Актуалното в Перник и региона

Радомир

Важна обява от „МИГ-Радомир-Земен“ за прием на проектни предложения
Важна обява от „МИГ-Радомир-Земен“ за прием на проектни предложения

О Б Я В А

 

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с подкрепата на

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  за периода 2014 – 2020

            СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен,  Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

 

 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“.

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”.

 

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Финансирането на проекти по настоящата процедура за подбор на проектни предложения цели повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС, внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации.

Финансови параметри:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (100 %) –

391 160,00 лв., 199 996,93 евро

Средства от Европейския фонд за регионално развитие (85 %) –

332 486,00 лв., 169 997,39 евро

Национално съфинансиране (15%) –

58 674,00 лв., 29 999,54 евро

 

 

 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

45 000,00 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

352 044,00 лв.

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000,00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160,00 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект за всички категории предприятия, в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis).

 

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

Мярката се изпълнява се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от  Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,  публикуван  в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 

Допустими кандидати:

1. Да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

4. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6. Допустими за подпомагане са съществуващи МСП, които имат минимум три приключени финансови години.

7. Реализиран минимален размер нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключили финансови години за съответната категория предприятие. В този случай предприятията трябва да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Малко предприятие ≥ 750 000 лева (Нетни приходи от продажби[1])

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева (Нетни приходи от продажби)

 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Ще се подпомагат само дейности попадащи в специфичните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):  Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица и могат да включват следните дейности:

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Забележка: „Консултантски услуги в подкрепа на иновациите“ означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги. Включването на дейности само за консултантски и помощни услуги е недопустимо.

5. Дейности за информиране и публичност.

 

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migradomir.org и https://eumis2020.government.bg

 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване:

Краен срок за подаване на проектните предложения е 15.10.2019 г. 17:00 часа.

 

ВАЖНО: Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по процедурата.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подавани само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

 

[1] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за последните три приключени бюджетни години.

22 юли 2019, 11:14

Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя, 5 души в болница
Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя, 5 души в болница

Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя. Инцидентът е станал в района на язовир Върбица. 5 души, сред които и две деца са закарани в болница, научи „Мироглед“.

Две леки коли са се ударили челно. По първоначална информация на единия от водачите му е прилошало и е загубил контрол над возилото. В другия автомобил са се возили двама възрастни и две деца. За щастие, малчуганите не са пострадали сериозно.  Те са закарани в болница само за преглед. Все още се уточнява какви са травмите на останалите трима в автомелето.

Заради катастрофата обаче патрулка бе препречила движението в района на бензиностанцията и преминаващи не се допускаха. От другта страна пък бе блокирано при язовира. На мястото са пристигнали две линейки, които са извозили пострадалите към пернишката болница.

22 юли 2019, 11:14

Радомирци поднесоха цветя на паметника за Левски за 182-та годишнина от рождението му
Радомирци поднесоха цветя на паметника за Левски за 182-та годишнина от рождението му

Ръководството на общината, общински съветници , представители на политически партии, граждани и деца се поклониха пред паметника на Васил Левски в центъра на града. Бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност и преклонение пред живота и делото на Апостола по повод 182 години от рождението му.  Облечени в хайдушки костюми членове на РК Никола Корчев“ към Национално движение „Традиция“ застанаха на почетна стража пред паметника.

Слово за живота и делото на Апостола произнесе директорът на общинския исторически музей Милена Илиева. В залата на общината бе прожектиран филма „ЛЪВСКИЙ“ Европеец в Българското“. На прожекцията присъстваха деца и граждани.

22 юли 2019, 11:14

Установиха кой трови въздуха на Радомир
Установиха кой трови въздуха на Радомир

Установен е източникът на замърсяване на въздуха над Радомир, съобщи кметът на общината Пламен Алексиев.  Това стана след като градоначалника извика Националната лаборатория по качеството на въздуха заради сигнал за неприятна миризма в града.

„Тази нощ направихме изненадваща проверка. Разбрахме, кой е виновен за неприятните миризми. От Националната лаборатория по качество на въздуха предстои да установят какви вещества и колко над нормата са. Също и дали има опасност за хората“, каза Алексиев.

Замърсителят е „В и К“ – Перник. Горяла е утайка от пречиствателната станция в Батановци.

„Става въпрос за самозапалване на изсушителните полета. Няколко пъти гасим през деня, но огъня се разпалва отново през нощта. От утре започваме да разриваме с багер утайката, за да може да я полеем с повече вода и да предотвратим повторно самозапалване“, коментира шефът на „В и К“ – Перник инж. Иван Витанов.

За нарушението вече е подаден сигнал до РИОСВ – Перник, която трябва да санкционира нарушителя.  От общината в Радомир пък са предприели мерки, подобно нещо да не се случва повече.

22 юли 2019, 11:14

Коледен концерт весели жителите на Радомир
Коледен концерт весели жителите на Радомир

Традиционният коледен концерт на НЧ „Напредък 1895″ Радомир препълни салона на читалището. Програмата представи нови продукции на фолклорните колективи.

Коледният концерт започна с танца „Ой, шопе, шопе“ в изпълнение на фолклорен ансамбъл „Етнофолк“ с ръководител Георги Георгиев. Програмата продължи с изпълнения на групата за стари градски песни „Полъх от младостта“ с ръководител Георги Гьолски и корепетитор Милчо Мутов. Веднага след тях на сцената се качи детски танцов състав „Етнофолк“ с ръководител Ивайло Иванов, за да представи своя „Граовски танц“. Публиката аплодира бурно изпълненията на най-малките артисти – детска певческа група „Манечка“ с ръководител Георги Гьолски и корепетитор Милчо Мутов. В концерта взеха участие и лауреатите на Националния фолклорен фестивал в гр. Трявна на домовете за стари хора – Еленка Колчева и Иванка Миланова от Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ -Радомир, група „Ясничета“, Виктория Атанасова, група „Етнопея“, Памела Петрова и певческа група „Надежда“. За доброто настроение се погрижи DJ Юрий Драгомиров ProLine Acoustic.

Кметът на община Радомир Пламен Алексиев поздрави хората по случай настъпващите светли празници и им пожела успешна 2016 г. Той връчи специални грамоти на най-възрастния самодеец – 96-годишната Донка Михайлова, на Филка Петкова, която завоюва тази година много медали и грамоти и на директора на Дома за стари хора „Св. Иван Рилски“  Донка Ваклинова за успешната съвместна работа с читалището. Като председател на инициативния комитет за честване на 120 годишнината на читалището той връчи грамоти за активна читалищна дейност.

24 дек. 2015, 16:23

2115 лв. събра благотворителното ревю за Иво
2115 лв. събра благотворителното ревю за Иво

2115 лв. събра благотворителното ревю за Иво Ивов от Радомир. То се проведе вчера в ресторант „Секвоя“. Момчето страда от „Неврофиброматоза – тип 2” – организмът му сам произвежда тумори с животозастрашаваща локация в Централната нервна система. В кампанията за набиране на средства за лечението на момчето, която от години провежда семейството му, се включиха и други млади хора, с цел да помогнат и Иво да замине на поредната операция в Германия.

В ревюто участваха младите надежди на Перник от Професионална гимназия по икономика, представайки тоалетите на магазин „Люси” – Перник, PHARD & ZuElements и ISI Wedding agency. Изящните момичета се включиха в благородната инициатива и подариха надежда на Ивчо, за което организаторите изказват огромна благодарност. Актьорът Божидар Попчев бе водещ на събитието, като това не е първото негово участие в благотворителна кауза. На мероприятието оказаха съдействие и представители на Общински съвет – Перник, председателят на Арбитражния съд Анжела Асенова, както и колежката й адвокат Силвия Иванова, директори на учебни заведения.

Мероприятието бе подкрепено и от фирма „Puratos”, фирма „ДЛВ”, фирма „САМИ – М”, „ЕО ДЕНТ” и целия колектив на ресторант „Секвоя”. Магазин „Люси”, освен с предоставените тоалети, се включи и като спонсор за Иво.

 „Благодарим на всички, които се отзоваха и дойдоха лично, както и на тези, които изпратиха даренията си по един или друг начин. Благодарим на всички, съпричастни към мероприятията в подкрепа на Иво! Доброто ще победи!”, споделиха организаторите.

 

23 дек. 2015, 08:41

Мъж на съд за блудство с малолетни
Мъж на съд за блудство с малолетни

Мъж отива на съд заради блудство с малолетни. Гаврата била извършена в радомирското село Дрен, съобщиха от Окръжната прокуратура в Перник.

Държавното обвинение е внесло обвинителен акт срещу 43-годишния С. К.  Той е обвинен в това, че на  25 май тази година в сградата на „Детски център за настаняване от семеен тип за деца до 18 години“, е извършил блудство с малолетните А.С. и Ю.С.

Мъжът го грози затвор, ако вината му бъде доказана.              

21 дек. 2015, 15:43

Късо съединение подпали къща в Дрен
Късо съединение подпали къща в Дрен

Къща горя в радомирското с. Дрен, съобщи МВР. Инцидентът е станал на 18 декември, около 12,10 ч.

Стопаните алармирали пожарната, която угасила пламъците. Унищожени са бяла, черна и компютърна техника и домашно имущество.

Причината е късо ел. съединение. Няма пострадали хора. 

21 дек. 2015, 13:45

Опел блъсна мъж на пешеходна пътека в Радомир
Опел блъсна мъж на пешеходна пътека в Радомир

Опел блъсна мъж на пешеходна пътека в Радомир. За щастие, той не е пострадал сериозно при инцидента.

Случаят се разиграл вчера в района на болницата в Радомир. Мъжът изскочил внезапно на пътното платно, а идващият лек автомобил не успял да спре и го ударил. При удара той е получил охлузни рани, прегледан е в болница и е освободен. По непотвърдена информация пострадалият е бил в нетрезво състояние.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

20 дек. 2015, 12:49

Лекар прегазил мъжа в Долна Диканя
Лекар прегазил мъжа в Долна Диканя

Лекар от ВМА е прегазил мъжа в радомирското село Долна Диканя. Инцидентът  стана на 12 декември около 17,40 ч. на стария път от София за Благоевград.

Лек автомобил „Ауди”, шофиран от перничанина Стамен Чупетловски (60 г.), лекар във ВМА - София, блъснал преминаващия пътното платно извън пешеходна пътека 70-годишен мъж. Стоян Лазаров, която пък бил инвалид и се придвижвал с количка. За жалост, мъжът е починал на място.

Шофьорът е изпробван за алкохол с техническо средство. Пробата му се оказала отрицателна, взета му е и кръвна проба за химичен анализ. Трупът на починалия е закаран в Съдебна медицина - Перник за аутопсия.

Започнато е досъдебно производство.

15 дек. 2015, 11:38