Актуалното в Перник и региона

Политика

Любомир Жотев скочи на БСП Перник
Любомир Жотев скочи на БСП Перник

"Групата съветници от Българската социалистическа партия искат от общинския съвет да приемем решение, с което да узаконим регуляната липса на кворум на заседанията". Това заяви общинският съветник от ГЕРБ - Перник Любомир Жотев по повод предложение на социалистическата партия общинските съветници да полагат подпис единствено в началото на заседанията на местния парламент, като по този начин де юре се водят в зала и взимат възнаграждения, а де факто могат по всяко време да излязат и по този начин саботират работата на Общинския съвет.
"Такова решение е в ущърб на гражданите на община Перник, които са ни гласували доверие да защитаваме техните интереси. По този начин групата съветници саботира и работата на кмета на Община Перник, който е излъчен именно от тяхната партия", отбеляза още общинският съветник.

26 февр. 2020, 17:05

600 жители на Рударци са заплашени да останат без вода
600 жители на Рударци са заплашени да останат без вода

Председателят на политическата група на ГЕРБ в Общински съвет-Перник Денислав Захариев поиска от общинската администрация информация какви мерки ще вземе тя по повод издадена заповед от директора на Западно-беломорски район на Басейнова дирекция, съгласно която в 7 дневен срок трябва да бъде преустановено водовземането в село Рударци, махала "Кало". Водоснабдяването на махалата се осъществява чрез водохващане от Владайския канал, като месните жители чрез каптаж се снабдяват с вода.
"От 3 месеца има издадена заповед, като кметът на населеното място Богдан Богданов моментално е уведомил общинската администрация, подал е нужните доклади записки с прилежащи предложения, за да могат приблизително 600 жители, които ще бъдат засегнати от проблема, да не останат без вода", отбеляза още той.
Общинският съветник Андрей Павлов припомни на кмета на община Перник, че съгласно Закона за месното самоуправление и местната администрация е длъжен да представи пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Той отправи питане към градоначалника Станислав Владимиров кога смята да изпълни това свое задължение, тъй като срока за представянето й вече изтече.

26 февр. 2020, 17:05

Училище за родители започва в област Перник
Училище за родители започва в област Перник

Училище за родители започва в област Перник под патронажа на народния представител от ПГ на "БСП за България" инж. Любомир Бонев. Инициативата ще бъде под надслов "Мама и тате знаят" и е насочена към родители на деца от една до три години.

Темата на първата лекция, която ще се проведе утре от 17:00 ч. В гр. Трън е "Хранене и отглеждане на детето през първата му година". Лектори ще бъдат специалисти в сферата."Информираните родители отглеждат щастливи,спокойни и здрави деца,затова е много важно младите родители да знаят как трябва да се хранят децата им", казват те.

26 февр. 2020, 17:05

В Радомир се работи активно по програми за превенция на агресията, алкохола и наркотиците
В Радомир се работи активно по програми за превенция на агресията, алкохола и наркотиците

С минута мълчание в памет на кметския наместник АннаЗлаткова, започна заседанието на Общинския съвет в Радомир днес. Съветниците приеха доклада запостигнатите резултати от изпълнението на годишния план за дейностите заподкрепа на личностното развитие на децата и учениците от Община Радомир.Набелязаните мерки в доклада включват осигуряване на специализиранообучение за свръхнадарени деца и ученици с особени интелектуални, музикални и литературни способности, подобрениеи доразвиване на добрите практики.

Друга мярка включва организирането насъвместни форуми между училищата и и детските градини за споделяне на добрипрактики по въвеждане и утвърждаване на приобщаващото образование. Проведени са 25 работни срещи в училищата заобсъждане на казуси на проблемни деца, свързани с асоциално поведение наученици. Едно дете с асоциално поведение е поставено под настойничество ипопечителство. Извършени са две консултации на непълнолетни за насилие над децаи две индивидуални консултации за употреба на алкохол. Няма установеникриминални деяния от футболни агитки на територията на общината. Трима обществени възпитатели ще работят в общината през 2020 г. При направени проверки за посещение на хазартни ипитейни заведения на малолетни и непълнолетни след определения в закона час,съвместно с РУ-Радомир, няма констатирани нарушения.Най-много са участвалите малолетнии непълнолетни в превантивни програми за асоциално поведение – съответно 250 и 293 на брой.

Програми, посветени на избягване на агресията в училище сапосетени от 68 малолетни и 130 непълнолетни лица. Това става ясно от отчета наМестната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни инепълнолетни, приет днес от общинския съвет в Радомир.

Без публични финансови задълженияза 2019 г. е общинска фирма “Байкал 1” ЕООД. Дружеството няма и задължения къмработници и служители, нито запори по изпълнителни дела. Това стана ясно отприетия отчет на дружеството на сесия на общинския съвет днес. Подписани садоговори с квота 300 000 л. Лечебна кал – торф с болниците зарехабилитация в Кюстендил и Сапарева баня. Планирано е зареждане на търговскатамрежа с разфасовки от два литра за кални процедури около 100 000 л. Наминимална цена от 0,32 лв. на литър. 195 хиляди лева са приходите в центъракъм 31.12.2019 г., толкова е стойността и на пасивите. Сумата на активите ипасивите е била 213 хиляди лева през 2018 година. Това стана ясно от отчета на МЦ“Радомир” ЕООД, който също бе приет на сесия на общинския съвет днес. ОбщинаРадомир дари на МЦ частна общинска собственост - лек автомобил "Нисан",който да се ползва по предназначение. Със средства от предоставения през 2018 г. безлихвен заем от общината е закупена апаратура за кабинетите.

Центърът обслужва пациенти отРадомир, Земен и Ковачевци, както и от други райони на страната. Част отматериалната база е предоставена под наем и съхранение на лични лекари и лекарипо дентална медицина. Част от месечните постъпления отиват за поддръжка насофтуера и хардуера.

Общинският съвет в Радомир взегласува единодушно и за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на нуждаещисе лица. Бяха приети и докладни, свързани с продажбата на общинска недвижимасобственост.

26 февр. 2020, 17:05

Общинските съветници в Радомир ще гледат отчета на МКБППМН, медицинския център и "Байкал 1" ЕООД
Общинските съветници в Радомир ще гледат отчета на МКБППМН, медицинския център и "Байкал 1" ЕООД

На свое заседание утре Общинският съвет в Радомир ще разглежда отчета за изпълнение на годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на Община Радомир за 2019 г.

Друга точка от дневния ред е приемането на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. Предвидени са още и приемане на отчет за финансовото състояние на "Медицински център - Радомир" ЕООД, "МБАЛ – Радомир" ЕООД, както и на "Байкал 1" ЕООД за миналата година.

Ще бъдат разгледани и докладни записки във връзка с продажба на общинска недвижима собственост и отпускане на финансова помощ на нуждаещи се лица.

26 февр. 2020, 17:05

Реформатори и Демократи за утвърждаване на спорта в Перник
Реформатори и Демократи за утвърждаване на спорта в Перник

На поредица от срещи проведени с представители на младите надежди на пернишкия спорт, родители, ръководители на местните клубове и спортни дружества, доктор Мария Маринова – кандидат за кмет на община Перник от Реформатори и Демократи за Перник, представи своите решения за утвърждаване ролята на спорта.

„Ще следваме модерния европейски подход за формиране на здраво поколение, каляване на характери и развитие на умения и състезателен дух у младите хора, в съгласие с националните ни традиции и ценности“, заяви д-р Маринова.

За целта е необходимо да се разработи програма с акцент върху ученическия спорт – от спортуването на децата в свободното им време до подготовката им за елитен спорт. В следствие на проведените срещи бяха изведени следните основни насоки за работа от страна на екипа на д-р Мария Маринова при спечелването на изборите на 25-и Октомври:

1. Бюджетно подпомагане на спорта при ясни правила и критерии - изработване и приемане на наредба, която да регламентира подпомагането на спортните клубове от бюджета на община Перник – аматьорските и професионални.

2. Да се подобри спортната база в училищата – да бъдат реновирани училищните спортни зали и площадки.

3. Поощряване на публично-частното партньорство за изграждане на модерни спортни комплекси, достъпни за всички.

4. Изграждане на спортни площадки във всички населени места в общината, в т.ч. изграждане на фитнеси на открито.

5. Използване на спорта за превенция на деца в риск, съвместно с Държавната агенция за закрила на детето.

6. Спортът като средство за интеграция и социално сближаване между хората от различни възрасти и групи – организиране на мероприятия за аматьори, юноши, ветерани, спортисти в неравностойно положение.

7. Ангажимент на община Перник за реализиране на модела партньорство „Спортен клуб – Читалище – Училище – Община“.

8. Изграждане на модерно парково пространство за културни и спортни събития по инициатива на жителите на кв. Клепало и кв. Драгановец – ангажимент към подобряването на средата за активен отдих във всеки квартал и кметство, съвместно с местни граждански инициативни комитети.

Подкрепата си за програмата за спорт на „Реформатори и Демократи за Перник“ гражданите могат да дадат с бюлетина номер 23 за кмет на община Перник, общински съветници и кметове на кметства.

21 окт. 2015, 08:25

Как Станислав Николов подобри качеството на живот на хората в Трънско
Как Станислав Николов подобри качеството на живот на хората в Трънско


Проект, разработен и подписан по времето на първия мандат на Станислав Николов като кмет на Трън, чувствително подбори качеството на живот на местните. Това е рехабилитацията на 8 пътни отсечки на стойност  5 425 673 лв.
Проектът „Подобряване на условията на живот в Община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъп до услуги“  е по програмата за развитие на селските райони, мярка 321. Той вече е изпълнен и входиран за окончателно плащане. Извършена е пълна рехабилитация на отсечките: Трън – Стрезимировци – Бераинци; Трън – Стрезимировци – Туроковци; Трън – Стрезимировци – Забел; Трън – Стрезимировци – Зелениград; Трън – Стрезимировци – Милославци; Трън – Стрезимировци – Главановци - Ранилуг; Трън – Вукан – Бусинци и Трън – Вукан – Студен извор.
Преди ремонта отсечките бяха в изключително лошо състояние. Те бяха осеяни с дупки, а шофьорите минаваха по тях като на гигантски ски слалом.

20 окт. 2015, 17:09

Владимир Тренев: Кандидатирам се за кмет на община Радомир, за да може Радомир да е община в развитие, а не община, която оцелява
Владимир Тренев: Кандидатирам се за кмет на община Радомир, за да може Радомир да е община в развитие, а не община, която оцелява

Владимир Тренев е кандидатът за кмет на Радомир от местна коалиция “Нов български път". Част от коалицията са Социалистическа партия “Български път”, Българска социалдемократическа партия и политически клуб “Екогласност”. Тренев е общински съветник от 1999 до 2015 година, като в последния мандат е и зам.-председател на общинския съвет на Радомир.

Тренев е бил 16 години в Общинския съвет в Радомир , като част от хората които взимат решения. Сега се впуска в битката за кметския стол на предстоящите избори на 25 октомври. Ето какво сподели той в ефирът на БНТ тази сутрин в "Денят започва":

- Г-н Тренев, какво ви накара да направите тази крачка?

Това, което ме накара да се впусна в тази крачка е натрупания управленски опит през всичките тези години. Това ми даде увереност да застана пред хората и да поискам тяхното доверие. През всичките тези години познавам добре проблемите на всяко едно населено място и зная много добре как могат да се използват европейските програми и как да бъде структуриран най-добре Общинския бюджет, но най-важното е че зад себе си имам подготвен екип, с който можем да реализираме моите идеи. Кандидатирам се за кмет на община Радомир, за да може Радомир да е община в развитие, а не община която оцелява.

 - Кои са най-големите проблеми на които сте бил свидетел през тези 4 мандата като част от общинския съвет?

Проблемите са много и те са в всички сфери. Проблеми има в инфраструктурата, която не е никак добра както в град Радомир, така и във всичките населени места. В община Радомир има 31 села, разположени върху 540 кв.км. Мога смело да кажа, че здравеопазването в общината никак не е достатъчно. В селата липсват аптеки, дрогерии, а градът стои неизползваем един голям медицински фонд на бивша болница, а хората са принудени да търсят медицинско обсужване и лечение в Перник или в столицата. Проблеми има и с младите хора. Те започват още когато децата са в училищна възраст или след 7 клас и се чудят как да продължат своето образование, защото в Радомир има три професионални гимназии, но тази година те трудно се сформираха паралелки, което говори за недобро образование в управлението. Младите хора напускат общината, защото няма какво да ги задържи. След като реализират образователната си степен те не намират работа. Това е проблем и за техните родители, които не намират трайни работни места и са принудени да пътуват до столицата и да се връщат в Радомир. Голяма част от хората вече напуснаха този град поради лошото качество на живот.

- Как може да се разреши проблема с липсата на работни места?

Създаване на добра икономическа среда на местния бизнес и привличане на инвестиции. Някога Радомир беше един голям промишлен център, в който заводите за тежко машиностроене даваха работа на 12 000 човека, а в момента там работят само 3 000, което е от съществено значение. Радомир беше 30 000 човека като град, а сега е на половина. Това са все неща, които показват, че поминъкът в нашия град е вече много оскъден и ако не се създадат условия за добра икономическа среда, ако общината не протегне ръка за публично -частно партньорство тя не може да бъде действащ фактор във всички сфери, но тя да създава условия в тези сфери за тяхното развитие.

- Обещавате "индивидуална кофа" пред всяко домакинство. Как е възможно да се реализира тази идея?

В момента сметосъбирането и сметоизвозването е уредена така, че на 7-8 къщи се пада по един контейнер, а е необходимо пред всяка къща да има индивидуална кофа за боклук. в момента такса смет и данъците не са никак малки. Те са сериозен бич особено за местния бизнес и трудно платим за местното население. Ние с моя екип сме смятали, че можем да намалим такса смет в бюджета и средствата които се събират да се предложи качествено сметосъбиране и сметоизвозване. Всъщност ние сме заложили в нашата програма създаване на общинско предприятие, което да поеме тази функция. Ще създадат  нови работни места, а чрез него общината ще има възможност да регулира точно този процес.

-Как си представяте Радомир в края на вашия мандат?

Представям си го много по-добре от сега. Ще бъде завършен един проект, който някога с моя екип го разработихме за "Водния цикъл" на Радомир, който за съжаление до този момент не се реализира т.е водопровод, канализация и нова пречиствателна станция, което ще доведе до благоустройство на улиците. Надявам се, че ще влязат повече инвеститора, когато се създава по - добра материална база. Община Радомир има много културни забележителности, които в този момент не е акцентирано върху тях. Ще обърна много внимание върху развитието на културния туризъм, както и подпомагане на местните бизнесмени по програмата за развитие на селските региони. И всичко това ще създаде едни благоприятни икономически условия за развитие на община Радомир.

Бюлетината за местна коалиция “Нов български път" в Радомир е №2.

20 окт. 2015, 17:05

БДЦ атакува кметския пост в пет населени места в Пернишка община
БДЦ атакува кметския пост в пет населени места в Пернишка община


Партия „Български демократичен център“ ще атакува на 25 октомври кметските места в пет населени места от Община Перник.  От БДЦ дават път на младите и можещите.
За квартал Изток ще се бори сегашният кмет Ивайло Радоев Иванов, а за квартал Църква – Станислав Красимиров Иванов.  В село Богданов дол за гласа на избирателите ще се бори Стефан Йорданов Зарков, в Рударци - Божил Радоилов Трайков, а в Ярджиловци – Валери Павлов Игнатов.
Мотото на „Български демократичен център“ е „Шанс за Перник“, а желаещите да гласуват за тях могат да го направят с бюлетина №21.

20 окт. 2015, 15:06

„Английски футболен отбор за първи път в Мещица“
„Английски футболен отбор за първи път в Мещица“

Под егидата на Ерик Рангелов аматьорският фютболен отбор „Янки” от град Уъркингтън в северната английска област Кумбрия ще гостува за приятелски мач на ФК „Дружба”( Мещица) утре - 21 октомври.

Този своебразен празник на аматьорския спорт и първо гостуване на футболисти от Англия в Мещица се осъществява благодарение на широките международни контакти на кандидата за кмет на община Перник от БСП Ерик Рангелов и проявената инициатива от сегашния кмет на Мещица и кандидат за нов мандат от БСП Деян Никифоров.

Каним всички, които обичат футбола на мача на ФК „Дружба”- Мещица и ФК „Янки” – Уъркингтън на стадиона в Мещица – срещата започва в 17:00 ч.

20 окт. 2015, 14:54

Кандидатът за кмет на Кладница от БСП Лидия Лазарова: Имам много идеи и ще работим всички заедно
Кандидатът за кмет на Кладница от БСП Лидия Лазарова: Имам много идеи и ще работим всички заедно

Ще работя с всички сили и с цялото си сърце за Кладница, обяви на среща с жителите на селото кандидатът за кмет от БСП Лидия Лазарова. Селото ни е хубаво, но проблемите са много, каза тя. Като основни въпроси за решаване сърцатата жена изведе водата и пътищата. В Кладница има второстепенни улици, по които пеша не може да мине човек, а какво остава с кола. „Ако ме  изберете за кмет, няма да решавам само аз. Разчитам на вас, защото една птичка пролет не прави. Имам много идеи и ако желаете промяна, можем да работим заедно всички", обърна се Лидия към местните.

Пием отвратителна изворна вода, която за нищо не става. Преди беше незаменима, сега е със сантиметър утайка на дъното, посочи тя.

Кладничани са изключително недоволни от превоза до София и обратно. Много хора работят в столицата и често шофьорите правят каквото си искат, оплакаха се те и настояха до столицата да има нормален транспорт.

Лидия Лазарова постави акцент върху запазването на училището. Искаме да има учлиище, но това не зависи от кмета, а от всички нас. Гонят ни амбиции и даваме децата си да учат в центъра на Перник или в кв. Изток. Така ще затворим училището, както стана и в Студена, предупреди тя.

Затваряме си очите за много неща, а трябва да бъдем активни граждани. Подавайте сигнали при нарушения. Не трябва да си мълчим. Кметът не може сам да направи всичко, трябва и да си помагаме, защото неразрешими проблеми няма, заяви Лидия Лазарова. Ако кметът или общинските съветници не ми обръщат внимание, ще правим подписки и протести, ще има медийна разгласа, още отсега показа твърдата си ръка кандидатът за кмет.

Кандидатът за кмет на община Перник Ерик Рангелов засегна болната тема с транспорта. Линията Перник-София е ад за перничани. Ако бъда избран за кмет, общината ще има нова и ефективна транспортна схема, която смятаме да изработим със специалисти в областта. Ще внесем своите предложения и за линията Перник-София, като част от междуобластната транспортна схема, ангажира се той.

Кандидатът за кмет говори и по темата с бюджета на общината и тези на кметствата. Бюджетните средства по общини не се разпределят според нуждите, има 2-3 големи града в страната, които попиват повечето пари, посочи той. Община Перник и други като нея трябва да се свиват до най-необходимите разходи с бюджета, който ни се отпуска. С Общинския бюджет се случва същото – едно кметство е по-облагодетелствано от друго в зависимост от  партийната принадлежност на кмета, въпреки че проблемите на хората не са сини или червени, заяви той.

Ерик Рангелов коментира и тежкия проблем с дълговете на Община Перник. Задълженията вероятно са повече от 22 млн. лева, което е съпоставимо с държавния дълг от 16 млрд. лв., каза Рангелов.

Нулевата година, която предлагат фирмите-кредитори и на които Общината дължи 12 000 000 лв., означава, че за година напред кметът не трябва да забие и един пирон, коментира той и обясни, че подобна идея е неприемлива. Има други начини Общината да им се издължи постепенно, каза кандидатът за кмет.

 Пресцентър на БСП- Перник

20 окт. 2015, 14:10