Общи условия за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Мироглед ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

1. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 ползвател е всяко физическо лице, което визуализира на използваното от него устройство каквато и да е информация, поместена на сайта, от момента на визуализацията до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията;

–  IP адрес е уникален идентификационен номер, позволяващ локализиране в интернет на компютър, интернет страница или ресурс.
–  електронна препратка представлява връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

–  информация представлява както текстова информация (текст, в това число статии, новини, коментари, други подобни), така и мултимедийна информация (снимки, видео, аудио, други подобни).
–  услуги без регистрация са тези услуги, за използването на които не се изисква ползвателят да създава свой профил.
–  услуги с регистрация са тези услуги, за използването на които се изисква ползвателят да създаде свой профил.
–  регистриран ползвател е ползвател, който полза услуги, за които се изисква регистрация;

–  профил е информация за регистриран ползвател, изисквана при регистрация за ползване на услуга с регистрация. Достъпът на регистрирания ползвател до профила му се осъществява чрез въвеждане на име на регистриран ползвател и парола.
–  име на регистриран ползвател е уникална комбинация от букви, цифри или знаци, индивидуализиращ регистрирания ползвател.

–  парола е комбинация от букви, цифри или знаци, която служи за достъп до профила на регистрирания ползвател;

–  партньор е всяко лице, с което Мироглед ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.
–  злонамерени атаки на трети лица – действия или бездействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

ІІ. Общи разпоредби

2.1.Настоящите общи условия имат овързващо действие само в отношенията на ползвател на услугите на сайта и Мироглед ООД.

2.2.Лица, които не са съгласни да бъдат обвързани с тези общи условия нямат право да ползват поместената в сайта информация.

2.3.Ползвателя получава правото да използва услугите на сайта само и единствено за лични  и/или нетърговски цели.

2.4.  При добавяне на мнение или коментар във форумите, ползвателите се задължават да спазват правилата на добрия тон. Мироглед ООД не носи отговорност за изразените от ползвателите на сайта мнения.

2.5.По отношение регистриран ползвател се прилагат всички правила, които се прилагат по отношение на ползвател.

2.6. Настоящите общи условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни. Ползвателите се считат обвързани с действащия текст към момента, в който на използваното от тях устройство се визуализира, каквато и да е информация поместена на сайта.

ІІІ. Авторски права

3. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информацията и материалите публикувани на сайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последици гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност съгласно разпоредбите на българското гражданско законодателство.

ІV. Права на ползвателите

4.1.Всеки ползвател има право да полза сайта и поместената на него информация само и единствено по следния начин:

– да възприема визуално или звуково поместената на сайта информация;

– да препредава текстовата  информация в резюме и снимки като посочва, че източник е сатът и поставя електронна препратка към пълната информация на сайта;.

– да поставя електронна препратка /хиперлинк/ към сайта;

– да прави и запазва копие от информация в електронен или на твърд носител за свое лично ползване, с нетърговска цел и в разумен обмен;

– да изразява лично мнение или коментар относно поместените на интернет сайта статии и материали;

– ползването на информацията, независимо от вида му не може да бъде считано за предоставяне на упражняването на каквито и да било права;

– при препредаване на информация и при копиране или ползване на копие от информация ползвателят е длъжен да посочва, че информацията се ползва при ограниченията в настоящите Общи уловия.

– ползвателят се задължава да не използва сайта или поместената на него информация включително чрез информацията, която помества на сайта – коментари, мнения и др. по следните начини:

V. Услуги с регистрация

5.1. Мироглед ООД си запазва правото да предоставя услуги срещу задължителна регистрация.

5.2. Позвателят може да получи безплатен достъп до секциите, които изискват регистрация

5.3. Всеки ползвател, който желае да ползва услуга с регистрация е длъжен да създаде свой профил на регистриран ползвател, като попълни и потвърди верността на данните си в регистрационната форма в сайта.

5.4. Чрез създаване на профил, ползвателят:

5.5. Мироглед ООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил /акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на тези общи условия.

5.6. Регистрираният ползвател се задължава да не предоставя на трети лица достъп до своята парола и достъп до услугата с регистрация.

5.7. Регистрираният ползвател се задължава незабавно да уведоми дружеството в случай, че трети лица имат достъп до използваната от него парола или има съмнения за подобни действия, както и да предприеме действия за преустановяване на такъв достъп. Всички действия извършени от името на регистрирания ползвател, се считат извършени от него.

5.8. Регистрираният ползвател се съгласява да получава електронни съобщения, свързани с ползването на услугата.

5.9. Мироглед ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на безплатните услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VІ. Права и задължения на дружествто.

6.1.Дружеството предоставя услугите във вида, в който са. Дружеството има право едностранно да променя услугите, които предоставя или да прекрати предоставянето им, без да уведоми за това ползвателите;

6.2. В случай, че узнае или бъде уведомено, че ползвател нарушава Общите условия за ползване, дружеството предприема незабавни действия за преустановяване на нарушението.

6.3. Дружеството има право:

– да отказва или прекратява регистрация, да преустановява достъпа до информация или да премахва инфрмация на ползвател, в случай че е налице нарушение на Общите условия, както и в случай, че е направено искане за това от компетентен орган, или че трето лице твърди, че ползвател или поместена от него информация нарушава общите условия  за ползване и дружеството прецени, че твърдението може да е основателно;

- да изпраща на електронната поща до регистриран ползвател, когато той е дал съгласие да получава съобщения на посочения от него електронен адрес или това е необходимо във връзка с използването на услугата с регистрация.

6.4. Мироглед ООД има право да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и/или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг /своите и на партньори/

VІІ. Декларации

7.Всеки ползвател декларира, че съзнава, че информацията, поместенана сайта:

- съществува вероятност да не е актуална към момента, в който се възприема от ползвателя.

VІІІ. Ограничаване на отговорността

8.1.Мироглед ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си точна, вярна и актуална информация,без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия и пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Мироглед ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. Дружествот не носи отговорност и не дължи на ползвател или на трето лице каквито и да е било обезщетения в следните случаи:

- на вреди /независимо от вида им/, настъпили при действия или бездействия на увреденото лице или на трето лице в резултат на предприемане на поведението на някое от лицата, съобразено с информация, поместена на сайта;

- на вреди /независимо от вида им/, в т.ч. евентуални вреди, породени или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

- на вреди /независимо от вида им/, възникнали във връзка с използване на друг ресурс в интернет, към който води интерактивна връзка от този сайт;

- ако устройството, чрез което се ползва сайта, бъде увредено от компютърна програма, която се разпространява автоматично и против волята или без знанието на ползващите компютърните системи лица и е предназначена за привеждане на компютърни системи или компютърни мрежи в нежелани от ползващите ги състояния или в осъществяване на нежел ани резултати;

- на вреди /независимо от вида им/, възникнали във връзка със загуба на информация, поместена от ползвателя на сайта, включително, но не само при прекратена регистрация или при ограничен или прекратен достъп до цялата или част от информацията на ползвател.

8.3. Мироглед ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

84. Дружеството не отговаря за съдържанието на информацията или за дейността на ползвател.

8.5. Дружеството не е длъжно да извършва наблюдение на информацията на ползвател, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуга с или без регистрация, нито да търси факти и обстоятелства указващи извършването на неправомерна дейност.

8.6. Мироглед ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези правила за ползване и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

ІХ. Приложимо право

9.1. Всеки спор относно действието на Правилата за ползването на сайта или във връзка с тях или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задълженията на страните ще се уреждат от страните по споразумение. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния къмпетентен съд по реда на ГПК.

9.2. В случай, че с решение от компетентен съд или изменение на законодателството някое от условията на тези общи условия за ползването на сайта стане невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не  са повлияни съществено от изпълнението.

9.3. За неуредените въпроси се прилагата разпоредбите на действащото българско законодателство.

Х. Кореспонденция

10.1. Дружеството поддържа електронна поща, на която всеки ползвател има право да сигнализира за констатирани нарушения на общите условия за полване от страна на трето лице.

10.2.В случай, че съобщението на ползвателя е свързано с извършване на каквито и да е правни действия, включително но не само с упражняване на права, с изпълнение на задължения, с отправяне на покана и други подобни или в случай, че достигането му до дружеството е от съществено значение или в случай, че се желае получаване на отговор, то съобщението следва да бъде изправено на адреса на управление на дружеството, вписан в търговския регистър към момента на изпращането му. Изпращането на съобщение по електронен път не е равнозначно и не замества писменото събщение, изпратено на адреса на управление на дружеството.

ХІ. Промени

Мироглед ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заед със съобщение за промените в правилата.

Настоящите Общи условия за ползване са приети на 10.01.2011 г.