Актуалното в Перник и региона

Радомир

Важна обява от „МИГ-Радомир-Земен“ за прием на проектни предложения
Важна обява от „МИГ-Радомир-Земен“ за прием на проектни предложения

О Б Я В А

 

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с подкрепата на

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  за периода 2014 – 2020

            СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен,  Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

 

 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“.

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”.

 

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Финансирането на проекти по настоящата процедура за подбор на проектни предложения цели повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС, внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации.

Финансови параметри:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (100 %) –

391 160,00 лв., 199 996,93 евро

Средства от Европейския фонд за регионално развитие (85 %) –

332 486,00 лв., 169 997,39 евро

Национално съфинансиране (15%) –

58 674,00 лв., 29 999,54 евро

 

 

 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

45 000,00 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

352 044,00 лв.

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000,00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160,00 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект за всички категории предприятия, в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis).

 

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

Мярката се изпълнява се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от  Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,  публикуван  в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 

Допустими кандидати:

1. Да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

4. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6. Допустими за подпомагане са съществуващи МСП, които имат минимум три приключени финансови години.

7. Реализиран минимален размер нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключили финансови години за съответната категория предприятие. В този случай предприятията трябва да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Малко предприятие ≥ 750 000 лева (Нетни приходи от продажби[1])

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева (Нетни приходи от продажби)

 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Ще се подпомагат само дейности попадащи в специфичните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):  Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица и могат да включват следните дейности:

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Забележка: „Консултантски услуги в подкрепа на иновациите“ означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги. Включването на дейности само за консултантски и помощни услуги е недопустимо.

5. Дейности за информиране и публичност.

 

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migradomir.org и https://eumis2020.government.bg

 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване:

Краен срок за подаване на проектните предложения е 15.10.2019 г. 17:00 часа.

 

ВАЖНО: Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по процедурата.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подавани само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

 

[1] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за последните три приключени бюджетни години.

22 юли 2019, 11:14

Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя, 5 души в болница
Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя, 5 души в болница

Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя. Инцидентът е станал в района на язовир Върбица. 5 души, сред които и две деца са закарани в болница, научи „Мироглед“.

Две леки коли са се ударили челно. По първоначална информация на единия от водачите му е прилошало и е загубил контрол над возилото. В другия автомобил са се возили двама възрастни и две деца. За щастие, малчуганите не са пострадали сериозно.  Те са закарани в болница само за преглед. Все още се уточнява какви са травмите на останалите трима в автомелето.

Заради катастрофата обаче патрулка бе препречила движението в района на бензиностанцията и преминаващи не се допускаха. От другта страна пък бе блокирано при язовира. На мястото са пристигнали две линейки, които са извозили пострадалите към пернишката болница.

22 юли 2019, 11:14

Радомирци поднесоха цветя на паметника за Левски за 182-та годишнина от рождението му
Радомирци поднесоха цветя на паметника за Левски за 182-та годишнина от рождението му

Ръководството на общината, общински съветници , представители на политически партии, граждани и деца се поклониха пред паметника на Васил Левски в центъра на града. Бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност и преклонение пред живота и делото на Апостола по повод 182 години от рождението му.  Облечени в хайдушки костюми членове на РК Никола Корчев“ към Национално движение „Традиция“ застанаха на почетна стража пред паметника.

Слово за живота и делото на Апостола произнесе директорът на общинския исторически музей Милена Илиева. В залата на общината бе прожектиран филма „ЛЪВСКИЙ“ Европеец в Българското“. На прожекцията присъстваха деца и граждани.

22 юли 2019, 11:14

Установиха кой трови въздуха на Радомир
Установиха кой трови въздуха на Радомир

Установен е източникът на замърсяване на въздуха над Радомир, съобщи кметът на общината Пламен Алексиев.  Това стана след като градоначалника извика Националната лаборатория по качеството на въздуха заради сигнал за неприятна миризма в града.

„Тази нощ направихме изненадваща проверка. Разбрахме, кой е виновен за неприятните миризми. От Националната лаборатория по качество на въздуха предстои да установят какви вещества и колко над нормата са. Също и дали има опасност за хората“, каза Алексиев.

Замърсителят е „В и К“ – Перник. Горяла е утайка от пречиствателната станция в Батановци.

„Става въпрос за самозапалване на изсушителните полета. Няколко пъти гасим през деня, но огъня се разпалва отново през нощта. От утре започваме да разриваме с багер утайката, за да може да я полеем с повече вода и да предотвратим повторно самозапалване“, коментира шефът на „В и К“ – Перник инж. Иван Витанов.

За нарушението вече е подаден сигнал до РИОСВ – Перник, която трябва да санкционира нарушителя.  От общината в Радомир пък са предприели мерки, подобно нещо да не се случва повече.

22 юли 2019, 11:14

Сложиха тенис маси в парка в Радомир
Сложиха тенис маси в парка в Радомир

Общината в Радомир монтира нови тенис маси в градския парк. Те ще се ползват свободно от всички, съобщиха от администрацията.  До края на тази седмица ще бъдат монтирани нови тенис маси и в градината на Младежкия дом.

Целта на инициативата е създадените зони за спорт на открито да се превърнат в любимо място за спортуване на малки и големи. Предвижда се до края на месеца парка да бъде обновен и с поставяне на още нови пейки за отдих и парково осветление.

22 юли 2019, 11:14

Иззеха незаконна пушка от 80-годишен в Друган
Иззеха незаконна пушка от 80-годишен в Друган

Незаконно притежавана ловна пушка е иззета от жител на радомирското с. Друган.

Служители на полицията проверили 80-годишен местен жител. При оглед на имота му е намерена и иззета незаконно притежавана гладкоцевна ловна пушка. Предстои да бъдат назначени съответните експертизи.

Образувано е бързо производство.

02 юли 2019, 10:16

Ето какво се случва с безработицата в Радомир
Ето какво се случва с безработицата в Радомир

Безработицата в Радомирска община намалява и според данните на Бюрото по труда е достигнала нивата от преди икономическата криза.  

В края на месец май регистрираните безработни са 467 като към същата дата на миналата година те са били 566 души. Изчислено на икономически активното население безработните са 5,18% при  6,3% за същата дата миналата година. За региона безработицата  до 31 май т.г. е 4,29%. Най-ниска е тя в областния център-4,29% и най-голяма в Трън- 22,73%. Голяма част от трудово активното население на общината намира работа в столицата или в други градове като ежедневно пътуват до работните си места.

Според анализа положителното развитие на пазара на труда не носи еднакви ползи за цялото население в трудоспособна възраст. Дълготрайно безработните, неактивните млади хора , ромите и хората от по-бедни селски райони продължават да са изправени пред  значителни трудности да навлязат или да се завърната на пазара на труда.

01 юли 2019, 00:01

Община Радомир първенец по брой щъркелови гнезда
Община Радомир първенец по брой щъркелови гнезда

Община Радомир е региона в Пернишка област с най-много щъркелови семейства. От общо 77 щъркелови гнезда в пернишко, 44 двойки гнездят само в Радомир, а рекордьор е радомирското село Негованци, където има 8 двойки птици.

Община Брезник е втората с 11 двойки и едва на трето място се нарежда пернишката община с 10 броя двойки щъркели.

Информацията бе изнесена по време на представянето в миньорския град на Проектът „Живот за птиците“ - „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“.

По време на презентацията стана ясно, че общият брой на щъркеловите гнезда в страната са 6981, като 5825 гнезда са с размножаващи се двойки.

30 юни 2019, 11:10

Книжка взриви родители! Бог обича най-много ромите
Книжка взриви родители! Бог обича най-много ромите

Книжка взриви родители! Бог обича най-много ромите

 

Книжка, която се чете при децата от 2 до 4 клас взриви недоволство сред родителите в Радомир. Тя е издадена през 2009 г. и един от текстовете в него е как е създаден човека.

„Така учат децата ви. А вие си релаксирате спокойно и цъкате във фейса“, пише недоволен радомирец в социалната мрежа, който е публикувал фотос със скандален текст от помагалото.

В нея пише, че Господ сътворил хората от кал. Трябвало обаче да ги изпече като грънци. Първите препекъл и станали черни, вторите недопекъл и станали бели, а третите изпекъл най-добре и станали като шоколад. От публикацията става ясно, че последните са ромите, „затова Господ много ги обича“.

 

Под фотоса радомирци буквално изляха недоволството си. Ето и част от коментарите:

 

„Това е безумие“

 „А от какво е направил тъпите хора,които пишат глупости в учебниците?“

„Смешно е някой да си дава вид на изненадан след събитията от прехода на тая държава. Това са преки резултати на въпросния период на преход. Тая форма на драскане се стимулира като политика за интеграция и надграждане на гражданските права над тези на доминиращата българска култура тук. Малцинствата ще се използват като стълбове за посторяване на нов тип държава, с ценности около нуждите на малцинствените групи и низшите слоеве на обществото.“

„От там значи идва "мноо си печен".

Оказа се обаче, че книжката е изработена по проект “Фолклор на етносите в България-ромски фолклор”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства по програма „Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства” и се разпространява безплатно на хартиен и електронен носител, както и в интернет.” Съдържанието е писано от деца между 1-ви и 4-ти клас.

29 юни 2019, 00:25

Започна националния детски фолклорен фестивал с „Слънце иде... 2019" в Дрен
Започна националния детски фолклорен фестивал с „Слънце иде... 2019" в Дрен
С празнично шествие днес бе даден старта на деветнадесетото издание на Националния детски фолклорен фестивал с международно участие „Слънце иде...". 
 
Два дни сцената в радомирското село Дрен ще бъде огласяна от детските гласове на 1000 участници от 4 общини - Перник, Кюстендил, Благоевград и София-град. Международно представяне ще направи и група от 50 деца изпълнители от Солун, Гърция.
 
Младите таланти ще се състезават в две възрастови групи и ще представят пъстър букет от песни, танци и мелодии съхранили българския дух през вековете.
 
За да се наслади на таланта им, на събитието присъства областният управител Ирена Соколова.
 
Тя поздрави участниците и им пожела успех в надпреварата:
 
"За деветнадесети път в Дрен си дават среща талантът, прекрасният ни фолклор и приемствеността. Усмихнатите детски лица свидетелстват за дълготрайното продължаване на традицията и богатството на нашия народ, намиращо израз в запазване на българщината.", заяви Соколова.
 
Фecтивaлът бe oтĸpит oт кмета на община Радомир Пламен Алексиев:
 
"Изpaзявам yвepeнocтта си, чe пpeз двaтa дни дeцaтa oт цялaтa cтpaнa щe бъдат посланици на изворното творчество, пeceнтa, тaнцa и cлoвесното майсторство. Възхищавайте им се на всичко, което представят и предават с любов", каза Алексиев.
 
Poдил ce cлeд cпeчeлeн oт Hapoднo читaлищe „Блaгoй Πoпoв" в ceлoтo пpoeĸт пpeд Mиниcтepcтвoтo нa ĸyлтypaтa през 2001 г., фecтивaлът нe caмo бe cъxpaнeн, нo c вcяĸa изминaлa гoдинa пpивличa вce пoвeчe и пoвeчe дeцa oт 8 дo 18 гoдини oт цялaтa cтpaнa, зa дa пoĸaжaт бoгaтaтa cъĸpoвищницa нa нapoднoтo твopчecтвo.  
 
Opгaнизaтopи нa пpoявaтa ca Mиниcтepcтвoтo нa ĸyлтypaтa, oбщинa Paдoмиp, ĸмeтcтвo и читaлищe „Блaгoй Πoпoв" ceлo Дpeн.
 
"Слънце иде..." e c ĸoнĸypceн xapaĸтep, като участниците се оценвяват от ĸoмпeтeнтнo жypи c пpeдceдaтeл Mилчo Гeopгиeв - eтнoxopoлoг и фoлĸлopиcт и члeнoвe Цветана Манова - етнолог и Лилянa Cимoвa -мyзиĸaлният пeдaгoг.
 
Трима от участниците ще бъде удостоен със специална награда на областния управител Ирена Соколова. Щe бъдaт пpиcъдeни и нaгpaди нa ĸмeтa нa Oбщинa Paдoмиp, нa дoмaĸинитe – ĸмeтcтвo Дрен и читaлищe „Блaгoй Πoпoв", диплoм нa фecтивaлa и пapичнa нaгpaдa зa I-вo, II-po и III-тo мяcтo във вcяĸa възpacтoвa гpyпa и ĸaтeгopия, гpaмoтa зa вceĸи yчacтниĸ във фecтивaлa, пpeдмeтнa нaгpaдa зa нaй-мaлъĸ yчacтниĸ, диплoм и пapичнa нaгpaдa нa xyдoжecтвeн pъĸoвoдитeл зa нaй-дoбpи пocтижeния, пpeдмeтнa нaгpaдa зa нaй-opигинaлeн тpaдициoнeн ĸocтюм, пpeдмeтнa нaгpaдa зa apтиcтичнocт и cцeничнo пoвeдeниe.

28 юни 2019, 11:28

Радомирка ще отговаря за причиняване на средна телесна повреда на млад мъж
Радомирка ще отговаря за причиняване на средна телесна повреда на млад мъж

Радомирка ще отговаря за причиняване на средна телесна повреда.

На 01 март миналата година, в Радомир бил блъснат от лек автомобил 26-годишен местен жител. В резултат на това му е причинена средна телесна повреда. Започналото разследване установило вината на 50-годишната шофьорка на Опел „Вектра“. Жената е привлечена като обвиняема и й е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Работата продължава съвместно с Районна прокуратура – Радомир.

27 юни 2019, 12:47