Актуалното в Перник и региона

Кметът на Радомир внася проект за изменение на данъка върху превозните средства

Радомир

07 март 2019, 15:38

Кметът на Радомир внася проект за изменение на данъка върху превозните средства

Снимка: Мирослава Начова

Кметът на Радомир Пламен Алексиев внася проект за изменение на наредба за определяне размера на  местни данъци и такси в община Радомир.  Причината е недоволството сред гражданите заради високите налози върху превозните средства, което се разгоря в социалните мрежи. С промените, които бяха направени заради законови изисквания данъците на колите скочиха и това разбуни духовете.

„Общественото обсъждане , което беше проведено в социалните мрежи, доведе до моето решение за облагане на автомобилите на минимални ставки, съобразно мощност, възраст и екологични категории.

 Надявам се в бъдещи дискусии мнения и становища да бъдат съобразени със законовите срокове за качените на сайта на община Радомир законови и подзаконови нормативни актове. В настоящият случай на  наредбата месец декември 2018 година.

Разчитам на Вашата активност за всички бъдещи обществено значими проекти и намерения , касаещи  нашата община“, заяви Алексиев.

 

Ето и новата наредбда:

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20.

     

Проект

НАРЕДБА

ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА  РАДОМИР

 

/Пприета с Решение № 1 по Протокол № 1 на Общински съвет Радомир от 31.01.2014 г.; изм.и допълнена с Решение № 51 на Общински съвет – Радомир по протокол № 7/26.01.2016 г./; изм.и допълнена с Решение № (П) - 238 на Общински съвет – Радомир от 29.09.2016 г./; изм.и допълнена с Решение № 183 на Общински съвет – Радомир по протокол № 12/19.12.2017 г.; изм.и допълнена с Решение № 9 на Общински съвет – Радомир по протокол № 1/29.01.2019 г./

 

 

§1.В чл. 50 се правят следните изменения, съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК × ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW × Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет  в следните граници:

а) до 55 kW включително – от 0,34 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – от 2,10 за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години                                                           1,1

Над 15 до 20 години включително                         1

Над 10 до 15 години включително                         1,3

Над 5 до 10 години включително                           1,5

До 5 години включително                                       2,3

2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила  в следните граници

 

 

 

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория с еколо

гични категории „Евро 1“ и „Евро 2

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

 

„Евро 5“

 

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

 

0,40

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Радомир.

§4. Решението на Общински съвет - Радомир да се публикува на официалната интернет страница на община Радомир www.radomir.bg

 

М О Т И В И

 

 

по проекта за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Радомир

 

 

            Обосновка за конкретната необходимост от приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Радомир

 

Приемането на изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Радомир се налага поради промяна в нормативната база, касаеща Закона за местни данъци и такси.

 

            Съгласно чл. 1 ал. 2  от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени с този закон. На местно ниво Общински съвет – Радомир е приел Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Радомир, с Решение № 1 взето с Протокол № 1 от 31.01.2014 год., изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет гр. Радомир.

Направените предложения на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Радомир са в няколко аспекта:

  1.     Предложения за изменение, произтичащи от промяна на законови норми от по-висока степен, както и във връзка с новоприети нормативни документи;
  2.       Предложения за изменение, свързани с разширяване на кръга на възможностите на общинска администрация гр. Радомир.
  3.       Предложения за изменения, касаещи важни моменти при определяне на данък недвижими имоти.
  4.       Предложения за изменения свързани с по-справедлив подход при определянето на данък МПС.

 

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Радомир

 

Причините, които налагат приемането на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Радомир, са промяна в нормативната база, касаещи Закона за местните данъци и такси.

 

Цел на Наредбата

Целта на приемане на настоящите промени е необходимостта от привеждане на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Радомир в съответствие с нормативни актове от по-висша степен, както и с новоприети такива. Постигане в по-висока степен на справедливост и  оптимизиране на административния процес.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

Очаквани резултати

Прецизиране на нормативната уредба с местно значение.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

           Предлаганото изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Радомир е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

         Проектът на подзаконовия нормативен акт - Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Радомир е публикуван на официалната страница на Община Радомир на 07.03.2019 год.

С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената консултация.

В рамките на законовия 30 дневен срок за обществени консултации ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по проекта на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Радомир, като същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Радомир в предвидения от закона срок. Публикуваната справка ще отразява постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите предложения, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта на Общински съвет – Радомир.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 11, ал. 3 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 АПК, предлагам на Общински съвет - Радомир.

Фактически основания: привеждане на местната нормативна уредба в съответствие с нормативни актове от по-висша степен, както и с новоприети такива.

 

 

Споделете

3 коментара за “Кметът на Радомир внася проект за изменение на данъка върху превозните средства”

От Алексиев на 10 март 2019

Уважаема Госпожо , моето предложение е за облагане на минимални ставки, тоест най ниските в България. За подобаващи ремонти и дейности необходимите собствени приходи се набират и от увеличена данъчна тежест!

От Алексиеж на 10 март 2019

Уважаема Госпожо Иванка, моето предложение е за облагане на минимални ставки , за съответните категории автомобили. Категорично Ви подкрепям , че за по добра инфраструктура са необходими повече средства от собствени приходи , в това число и данъци. А сега тези в община Радомир са най ниските в България!

От ИВАНКА на 08 март 2019

Вместо да оправи улиците, той вдига данъците?????????????? Замислете се г-н Алексиев, има ли улица в Радомир, която да е в добро състояние?????????????? Вярвайте ми НЯМА, разходете се по града, може и с колата си да обиколите да видите за какво става дума, не само да мислите как да вдигнете данъците..............

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.