Актуалното в Перник и региона

Радомир

Важна обява от „МИГ-Радомир-Земен“ за прием на проектни предложения
Важна обява от „МИГ-Радомир-Земен“ за прием на проектни предложения

О Б Я В А

 

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с подкрепата на

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  за периода 2014 – 2020

            СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен,  Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

 

 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“.

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”.

 

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Финансирането на проекти по настоящата процедура за подбор на проектни предложения цели повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС, внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации.

Финансови параметри:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (100 %) –

391 160,00 лв., 199 996,93 евро

Средства от Европейския фонд за регионално развитие (85 %) –

332 486,00 лв., 169 997,39 евро

Национално съфинансиране (15%) –

58 674,00 лв., 29 999,54 евро

 

 

 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

45 000,00 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

352 044,00 лв.

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000,00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160,00 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект за всички категории предприятия, в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis).

 

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

Мярката се изпълнява се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от  Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,  публикуван  в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 

Допустими кандидати:

1. Да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

4. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6. Допустими за подпомагане са съществуващи МСП, които имат минимум три приключени финансови години.

7. Реализиран минимален размер нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключили финансови години за съответната категория предприятие. В този случай предприятията трябва да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Малко предприятие ≥ 750 000 лева (Нетни приходи от продажби[1])

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева (Нетни приходи от продажби)

 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Ще се подпомагат само дейности попадащи в специфичните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):  Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица и могат да включват следните дейности:

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Забележка: „Консултантски услуги в подкрепа на иновациите“ означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги. Включването на дейности само за консултантски и помощни услуги е недопустимо.

5. Дейности за информиране и публичност.

 

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migradomir.org и https://eumis2020.government.bg

 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване:

Краен срок за подаване на проектните предложения е 15.10.2019 г. 17:00 часа.

 

ВАЖНО: Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по процедурата.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подавани само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

 

[1] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за последните три приключени бюджетни години.

22 юли 2019, 11:14

Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя, 5 души в болница
Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя, 5 души в болница

Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя. Инцидентът е станал в района на язовир Върбица. 5 души, сред които и две деца са закарани в болница, научи „Мироглед“.

Две леки коли са се ударили челно. По първоначална информация на единия от водачите му е прилошало и е загубил контрол над возилото. В другия автомобил са се возили двама възрастни и две деца. За щастие, малчуганите не са пострадали сериозно.  Те са закарани в болница само за преглед. Все още се уточнява какви са травмите на останалите трима в автомелето.

Заради катастрофата обаче патрулка бе препречила движението в района на бензиностанцията и преминаващи не се допускаха. От другта страна пък бе блокирано при язовира. На мястото са пристигнали две линейки, които са извозили пострадалите към пернишката болница.

22 юли 2019, 11:14

Радомирци поднесоха цветя на паметника за Левски за 182-та годишнина от рождението му
Радомирци поднесоха цветя на паметника за Левски за 182-та годишнина от рождението му

Ръководството на общината, общински съветници , представители на политически партии, граждани и деца се поклониха пред паметника на Васил Левски в центъра на града. Бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност и преклонение пред живота и делото на Апостола по повод 182 години от рождението му.  Облечени в хайдушки костюми членове на РК Никола Корчев“ към Национално движение „Традиция“ застанаха на почетна стража пред паметника.

Слово за живота и делото на Апостола произнесе директорът на общинския исторически музей Милена Илиева. В залата на общината бе прожектиран филма „ЛЪВСКИЙ“ Европеец в Българското“. На прожекцията присъстваха деца и граждани.

22 юли 2019, 11:14

Установиха кой трови въздуха на Радомир
Установиха кой трови въздуха на Радомир

Установен е източникът на замърсяване на въздуха над Радомир, съобщи кметът на общината Пламен Алексиев.  Това стана след като градоначалника извика Националната лаборатория по качеството на въздуха заради сигнал за неприятна миризма в града.

„Тази нощ направихме изненадваща проверка. Разбрахме, кой е виновен за неприятните миризми. От Националната лаборатория по качество на въздуха предстои да установят какви вещества и колко над нормата са. Също и дали има опасност за хората“, каза Алексиев.

Замърсителят е „В и К“ – Перник. Горяла е утайка от пречиствателната станция в Батановци.

„Става въпрос за самозапалване на изсушителните полета. Няколко пъти гасим през деня, но огъня се разпалва отново през нощта. От утре започваме да разриваме с багер утайката, за да може да я полеем с повече вода и да предотвратим повторно самозапалване“, коментира шефът на „В и К“ – Перник инж. Иван Витанов.

За нарушението вече е подаден сигнал до РИОСВ – Перник, която трябва да санкционира нарушителя.  От общината в Радомир пък са предприели мерки, подобно нещо да не се случва повече.

22 юли 2019, 11:14

Радомирец отнесе глоба, държал незаконно дрога
Радомирец отнесе глоба, държал незаконно дрога

Районна прокуратура - Радомир е сключила споразумение със защитата на В.В., обвинен за незаконно държане на наркотични вещества.

Около 22:30 ч. на 06.12.2017 г., на ул. „Майор Чиляев“ в гр. Радомир, В.В. без надлежно разрешително, държал в дрехите си и на различни места в управляван от него лек автомобил високорискови наркотични вещества – коноп (марихуана) и амфетамин. Общата им стойност възлиза на 149,29 лева. Конопът бил разпределен на топчета, държани в буркан от лютеница, в метален пепелник и в кора на една от вратите на колата.

Подсъдимият В. се е признал за виновен и се е съгласил да му бъде наложено наказание „глоба“ в размер на 1000 лева за извършеното от него престъпление. Съдът е одобрил така сключеното между страните споразумение.

Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.

08 юли 2019, 00:05

Местят част от архива на община Радомир в Дрен
Местят част от архива на община Радомир в Дрен

Част от архива на община Радомир, който е бавноподвижен ще бъде преместен в сградата на кметство Дрен. Идеята за преместването е от миналата година, тъй като помещенията в общинската сграда вече са недостатъчни, за да поемат цялата събирана информация. В село Дрен третият етаж на кметството е свободен, там има 5 стаи като само една от тях се е ползвала за ритуална зала. Сега бракосъчетанията, ако има такива се сключват в кабинета на кмета, каза управникът на селото Пламен Рударски.

 В петте свободни помещения ще бъдат преместени 70 000 архивни единици, които се ползват редко и са главно от "Техническа служба", секторите "Общинска собственост", "Екология" и "Европейски проекти и програми". В сградата на общината в Радомир ще останат около 30 000 от  архивните единици, които се ползват ежедневно, уточниха от общината.

Все още не е уточнено кога ще започне преместването на архива, за него в Дрен ще се грижи служител, който ще бъде назначен. Модерна технища ще осигурява бързото обслужване и подаване на информация към общината и клиентите й.

06 юли 2019, 00:03

Фондация „Дивите животни“ отказа да помогне на пострадало щъркелче
Фондация „Дивите животни“ отказа да помогне на пострадало щъркелче

Фондация „Дивите животни“ отказа да помогне на пострадало щъркелче. Птичката паднала от гнездо в радомирското село Дебели лаг и си счупила крачето, информира кметът на населеното място Роза Кръстева.

 „Нахраних го, обадих се в РИОСВ Перник, в община Радомир откъдето ми дадоха телефона на фондация „Дивите животни“, които трябваше да го вземат. От там обаче ми отговориха, че трябва да го отнеса в София или да го изпратя по някого, а те ще го закарат в клиника. За късмет ветеринарният лекар в селото д-р Иво Любомиров дойде и се наложи да му ампутира счупеното краче. Той го закара до фондацията в София, но от там го насочили към клиника“, разказа Кръстева. По думите й защитниците на животните не проявили състрадателност, а д-р Любомиров го закарал в зоологическата градина в София. От там също отказали да вземат ранената птица с мотива да не внесе някаква зараза. Лекарят оставил птицата на мочурливо място, където да си намира храна. Кръстева се надява, че щъркелчето ще оцелее, но е разочарована от поведението на природозащитниците, отказали да помогнат.

В Делеби лаг има 5 щъркелови гнезда върху електрически стълбове. На 3 от тях от ЧЕЗ са поставили стойки, на които щъркелите са направили гнездата си, другите 2 все още са без стойки. Всички двойки тази година на излюпили по 3 малки, които още не могат да летят. Това е първото, откакто птиците гнездят в селото, което пада от гнездо. До сега не е имало такъв случай.

05 юли 2019, 19:44

Заплашиха семейство с две деца от Радомир с убийство!
Заплашиха семейство с две деца от Радомир с убийство!

Семейство от Радомир  получава заплахи като съпругът на телефона си три пъти е получил съобщения за убийство и отвличане на децата му. По лични съображения мъжът не желае да разкрива самоличността си, научи "Мироглед".

За отправените заплахи са подадени жалби в полицейското управление и в прокуратурата в Радомир, но по думите му мерки от институциите не са взети.

Днес към 15 ч. съпругата е открила на автомобила си поставен патрон. Заедно с двете си деца на 3 и 11 години тя е заминала за столицата, за да търси съдействие от министъра на вътрешните работи Марин Маринов или от главния секретар на министерството.

От полицията съобщиха, че по случаите за заплахи се водят досъдебни производства, установен е авторът на заплахите. Ставало въпрос за взаимни обвинения и заплахи.

 

04 юли 2019, 18:19

Агресия на пътя! Радомирец засече „Ауди“, а другият шофьор се прояви като вандал
Агресия на пътя! Радомирец засече „Ауди“, а другият шофьор се прояви като вандал

Служители от Второ РУ изясняват случай на хулиганство.

Вчера, в районното управление се оплакал 30-годишен радомирец. Мъжът заявил, че неизвестен за него шофьор на „Ауди“ със софийска регистрация е счупил предно ляво стъкло на управлявания от него лек автомобил „Фолксваген Голф“. Това е станало на автомагистрала „Струма“, където според потърпевшия голфа засякъл аудито.

Започнато е досъдебно производство по чл. 325, ал. 3 от НК и работата по случая продължава.

03 юли 2019, 10:35

Жители на Радомир пропищяха от безводие
Жители на Радомир пропищяха от безводие

Жителите на две улици в Радомир пропищяха от системно безводие. Чешмите на хората, които живеят на улиците „Шипка“ и „Рилска“ пресъхват през топлите месеци.

„Подаването на вода там е гравитачно. Когато времето се засуши и започне поливането на градини, се появява и проблема. Кметът на Радомир е уведомен. Необходимо е да бъде направено помпажно подаване на водата, тогава тя няма да спира. В останалите части на града няма проблем“, обясни шефът на „В и К“ в Перник инж. Иван Витанов.

За проблемните улици имало вече проект, но се търси начин за финансиране.

03 юли 2019, 00:43