Актуалното в Перник и региона

Перник

Община Перник с подборна справка за касовото изпълнение на бюджета
Община Перник с подборна справка за касовото изпълнение на бюджета

Във връзка с публикуваната декларация на Демократична България – Перник, в която се задават въпроси относно касовото изпълнение на бюджета, бихме желали да подчертаем, че цялата дейност на Община Перник е прозрачна и публична.

Най-голямата сума изплатена по лихви за просрочени задължения е свързана със запор от страна на „Топлофикация Перник“.  Сумата  е изплатена на ЧСИ във връзка със споразумение № 74/27.05.2016г. - т. дело № 4133/2019г. и изп. дело № 289/2020г. по задължения преди 13.05.2016г.  и е на стойност  400 260,56 лева.

 

Към 30.09.2020 г. в сравнение с 31.12.2019г. Община Перник е погасила задължения на стойност над 11 304 344,87 лв.  Коректни сме към всички доставчици, с които сме започнали да чистим стари задължения и ги погасяваме редовно, според договорките, които сме постигнали. 

 

Според отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2020г. платените разходи за лихви /разходи за лихви по заеми от страната и други разходи за лихви/ възлизат на стойност 694 098 лева, а планът за 2020г. е 164 185 лева. Средствата са разплатени за:

Лихви по запори към ЧСИ – 47 444,55 лева

 

Лихви по изплатен запор Топлофикация Перник Споразумение № 74/27.05.2016г. - т. дело № 4133/2019г. и изп. дело № 289/2020г. по задължения преди 13.05.2016г.  – 400 260,56 лева

 

Лихви Трейс Кордел по Спогодба от 18.09.2019г. – строителство на депо за неопасни отпадъци по фактура от 2016г. – 130 084,14 лева

 

Лихви НАП ревизионен акт за начет № РА-5-13-00730808/05.03.2019г. – 61,98 лева

 

Лихви Български пощи по Спогодба от 27.08.2019г. – предоставени пощенски услуги по фактури от 2013г. – 22 099,76 лева

 

Лихви Асфалтинг по Спогодба по т.д. № 106/2019г. на ОС Перник – изграждане на паркинг зад Съдебната палата по фактура от 2016г. – 19 327,27 лева

 

Лихви Басейнова дирекция – 73,32 лева

 

Лихви ЧЕЗ Електро – ел. енергия – 3 336,95 лева

 

Лихви Стройнорм-Заповед за изпълнение на парично задължение № 2507/21.07.2020г.-проект ЗДГС – строителен надзор на СМР първи допълнителен обект озеленяване Информационен център по фактура от 2016г. – 1 803,20 лева

Лихви ВиК – 1 057,91 лева

 

Лихви ВиК Общинска администрация – 1 057,91 лева

 

Лихви по запори ЧСИ физически лица – 1 253,76 лева

 

Лихви от поделения /ЧЕЗ, Топлофикация, ВиК/– 10 797,60

 

Лихви овърдрафт Интернешънъл Асет Банк по Договор № 50/15.05.2017г. – 25 177 лева

 

Лихви Фонд „Енергийна ефективност“ по Договор № 162/27.02.2014г. - финансиране на инвестиционен проект за „Прилагане на енергоспестяващи мерки в Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Перник” – 121 лева

 

Лихви Фонд „ФЛАГ“ по Договор № 831/20.11.2015г. - дългосрочен  кредит за  финансиране на дейностите по проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник» – 31 199 лева

 

 

 

За просрочените задължения, които са факт в следствие на касовия разрив, във връзка с пандемията от COVID-19 и мерките, които предприехме за облекчаване на малкия бизнес и родителите, чиито деца посещават детска градина, Община Перник предприема действия за кандидатстване за нисколихвен кредит по Финансовия инструмент.

 

 

Във връзка с настояването публично да бъдат оповестени данните към кои доставчици са основно просрочените задължения, уведомяваме, че те съдържат данни, които могат да бъдат получени по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

Прилагаме справки за просрочените задължения към 31.08.2020 г. и общите задължения на Община Перник за периода от 31.12.2014 г. до 31.10.2020 г.

 

ел.енергия, топлоенергия и вода

Външи услуги

Текущ ремонт

Материали

Капиталови разходи

Заеми

Други неверифицирани разходи по проекти "Регионално депо", "Канализация Калкас" и "Китариада"

Общо просрочени задължения

Общинска администрация

363 211,81

1 360 001,03

701 613,87

31 002,93

398 778,99

946 850,00

775 607,97

4 577 066,60

Второстепенни разпоредители общо просрочени задължения - 2 640 883.37 лв.

Общо просрочени задължения на Община Перник към 31.08.2020 год.

  7217949,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

към 31.12.2014

към 31.12.2015

към 31.12.2016

към 31.12.2017

към 31.12.2018

 към 12.11.2019

към 31.12.2019

към 30.06.2020

към 30.09.2020

към 31.10.2020

Вид на задължението

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

1. Кредити от банки в страната

510 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

 1 500 000    

1 500 000

0,00

0,00

0,00

2. Кредити от фонд "Енергийна ефективност"

67 763

139 835

82 653

57 859

33 066

    10 340    

8 265,52

0,00

0,00

0,00

  1. Кредити от Фонд ФЛАГ-Договор № 831/20.11.15г. и Договор № 1177/24.08.20г.

1 560 012

1 955 000

1 812 848

1 584 848

1 356 848

  1 147 848    

1 128 848

1 014 848,14

957 848,14

992 931,14

4. Временни безлихвени заеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - Временни безлихвени заеми от РБ

2 200 000

7 200 000

7 200 000

11 200 000

11 200 000

  8 200 000    

8 200 000

6 093 700,00

5 146 850,00

4 200 000

      - Временни безлихвени заеми от ОПОС /за покриване на неверифицирани разходи на проект "Регионално депо"

 -      

2 731 287

2 731 287

2 731 287

2 731 287

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    - Неверифицирани разходи по проект "Канализация на гр.Перник"

 -      

393 387    

 393 387    

       393 387    

   393 387    

   393 387    

393 387,00

393 386,77

393 386,77

393 386,77

    - Неверифицирани разходи по проект "Регионално депо" - от оконч.плащане

 -      

 -      

  763 825    

       763 825    

    763 825    

   763 825    

763 825,00

763 825,05

763 825,05

763 825,05

 - Неверифицирани разходи по проект "Обследване на "Енергийна ефективност /основен ремонт/ на ЦДГ № 8 "Изворче" и ОДЗ № 1 "Миньорче""

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

   155 679    

0,00

0,00

0,00

0,00

 - Неверифицирани разходи по проект "Саниране сградата на община Перник"

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

    30 728    

0,00

0,00

0,00

0,00

    - Временен безлихвен заем от сметката за чужди средства

1 394 774

1 783 587

1 835 704

1 835 704

2 900 176

  2 899 653    

2 830 670,03

2 827 798,49

2 278 957,54

2 278 957,54

5. Задължения за ДДС, данък върху приходите от стопанска дейност, осигурителни вноски, данък върху доходите на физически лица и лихви

3 048 211

2 115 684

2 626 238

4 096 378

1 808 917

   424 709    

747 203,92

178 007,04

228 447,28

228 447,28

6. Задължения към персонала

26 291

37 546

19 024

16 446

29 961

     32 144    

118 347,89

55 077,22

161 575,96

161 575,96

7. Задължения към доставчици

14 252 932

13 177 393

15 159 096

11 695 927

10 125 277

  7 152 549    

7 833 378,48

7 240 241,97

5 004 648,11

5 004 648,11

8. Споразумение ЧЕЗ Разпределение /изпилнителни листа/

 -      

 -      

 -      

35 928

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.Отчисления съгл. чл. 60 и чл. 64 от ЗУО - Общинско депо

4 236 978

5 939 043

5 977 884

5 977 884

4 166 621

  3 966 621    

3 946 621

3 866 621,00

3 866 621,00

3 866 621,00

9.Отчисления съгл. чл. 60 и чл. 64 от ЗУО - Регионално депо

 -      

 -      

928 464

2 079 459

3 198 853

  4 348 977    

4 348 977

4 348 977,00

3 898 977,00

3 748 977,00

10. Други задължения

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

    166 355    

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Поети ангажименти към 12.11.2019г. за обект "Рехабилитация на ул. "Граово"

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

    922 417    

922 417,00

363 860,31 лв. - има издадени фактури и задължението е включено в т.7 - Задължения към доставчици

63 860,31 лв. - има издадени фактури и задължението е включено в т.7 - Задължения към доставчици

63 860,31 лв. - има издадени фактури и задължението е включено в т.7 - Задължения към доставчици

12. Поети ангажименти към 12.11.2019г. за обект "Инженеринг за основен ремонт на водопровод и улична настилка на  ул. "Софийско шосе" гр. Перник

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

    671 640    

671 640,00

469 866,12

469 866,12

469 866,12

Търговски дело № 68/2017 год на Пернишки Окръжен съд - искова молба подадена от Лиел Констракшън ЕООД, дължимо възнаграждение и лихва за извършени дейности

 

 

 

759 601,29

759 601,29

759 601,29

759 601,29

759 601,29

759 601,29

759 601,29

ОБЩО

27 296 961

36 972 762

41 030 410

44 728 533

40 967 819

  33 546 473    

34 173 182,13

28 011 950,09

23 930 604,26

22 868 837,26

 

25 ноем. 2020, 12:21

Неизправен комин подпали къща в Рударци
Неизправен комин подпали къща в Рударци

Къща е горяла в пернишкото с. Рударци. Пожарът е възникнал вчера, около 14, 00 ч.

Два екипа на РСПБЗН – Перник локализирали пламъците. Унищожени са 12 кв. м. покривна конструкция от метал и дърво и около 4 кв. м. гипсокартон. Сградата като цяло е спасена. Няма пострадали хора. Причината е строителна неизправност.

От пожарната апелират към гражданите, да проверят комините на сградите си, особено на по-старите, които са гредоред. Една от най-честите причини за пожари през отоплителния сезон е необезопасен комин.

25 ноем. 2020, 12:21

Определиха пернишкият язовир от първа степен на потенциална опасност
Определиха пернишкият язовир от първа степен на потенциална опасност

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор определи 540 язовира от първа степен на потенциална опасност, при завършена класификация до момента в 13 области.

Процесът на класификация на язовирите в България е изцяло приключен в 13 области, съобщиха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Това са София-град, Софийска, Перник, Враца, Монтана, Ловеч, Разград, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич и Шумен. Класификацията към момента обхваща 1665 язовира, като 540 от тях попадат в първа висока степен на потенциална опасност.

От класифицираните до момента 1665 язовири, в първа висока степен на потенциална опасност са 540 броя, във втора значителна степен на потенциална опасност са поставени 167 броя, а в трета ниска степен на потенциална опасност - 425 броя.

За още 243 язовири са извършени проверки на място от комисиите и предстои документална проверка за приключване на процеса по класификация за тях.

В 15 области процесът по класификация все още не е завършил. Независимо от усложнената епидемиологична обстановка на територията на цялата страна, която затруднява дейността на комисиите, работата по класификацията не е спирала. Извършват се както предвидените визуални проверки на терен, така и последващите ги съвместни заседания на комисиите.
Служителите на ДАМТН продължават да извършват проверки, във връзка с промяна на собствеността на язовири, дарени безвъзмездно от общините на държавата, за които са предоставени права за управление на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" (ДПУСЯ).

25 ноем. 2020, 12:21

Без рейсове в Перник за 2 часа утре
Без рейсове в Перник за 2 часа утре

Рейсовете на градския транспорт няма да се движат утре за период от 2 часа. Без транспорт гражданите ще останат във времевия интервал от 9 до 11 ч.

Транспортните фирми ще спрат превоза на пътници в знак на недоволство от подкрепеното от депутатите президентско вето върху промените, с които бяха инкриминирани и т.нар. „споделени пътувания“.

Превозвачите са недоволни от ветото на президента Румен Радев, с което бяха спрени законови промени, които инкриминираха нерегламентирания превоз на пътници.

Промените в Наказателният кодекс предвиждаха затвор до десет години и глоба в размер на 15 хиляди лева за извършване на обществен превоз на хора без разрешение, регистрация или лиценз и отнемане на превозното средство.

Президентът обаче наложи вето на поправките, с което депутатите се съобразиха, а това предизвика гнева на превозваческия бранш, който настоява първоначално обявените законови промени да бъдат върнати.

Целта на поправките в НК са насочени единствено към нерегламентирания превоз на пътници и не касаят така нареченото споделено пътуване, обяви Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи.

25 ноем. 2020, 12:21

Перничанин в неадекватно състояние привлече погледите на полицията
Перничанин в неадекватно състояние привлече погледите на полицията

Криминално проявен перничанин е задържан за притежаване на наркотични вещества.

Вчера около 10, 15 ч. служители от Второ РУ проверили 30-годишен от областния град. Мъжът бил във видимо неадекватно състояние. Обискиран е и у него са намерени и иззети пликче със суха зелена листна маса и  опаковка с бяло прахообразно вещество. Полевият наркотест показал, че това са марихуана и метамфетамин с общо тегло около 12 грама.

Задържан е за 24 часа по Закона за МВР и е образувано досъдебно производство по чл. 354 „а“, ал. 3 от Наказателния кодекс.

25 ноем. 2020, 12:21

 Ще ремонтират основно стената на язовир Студена
Ще ремонтират основно стената на язовир Студена
Станата на пернишкия язовир Студена ще бъде основно ремонтирана.Предстои да бъде проведен търг за изготвянето на работен проект, съобщи шефът на "ВиК" в Перник инж. Искра Златанова.Проекът ще бъде финансиран от Световната банка. Той е на стойност над 6 млн. евро. Предвидено е да бъде извършен цялостен ремонт на стената отвън и отвътре. Такова нещо не е правено от както е построен язовира през 1953 г."Ремонтът ще започне след около година и трябва да приключи до 2014 г.", поясни Златанова.Скоро ще започне и цялостна рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежи в Перник, както и на пречиствателната станция за отпадни води в Батановци. Ремонтите са по проект по Оперативна програма "Околна среда" и са на стойност над 40 млн. евро."Водата в Перник е абсолютно чиста. От 160 зони на водоснабдяване в областта "ВиК" поддържа 80. 95% от водата е годна за пиене", коментира Златанова изявленията в пресата, че водата в Перник е замърсена.

18 май 2011, 13:48

НАП проверява 240, взели заем
НАП проверява 240, взели заем
Инспекторите на Националната агенция за приходите са започнали данъчни проверки на 240 граждани в цялата страна заради разминаване на данните за заемите в данъчните им декларации. Инспектираните са разделени на две групи - първата се състои от 120 души, които не са декларирали непогасен заем, а при предходни проверки и ревизии са оправдавали своите доходи с пари назаем от роднини и приятели. Втората категория проверявани се състои от други 120 граждани, които са посочили в данъчните си документи, че са получатели на заеми, но техните заемодатели не са декларирали подобен факт или има разлика между обявеното между далия и получилия заема.Проверки се правят за да се установи укрит доход, оправдан с обявен в данъчната декларация заем. Освен облагането на недекларирани доходи проверките ще доведат и до глобяването на онези лица, които са пропуснали да посочат в данъчните си декларации получен или предоставен заем. Припомняме, че предвидената от закона санкция е 10% от необявената сума. В хода на проверките е възможно инспекторите да се насочат и към заемодатели на заемодателите, за да проучат произхода на средствата и дали сумите са надлежно декларирани, допълват още от приходното ведомство.Представен през 2008 г. анализ на НАП показа, че според твърдения на ревизирани физически лица общият размер на отпуснатите заеми в страната за периода от 2001 до 2006 г. възлиза на поне 2,7 млрд. лв. Още тогава стана ясно, че огромна част от тези заеми са фиктивни и имат единствено предназначение да оправдават недекларирани доходи. В резултат на това през 2009 г. бяха приети законови промени, задължаващи физическите лица, които са получили или дали небанков заем, непогасената част от който е над 10 000 лв. да обявяват това в данъчната си декларация. Законът задължи и всички, които са дали или получили заем и остатъкът от него за последните 5 години надвишава 40 000 лв. също да декларират това  в данъчния формуляр. Именно разминаванията между тези данни са причината за проверките, които НАП започва.Данните от подадените до 2 май данъчни декларации сочат, че най-голямата отпусната сума от физическо лице под формата на заеми е 21 млн. лв. Най-големият получен заем през 2010 г. е за 13,3 млн. лв. показват данните от обработените данъчни формуляри.

18 май 2011, 12:11

Пернишки винкел за управляващите
Пернишки винкел за управляващите
Ако продължават да растат цените, управляващите ще получат пернишка вафла винкел.Това обяви изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Алексей Петров. Той бе днес в Перник заедно с председателят на ССИ Теодор Дечев на среща с представители на малкия и среден бизнес."Ласкае ме да ме наричат октопод, защото това е едно от най-интелигентните животни в морския свят. То има 8 пипала, 9 мозъка и е откривател на димната завеса", пошегува се Петров.Съюзът за стопанска инициатива настоява провеждането на вота да е 3 в 1, обяви още Петров. Организацията иска през октомври да се проведат едновременно местни, президентски и извънредни парламентарни избори."Нека Бойко Борисов да даде на хората шанс да кажат дали харесват този стил на управление. Крайно време е да се приключи с футболната терминология в управлението на България. И в това правителство има експерти. Когато обаче експертния потенциал е заложник на популизма, нещата не се получават", заяви Петров.Петров подчерта, че той вече е заявил, че ще се кандидатира за президент. Това щяло да стане обаче само след екипно решение.ССИ щели да са сред първите, които ще обявят кандидат-президентската си двойка. Силно щяло да го мотивира, ако на президентските избори се кандидатира и Бойко Борисов, защото така ще освободи поста на премиер. Ако пък успее да накара Борисов да се откаже от президентския вот, щяло да е голямо постижение, защото така ще поеме отговорността на управлението.

18 май 2011, 12:00

Алексей Петров: ГЕРБ рекетира 4 фирми в Пернишко
Алексей Петров: ГЕРБ рекетира 4 фирми в Пернишко
ГЕРБ рекетира 4 фирми в Пернишко, за да събира пари за изборите, съобщи днес в Перник соченият за глава на Октопода Алексей Петров.При две от предприятията натискът бил доста по-груб. Той бе в Перник на среща с представители на средния и малкия бизнес. С него пристигнаха и председателят на Съюза за стопанска инициатива Теодор Дечев.Рекетът над фирмите се извършвал по няколко начина. Единият бил доброволно да спонсорират изборите, вторият - с изземване на печеливши дейности, а третият - с набеждаването за незаконна дейност."Всяка развиваща се фирма има кредити и лизинги. Банките са много хитри, ако усетят колебание. Тогава се предлага предоговаряне на лизинга, но като залог се дава цялата фирма. След това предприятието се продава за жълти стотинки на подходящия човек. Такъв случай имаше в Хасково", обясни председателят на ССИ Теодор Дечев.В Перник пък на фирма, която осъществявала три проекта по САПАРД, й били подменени 10 страници от един от проектите. След множество жалби служителят, който бил направил това, бил уволнен. Започнало обаче да му искат пари за различни неща като недоизкусурени точки в проекта, скалъпени нарушения и т.н."Такава беше и схемата Стойков - Николов със старите машини закупени като нови. На този човек в Перник му продадоха половината имущество. Освен това той вече е ненадежден бенефициент", поясни Дечев."Концепцията на Бойко Борисов е като от началото на 90-те години на миналия век. Тогава контрабандата беше държавна политика. Сега е същото. Разликата обаче е в това, че парите от контрабанда тогава отиваха в държавния бюджет, а сега - в партийните каси и в шефовете на организираните престъпни групи", добави Алексей Петров.

18 май 2011, 11:46

Перник става център на туризма
Перник става център на туризма
Миньорите на Перник вече ще са туристическа атракция.Местният музей на минното дело намери място в списъка на 50 нови обекта, който бе подготвен от Министерството на икономиката с цел насърчаване на вътрешния туризъм. Музеят е подземен и е в галериите на първия въглищен рудник в Перник "Темелко Ненков". В тази мина започва добив от 1881 г., пише 24 часа.В списъка на 50-те нови туристически обекта са включени главно руини на крепости и храмове и природни паркове. Има още два музея - на киселото мляко и на керамиката в трънските села Студен извор и Бусинци. Няма го кукерският фестивал, заради който преди 2 години Перник бе европейска карнавална столица.Избирали сме от 320 предложения, обясни Ралица Жикова от агенция "Публисис". Тя бе изпълнител на проекта за 3 млн. лв. и включва и сайт с календар за интересни събития в страната. Подбрани са атракции, които са не само интересни, но и имат потенциал за развитие, допълни Жикова.Трябва да хиперболизираме атракциите, които имаме, за да станат интересни, препоръча пък икономическият министър Трайчо Трайков.В списъка на новите 50 интересни обекта най-много атракции има Централна Южна България - 13. Тук попадат тракийската гробница "Голямата Косматка" край гр. Шипка, резерватът за лешояди до Маджарово и цялото с. Косово до Асеновград. Най-много атракции пък са подбрани от област Хасково - 6 на брой.

18 май 2011, 08:34

Чавдар Тепешанов стана член на Съюза на писателите
Чавдар Тепешанов стана член на Съюза на писателите
Поетът Чавдар Тепешанов бе приет за член на Съюза на писателите.Това стана на редовното заседание на ръководството на съюза с председател литературният критик Николай Петев в навечерието на 24 май. При тайното гласуване от 12 членове само един бил против.Тепешанов родом е от радомирското село Долна Диканя. Той е роден на 2 май 1946 година, от 1953 г. живее в София, завършил е ВИАС, специалност „Архитектура”, работил е в Института по строителна кибернетика и в системата на МВР. Известен художник е с множество самостоятелни изложби, член е на Съюза на архитектите в България и на групата художници към него. Член е и на дружеството на писателите в Перник.„Естествено е, че се радвам. Това е оценка за моето творчество макар и 35 години след публикуване на първото ми стихотворение.  Приемането ми в Съюза на писателите е признание на моето творчество. И за да бъда откровен докрай ще кажа, че не пиша за слава. Стиховете изригват изведнъж и аз просто ги записвам на листа”, споделя Тепешанов.Предстои излизане на книжния пазар на поредната книга на Тепешанов.

18 май 2011, 08:17