

Кой има право да наследи индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд е въпрос, който далеч надхвърля мащабите на една запетая. Пенсионните дружества вече управляват над 15.8 млрд. лв. Те все още не изплащат масово пенсии, но само за един месец – юни 2020 г., един универсален фонд – "Доверие", е изплатил 901 628 лв. на 321 наследници на починали лица, осигурени за втора пенсия./Източник: Лупа.бг

 

12 авг. 2020, 09:13

Нова "златна" тоалетна на Фандъкова - този път за 300 бона
Нова "златна" тоалетна на Фандъкова - този път за 300 бона

След като си мислехме, че двете неработещи тоалетни в Градската градина на София за 200 000 лева са най-скъпият пример за хвърлени... в клозета пари от общината, се появи нов рекордьор. Става въпрос за нужник до НДК, от 11 квадрата, който излиза с цена 13 000 евро, или близо 26 000 лева метъра. За тези пари Цветан Цветанов може да си построи небостъргач!

Столичната община е възложила електронната тоалетна на външен изпълнител през 2015-а г., а проектът е завършен година по-късно, като общата му стойност е 286 412 лв. Светлозар Алексиев от "Спаси София" твърди, че дори квадратурата не е спазена и вместо на 11, столичани по нужда се ширят в 8 квадрата.

Поръчката е на същата фирма, която е изградила двете неработещи WC-та в градинката до "Кристал". Според експерти цената е твърде висока дори за петзвезден хотел в Дубай. След като влезе вътре "пациент", тоалетната се затваря и всеки може да я ползва в продължение на 15 минути. Изпълнителят на проекта е италианска фирма./Източник: Лупа.бг

12 авг. 2020, 09:13

Зловеща финансова криза удря цяла Европа
Зловеща финансова криза удря цяла Европа

Oщe иĸoнoмичecĸи ĸaтaĸлизми ce пoявявaт в xopизoнтa пpeд Eвpoпa, cлeд ĸaтo плaнoвeтe зa пpeĸpaтявaнe нa пoдĸpeпaтa и cxeмитe зa paбoтницитe пo вpeмe нa пaндeмиятa oт ĸopoнaвиpyc, зaплaшвaт дa нacoчaт милиoни дoмaĸинcтвa в ĸaпaнa нa дългa. Дopи в cтpaни, бoгaти нa cпecтявaния ĸaтo Гepмaния и Aвcтpия, гpaждaнитe зaпoчвaт дa бивaт пpитиcнaти oт вce пo-гoлeми дългoвe, пишe Вlооmbеrg.

"B няĸoи пpoвинции вeчe виждaмe знaчитeлнo пoвeчe зaпитвaния oт xopa, ĸoитo тъpcят финaнcoви cъвeти, в cpaвнeниe c минaлaтa гoдинa", ĸaзвa Mapия Keммeтмyeлъp, зaмecтниĸ-диpeĸтop нa opгaнизaциятa нa aгeнциитe зa ĸoнcyлтaции c дългoвe в Aвcтpия. "Πpeз eceнтa oчaĸвaмe yвeличaвaнe нa ĸoнcyлтиpaнeтo c дo 40%", допълни тя.

Тhе Еurореаn Соnѕumеr Dеbt Nеtwоrk изчиcлявa, чe oĸoлo 10% oт дoмaĸинcтвaтa в EC вeчe имaт пpoблeм, a cъвeтниĸът Kocтa Cĸлиpиc cмятa, чe тe щe ce yдвoят. Πpoyчвaнe нa мoзъчния тpъcт Вruеgеl в Бpюĸceл ycтaнoви, чe пoчти eднa тpeтa oт eвpoпeйcĸитe дoмaĸинcтвa cчитaт, чe нямa дa мoгaт дa пoĸpият нeoчaĸвaни paзxoди. Уcтaнoвeнo e, чe в cтpaнитe в Южнa Eвpoпa имa пoвeчe "финaнcoвo нecтaбилни" дoмaĸинcтвa.

Тhе Rеѕоlutіоn Fоundаtіоn aнaлизиpa, чe тoзи мeceц 44% oт дoмaĸинcтвaтa във Beлиĸoбpитaния нямa дa мoгaт дa пoĸpият cмeтĸитe cи, aĸo зaгyбят ocнoвния cи изтoчниĸ нa дoxoд зa пepиoд oт тpи мeceцa. Паника на Острова: Британците изкупуват храните от магазините Зaгyбaтa нa дoxoди oт зaплaтa e ocнoвнaтa пpичинa зa финaнcoвитe пpoблeми, тaĸa чe дoceгa пълнaтa cилa нa пaндeмиятa нe ce paзpaзилa, зapaди пpoгpaмитe нa нa пpaвитeлcтвaтa. Bъпpeĸи тoвa мнoгo пpaвитeлcтвa, пpитecнeни oт тeжecттa нa coбcтвeния cи дълг, плaниpaт дa пpeĸpaтят тaзи пoдĸpeпa, ĸoeтo пoтeнциaлнo щe вдигнe дocтa бeзpaбoтицaтa.

Иĸoнoмичecĸaтa ĸpизa зaплaшвa дa влoши нepaвeнcтвoтo. OИCP пpeдyпpeди зa ocoбeнo тeжĸo въздeйcтвиe въpxy xopaтa c ниcĸи дoxoди, жeнитe, мигpaнтитe и млaдитe xopa. Πo-мaлĸo вepoятнo e тe дa мoгaт дa paбoтят oт вĸъщи пo вpeмe нa блoĸиpaнe и чecтo ce нaeмaт в ceĸтopи, зaceгнaти нaй-cилнo oт ĸopoнaвиpyca, ĸaтo тъpгoвиятa нa дpeбнo, тypизмa и т.н. Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa пocoчи ycтoйчивocттa нa дългa нa дoмaĸинcтвaтa ĸaтo eдин oт pиcĸoвeтe в пocлeдния cи пpeглeд нa финaнcoвaтa cтaбилнocт пpeз мaй. Bpeмeннoтo ocвoбoждaвaнe oт пoгacявaнe нa зaeм мoжe дa cмeĸчи тoвa, нo caмo в ĸpaтĸocpoчeн плaн.

12 авг. 2020, 09:13

Българинът свива разходите, купува по-малко дрехи, компютри
Българинът свива разходите, купува по-малко дрехи, компютри

Българинът продължава да ограничава разходите си, въпреки че всички магазини и заведения са отворени. През юни продажбите на дрехи, обувки и кожени изделия в магазините са с 27,4% по-малко от същия месец на миналата година, обявиха от НСИ.

Търговията на дребно с компютри, лаптопи, таблети и мобилни телефони се е свила с 20,1% на годишна база, пише „Труд“.

Общият оборот в търговията на дребно през юни намалява с 18,1% спрямо същия месец на миналата година. Това нарежда България на първо място сред страните от ЕС по свиване на продажбите. Най-близо до нас е Малта, където спадът в оборотите е с 8,4%. След това са Люксембург (-7,7%) и Португалия (-6,3%).

В повечето страни от ЕС през юни има ръст в търговията на дребно, като средното увеличение за Общността е с 1,3% на годишна база. Най-голям е ръстът в продажбите в Ирландия (+10,2%), Естония (+6,6%) и Дания (+6,5%). Оказва се, че докато в повечето страни от ЕС оборотите нарастват, у нас кризата се задълбочава.

Общо за страните от ЕС продажбите на дрехи и обувки намаляват с 25,7%, което е близо до спада в България. Но свиването в търговията на дребно с компютри и мобилни телефони в ЕС е само с 6%, или над три пъти по-малко, отколкото у нас.

Свиването на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива в България е с 24,6%, при 12,7% средно за страните от ЕС.

Дори при продажбите на храни, напитки и цигари у нас има голям спад - с 20,6%, при увеличение с 0,7% средно за страните от ЕС. Това намаление се дължи на липсата на чужденци в курортите.

Ръст в оборота в страната на годишна база има само в онлайн продажбите - с 35,5%, при средно увеличение с 25,4% за ЕС. Все пак има признаци за подобрение на ситуацията в страната. През юни спрямо предходния месец нарастват продажбите на дрехи и обувки (с 60,4%), на компютри и мобилни телефони (+4,9%) и на битова техника и мебели (+4,6%)./Източник: Днес.бг

12 авг. 2020, 09:13

Падат цените на някои горива
Падат цените на някои горива
Лукойл България” намалява заводските цени на някои горива. Новите стойности са в сила от днес, съобщи БТВ.Дизелът ще се продава с близо 2% по-евтино, отколкото досега. Цените на евродизела и газьола падат с малко над 1%.Дизелът за отопление ще бъде с около 4% по-евтин.Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ пък ще реши на закритозаседание днес с колко да се повишат цените на природния газ от 1април, съобщава БНТ."Булгаргаз" поиска синьото гориво да поскъпне с 6,6 на сто. Отенергийния регулатор обаче са категорични, че няма да разрешат увеличение сповече от 4 и половина процента.Това не би трябвало да доведе доизменение в цените на парното и топлата вода. Не се очаква по-голям скок нацената и през следващите тримесечия, тъй като при цената на газа се отчитатпо-дълги периоди.

31 март 2011, 07:43

Шефовете на „Труд” и „24 часа”: Няма скандал, няма и промяна в собствеността
Шефовете на „Труд” и „24 часа”: Няма скандал, няма и промяна в собствеността
В Медийна група България Холдинг няма скандал, както и промяна в собствеността.Има съдружници, неуспели да си осигурят необходимото финансиране за заявения от тях дял. Затова трябва да се задоволят с полагащото им се. Това се казва в позиция на групата, разпространена от изданията „Труд” и „24 часа”, предава агенция КРОСС.Променено е съотношението в дяловете на съдружниците според финансовото им участие в сделката съгласно предварителните споразумения, подписани от съдружниците.Покупката на "Труд" и "24 часа" е финансова сделка, в която ние изпълнихме нашите ангажименти на инвеститори.Чувстваме се заблудени от г-н Христо Грозев, който с медийни изяви необяснимо защо се опитва да оправдае липсата на финансов ресурс.Категорично заявяваме, че редакционната свобода в двата най-авторитетни български вестника няма нужда от "ръчна спирачка" , независимо дали я държи "австрийска" или друга ръка. Редакционната свобода освен това е нещо различно от мениджмънта на Медийна група България.Ние гарантираме, че "Труд" и "24 часа" остават независими и определянето на тяхната редакционна политика е право и задължение на главните редактори и журналистите.Още веднъж - що се отнася до г-н Христо Грозев, можем да заявим само, че той опитва да компенсира липсата на правни и финансови аргументи с опити за манипулация на общественото мнение.Позицията е подписана от Огнян Донев и Любомир Павлов, съдружници в Медийна група България Холдинг.

30 март 2011, 18:32

Любомир Павлов и Огнян Донев - пирати от руско-украински тип?
Любомир Павлов и Огнян Донев - пирати от руско-украински тип?
Измаменият съдружник Христо Грозев описва врътката с "Труд" и "24 часа" като типичен пример за "рейдърство" (корпоративно завземане)Христо Грозев, един от петимата собственици, закупили вестниците "Труд" и "24 часа" от ВАЦ,  и представител на фирмата, която държеше до  преди  дни 53% от собствеността на "Медийна група България холдинг", вече няма достъп дори до сградата на "Цариградско шосе", където се помещават двете редакции.Според това, което открихме в понеделник в Търговския регистър, сме собственици само на 9%, потвърди той пред ТВ7.От вчера този факт се коментира във всички медии, след като стана известно, че в неделя, 27 март, е било извършено прехвърляне на по-голямата част от дяловете на австрийските инвеститори от "БГ Приватинвест" ГмбХ - австриеца Карл Хабсбург, германеца Даниел Руц и българина Христо Грозев, на българските им съдружници Любомир Павлов и Огнян Донев, които така са вдигнали своето участие от 47 на 83%.Това е типичен пример на разпространеното в Русия и Украйна "рейдърство", каза Христо Грозев - с привикване на нотариус в неработен ден, с превратно тълкуване на корпоративни документи. Целта е корпоративно завземане.Какво е „рейдър”? БЛИЦ потърси  информация в едноименната книга на известния адвокат Артьом Павлов (alter ego на автора Павел Астахов), който се опитва да наложи буквата на закона над престъпните действия на съвременните руски мутри:„Рейдър” е понятие, непознато за масовата читателска аудитория от нас. Думата в класическото си значение означава пиратски курс, нападение. На жаргон обаче обозначава съвременна схема за насилствено завладяване на чужда собственост, най-често свързана с действията на мафиоти в условията на корумпирана държава. Там, където законите са врата в полето. Като в Русия. “Бандитите са абсолютно всеядни. Днешното рейдърство е опасно, защото може да разруши държавността”, пише Павел Астахов.Пред ТВ7 Христо Грозев се въздържа от лични нападки, както той каза - "за да могат журналистите да работят спокойно", но увери, че за незаконните действия на съдружниците са информирани всички компетентни органи, от които се очаква съдействие. Той написал писмо - "с недоумение" - и до шефа на Уникредит Булбанк с молба да бъде информиран за залагането на собствеността на двата тиражни вестника от Донев и Павлов срещу заем от 25 млн. евро."Сделката за закупуването на изданията от ВАЦ беше изключително сложна с много условия", каза Грозев в отговор на въпрос как е станало възможно скандалното прехвърляне на дялове."Ние с г-н Хабсбург поехме дългосрочни ангажименти стратегически да контролираме и да участваме в управлението на новото дружество, включително и заради  един по-малък инвеститор в лицето на ЕБВР, без която сделката не би била възможна. За този месец и половина обаче нещата се промениха и започнахме да получаваме все по-малко информация за текущите дела, дори справката за тиражите не ни даваха. А вчера ни беше отказан и достъп до сградата", разказа Грозев.Миналата седмица решихме, че трябва да имаме съучастие в управлението и това, което стана в неделя е реакция на нашето действие, убеден е той./БЛИЦ

30 март 2011, 08:38

1100 фирми от Перник ще платят по-малко данък тази година
1100 фирми от Перник ще платят по-малко данък тази година
1100 фирми от Перник ще платят по-малко данък тази година, защото са подали декларациите за облагане с корпоративен данък по интернет, съобщиха от НАП. Отстъпката е от 1% от дължимия корпоративен данък за 2010 г. , но не повече от 1000 лв.Остават два дни, в които всички желаещи могат да се възползват от това облекчение, защото крайният срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци изтича в четвъртък, на 31 март. До този срок формулярите трябва да бъдат предадени в НАП, а дължимият данък да бъде заплатен.Декларация за облагане с корпоративни данъци подават всички търговски дружества, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2010 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година, подават специална декларация – образец 1010а. Те не подават годишен отчет за дейността. Декларацията може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции.От днес кол центърът на приходната агенция ще работи с удължено работно време до края на данъчната кампания – от 8 до 18,30 ч., допълниха от НАП.

29 март 2011, 13:31

Ново дружество спасява тролейте в Перник
Ново дружество спасява тролейте в Перник
Ново търговско дружество "Икотрол" ще спасява тролейбусния транспорт в Перник. Създаването му бе гласувано на извънредно заседание на Общинския съвет в Перник днес - 29 март.Перник се нуждае спешно от нови мотриси и ремонт на контактната мрежа. Свежи пари в общинския бюджет няма. Старото, също общинско дружество „Тролейбусен транспорт”, не може да тегли кредит, тъй като е затънало в борчове. Дълговете му към НАП и ЧЕЗ са над 2,3 милиона лева. Заради задълженията дружеството е с блокирани банкови сметки, а върху активите му е наложена възбрана.Опасността ЧЕЗ да дръпне всеки момент шалтера на електровозилата е реална, заяви кметът Росица Янакиева.  Необходимо е да се предприемат оздравителни мерки или да се обяви ликвидация на „Тролейбусен транспорт”, се казва в докладната на градоначалника.Спасението за запазване на най-евтиния превоз в Перник е създаването на ново общинско дружество, което е без финансова обремененост и ще може да изтегли нужния заем, с който да бъдат закупени нови мотриси и да се пристъпи към така нужния ремонт на контактната мрежа. Возилата ще послужат като гаранция за бъдещия заем. Капиталът на новото дружество е 5000 лв., разпределени в 100 дяла. Сегашният управител на „Тролейбусен транспорт” Богдан Николов поема ръководството и на „Екотрол” ЕООД.Предвидено е да бъдат закупени 12 нови модерни мотриси, които ще консумират по малко ток, да се ремонтира мрежата, да се възстанови линия 17 и така да се подобри транспортното обслужване на населението. Според разчетите  „Екотрол” очаква годишни постъпления от 660 000 лева, които ще позволят за 5-6 години лизинговите вноски да бъдат изчистени. Активите на „Тролейбусен транспорт” пък постепенно ще се прелеят в новата фирма, а старата ще се закрие.

29 март 2011, 12:44

В Борован ядат хлаб по 20 ст.
В Борован ядат хлаб по 20 ст.
Най-евтиният хляб в България ядат жителите на село Борован. Там насъщният струва само 20 стотинки, съобщи БНТ.Причината за ниската цена на хляба е, че местните хора получават щедра рента за земята си, която се обработва от земеделска кооперация. Всеки оставячаст от житната реколта в мелницата. В замяна – хлябът му излиза почти 5 пъти по- евтино.В Перник цената на хляба е над 1 лв. Стойността на насъщният скача няколко пъти през последните месеци.

29 март 2011, 08:17