Актуалното в Перник и региона

Бизнес

Перничани с петиция до куп институции заради „Топлофикация“
Перничани с петиция до куп институции заради „Топлофикация“

Перничани изпратиха петиция до куп институции заради проблемите с „Топлофикация“ в града. Те са сезирали председателят на Народното събрание, президента, премиера, омбудсманът, ВАС, ДКЕВР и Министерството на енергетиката.                                                          

Според гражданите са нарушени потребителските им права. Те настояват да получат отговори  на въпросите спазва ли се издадения лиценз, температурния график, ще продължи ли да работи „Топлофикация“ през следващия отоплителен сезон, ще обърне ли внимания държавата какво става в предприятието, което е с държавно участие и каква ще контролира влагат ли се средства в обновяване и реконструкция на мощностите на дружеството. Недоволните искат също да знаят и на каква база е направена „корекцията” на сметките през февруари, когато заради авария бе нарушено топлоподаването в продължение на две седмици. 

Петицията на перничани е доста дълга и може да бъде видяна на специално създадени фейсбук страница „Да се съберем на протест срещу Топлофикация – Перник“. Тя е разписана вече от около 450 човека.

След извършване на легализиран превод, писмото им ще бъде изпратено за становище в Европейския съд за правата на човека и питане спазен ли е  принципа на субсидираност с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и социалните харти, приети от ЕС и Съвета на Европа.

20 март 2018, 19:51

8 от 10 хляба са менте
8 от 10 хляба са менте

8 от 10 хляба на пазара на практика са без установено качество и състав, защото от 1000 фурни в страната само 200 са се регистрирали доброволно като производители. Това обяви Марияна Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите, пише Retro.bg

По думите ѝ по голяма част от въпросните обекти за производство на хляб обикновено се записват като търговски дружества в общините, за да плащат патентно право, но не и в Агенцията по храните, където регистрацията е по желание. Според Кукушева при натравяне на човек, купил си храна, произведена от такава фирма, той трудно може да предяви претенции. В останалите страни от ЕС регистрацията на производителите на хляб и храни е задължителна, като в някои от държавите с това се занимават браншовите асоциации.

20 март 2018, 19:51

5 жилищни сгради с шанс за безплатно саниране
5 жилищни сгради с шанс за безплатно саниране
Минимум 5 жилищни сгради в град Перник ще бъдат включени  за изпълнение на мерки за енергийна ефективност  по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 – 2020, съобщи на специална пресконферениця кметът на Община Перник Вяра Церовска. В срещата взе участие заместник- кметът Владислав Караилиев  и гл. експерт Боянка Туджарова. 
„По програма Региони в растеж в частта „Енергийна ефективност" има възможност да бъдат санирани още жилищни сгради. Тази възможност е свързана с подаването на  заявления на регистрираните сдружения за блокове и сгради строени не по-късно от 1999 година. Сроковете за подаването на необходимите документи е  до 15 май.  Сградите трябва да не са с повече от 35 обекта", обясни кметът Вяра Церовска.
Тя посочи , че стойността  на този проект е в рамките на 4 500 000 лв. като реално строително монтажните работи /СМР/ са на стойност около 4 млн. лв. 
„В тази цифра влиза енергийно обследване, паспортизация на сградите, изготвяне на проекти за да се премине към СМР. За целта съм издала заповед и е изготвен  екип от специалисти към Общината с отговорник инж. Владислав Караилиев, който да разработи критериите, по които да бъдат избрани блоковете , които ще бъдат санирани по тази програма", коментира кметът. 
„Както знаете към момента има 44 договора по Националната програма за енергийната ефективност, по която се санират сгради, тази програма, която е по мярката „Региони в растеж" е в допълнение", уточни зам.-кметът инж. Караилиев.  
По думите му всички хора, които живеят в блокове и жилищни сгради, които са под 35 самостоятелни обекта , биха могли да участват по програмата.
„Надяваме се да има желание и инициатива от перничани. Цялата документация по кандидатстването , както и необходимите протоколи от общите събрания, които трябва да се изпълнят от гражданите са качени на сайта на Община Перник. В рамките на самата програма в края на месеца се предвиждат няколко информационни компании, за да се достигне до максимален брой участници", заяви Караилев и изрази надежда, че се водят разговори в средата на годината отново да стартира  Националната програма за енергийна ефективност. „Ние  там сме подали 138 блока в Банката за развитие , които чакат договори за финансиране",каза още Караилиев.

20 март 2018, 19:51

В Ковачевци се проведе обществено обсъждане на Предварителния проект за Общ устройствен план на общината
В Ковачевци се проведе обществено обсъждане на Предварителния проект за Общ устройствен план на общината

В Община Ковачевци се проведе обществено обсъждане на изготвения Предварителен проект за общ устройствен план. Той се разработва от „Сървей груп“ ЕООД гр. София, съгласно сключен договор с кмета на Община Ковачевци.

Целта на тази среща е да се направи проектът максимално прозрачен и ефективен за жителите на община Ковачевци, защото този документ дава хоризонти за развитието на общината за следващите 20 години.

„Изработването на ОУПО е изключително важна задача, защото от него зависи начинът, по който ще бъде организирана територията на нашата община, нейното бъдещо развитие и в частност на имотите, които жителите й притежават“- каза кметът на общината Васил Станимиров, който откри дискусията и представи изпълнителите на плана- арх. Ира Кънева ръководител на екипа и инж. Димитър Ганев, ръководител на екипа, изготвил доклада за екологичната оценка.

В обсъждането участваха представителите на проектантския екип- арх. Ира Кънева, инж. Димитър Ганев, арх. Велина Бъчварова, Бойко Кермекчиев – урбанист, кметът Васил Станимиров, служители на общинската администрация, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, представители на РИОСВ- Перник, заинтересовани граждани и представители на фирми.

По време на обсъждането ръководителят на разработката арх. Кънева направи кратка презентация на изготвения Предварителен проект на ОУПО. Тя разясни, че с Общия устройствен план на общината ще се определят общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии, горските територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, водните течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.

С промените се дава възможност в един дългосрочен период от 20-25 години инвеститорите да променят статута на собствените си земи съгласно нормативните изисквания с цел създаване и развитие на бизнес проекти и дейности.

Присъстващите заинтересовани лица имаха възможност лично да проверят отразяването на промените за интересуващите ги имоти.

20 март 2018, 19:51

Общината в Перник стартира прием на заявления за саниране на сгради
Общината в Перник стартира прием на заявления за саниране на сгради

Община Перник стартира прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Обновяването на многофамилни жилищни сгради ще се финансира по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

В рамките на Програма се предоставя финансова помощ на общините - конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Заявления за интерес и финансова помощ се приемат от днес - 15.03.2018 г. до 15.05.2018 г.

Сдружения на собствениците могат да кандидатстват, ако техните многофамилни жилищни сгради отговарят на следните критерии за допустимост.

Допустими за енергийно обновяване са:

 - многофамилни жилищни сгради, чиито собственици са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);

 - сградите следва да са в рамките на строителните граници на град Перник;

 - многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

 - многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

 - При наличие на свързано строителство, а именно, няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, като изискването за не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение следва да се спазва за всяка отделна сграда/блок-секция, а не за архитектурния ансамбъл като цяло.

Мерките, които  ще се финансират са:

•Дейности по конструктивно укрепване на сградата;

•Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);

•Мерки за енергийна ефективност:

- топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата;

- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;

- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите.

Повече информация за програмата можете да намерите на сайта на Община Перник.

20 март 2018, 19:51

Пернишките пенсионери сред най-богатите в страната
Пернишките пенсионери сред най-богатите в страната

Къде са най-ниските пенсии в България? Най-ниски пенсии получават жените в Кърджали, които са между 65 и 69 г. Всяка втора пенсионерка в областта получава до 200 лв., сочи справка на Националния статистически институт за 2017 г.

Основната причина е, че в региона безработицата е висока, а и жените са заети главно в земеделието и се осигуряват на минимални суми. "Най-богатите" пенсионерки, които взимат тавана, са от София, отново на същата възраст.

Профилът на средностатистическия пенсионер показва, че е от София, взима между 200 и 300 лв. и е на възраст между 65 и 69 г. С най-ниските средни пенсии в България са отново хората в Кърджали. Там те взимат около 275,50 лв. В Разград вземат с 38 ст. повече. Под 300 лв. е средната пенсия и в Силистра и Търговище. Докато в Шумен тя е 302,61 лв.

Най-висока остава средната пенсия в столицата - 420,68 лв. Вторите "най-богати" пенсионери живеят в Перник. В миньорския град средната пенсия е стигнала 398,73 лв. Следват Бургас, Кюстендил и Стара Загора. Варна пък е на шесто място със средна пенсия от 364,39 лв.

След увеличението на минималната пенсия на 200 лв. средната се е вдигнала със 17 лв. Така тя е стигнала 345,46 лв. Разликата в пенсиите между мъжете и жените е 121,57 лв. Средната пенсия на мъжете през миналата година е била 440,07 лв. на месец спрямо 318,57 лв. при жените. Близо 6 пъти повече са мъжете, които получават високи пенсии.

При силния пол на тавана са 45 561 пенсионери, а жените са само 7980. 474 996 жени и 137 441 мъже получават до 200 лв. месечно. При ниските пенсии съотношението е обърнато и тук жените са над 3 пъти повече от мъжете. Една от причините е, че отпускът по майчинство се брои за осигурителен стаж, но осигурителният доход е 0 лв., което сваля размера на женските пенсии.

Общо 2 004 347 души са получавали пенсия през миналата година. За тях са изплатени над 9 млрд. лв. През 2017 г. са били отпуснати 97 637 нови пенсии. Всяка четвърта пенсия, която изплаща НОИ, е инвалидна, като общо броят им е 455 566. Броят на пенсионерите, които получават поне една инвалидна пенсия, обаче е 645 908. Под 200 лв. са личните пенсии на над 690 хил. българи.

На другия полюс са 85 хил. пенсионери, които взимат между 800 и 910 лв. Близо 416 хил. българи взимат пенсии между 300 и 450 лв. Най-много са пенсионерите в столицата, където броят им стига 342 168, докато във Видин те са близо 34 хил./Източник: БЛИЦ


19 март 2018, 13:21

Ето за какво най-много харчат българите
Ето за какво най-много харчат българите

Българинът харчи най-много от доходите си за храна, на второ място за жилище и битови сметки, на трето място за транспорт. Това сочат данните за 2016 г., разпространени от Националния статистически институт по повод Световния ден на потребителите – 15 март, съобщава НТВ.

37,3% от парите на българина отиват за храна, за жилища и битови разходи отиват 17,3%, транспортът взема 8,3%, здравеопазването 6,7% от доходите. За свободно време, култура и почивка българинът отделя 5,8% от средствата си, за алкохол и цигари – 5,2%, за други стоки и услуги – 5,1%, за жилищно обзавеждане и поддържане на дома – 4,5%, а за дрехи и обувки – 4,4%, предаде БГНЕС.

Средно на лице от домакинство българинът изяжда 88 кг хляб годишно, 45,6 кг месо, 27,5 кг кисело мляко, 70 кг зеленчуци и 49 кг плодове. За година българинът изяжда средно 140 яйца.

27,3 литра е консумираният алкохол средно на лице от домакинство за 2016 година. Бирата е най-предпочитана, следвана от виното и за изненада – ракията е на трето място.

15 март 2018, 08:25

Обрат с ЧЕЗ! За "Инерком" не трябвало да има държавен дял
Обрат с ЧЕЗ! За "Инерком" не трябвало да има държавен дял

Събитията бележат обрат по казуса със сделката между чешкото дружество ЧЕЗ и пазарджишката компания "Инерком България".

Компанията на Гинка Върбакова не смята, че придобиването на държавен дял от страна на българското правителство, е единственият начин да се гарантира общественият интерес и доставките на електричество за българските потребители.

Това казва в интервю за "Ройтерс" председателя на борда на директорите на компанията Милена Стоева, цитирана от Bulgaria ON AIR, предава Днес.бг.

Според нея обаче от ЧЕЗ зависи дали българската държава ще има дялово участие при закупуването.

Тя смята, че финансов министър Владислав Горанов, който обяви, че българската държава има достатъчно инструменти да регулира доставката на електричество до потребителите, поради което държавното участие в сделката не е необходимо, е прав.

"Ние сме съгласни с финансовия министър и не смятаме, че държавно придобиване на дял от бизнеса на ЧЕЗ е единственият начин да се гарантира общественият интерес", казва Стоева.

От централата на ЧЕЗ в Прага съобщиха, че ще направят детайлен анализ на възможността за потенциално българско държавно участие в продажбата на българските активи на електроразпределителната компания и ще обявят решението си в началото на април.

Стоева отказва да оповести стойността на сделката, но отбелязва, че компанията Инерком има активи за около 100 милиона лева, а също така е поела твърд ангажимент да приключи тази транзакция и смята да го спази.

12 март 2018, 14:10

Шефът на борда на директорите на "Инерком" разкри как ще бъде финансирана сделката за ЧЕЗ!
Шефът на борда на директорите на "Инерком" разкри как ще бъде финансирана сделката за ЧЕЗ!

Инерком България не смята, че придобиването на държавен дял от страна на българското правителство е единственият начин да се гарантира обществения интерес и доставките на електричество за българските потребители. Това се казва в интервю за Ройтерс на Милена Стоева, председател на борда на директорите на компанията, съобщава "Дарик".  

Българският финансов министър Владислав Горанов заяви по-рано, че българската държава има достатъчно инструменти да регулира доставката на електричество до потребителите, поради което държавното участие в сделката не е необходимо. Редица експерти и анализатори в България са съгласни с това  

"Ние сме съгласни с финансовия министър и не смятаме, че държавно придобиване на дял от бизнеса на ЧЕЗ е единственият начин да се гарантира общественият интерес", казва Стоева пред Ройтерс.  

Според нея обаче от ЧЕЗ зависи дали българската държава ще има дялово участие при закупуването. От централата на ЧЕЗ в Прага съобщиха, че ще направят детайлен анализ на възможността за потенциално българско държавно участие в продажбата на българските активи на електроразпределителната компания и ще обявят решението си в началото на април.

  Стоева отказва да оповести стойността на сделката, но отбелязва, че компанията Инерком има активи за около 100 млн. лева (62,9 млн. долара), а също така е поела твърд ангажимент да приключи тази транзакция и смята да го спази.

  По отношение на страховете относно финансирането на сделката, от Инерком обявиха, че се водят преговори с няколко глобално-опериращи банки, много от които нямат офиси в България, като при това никакви офшорни компании няма да участват в транзакцията.   От компанията заявяват, че финансирането на сделката никога не е било обсъждано с руски банки, както и че за сделката ще бъде осигурен значителен дял собствено финансиране.

  "От подписването на договора до сега, преговорите с банките вървят добре", заявява Стоева. Тя не споменава конкретни имена на банки поради строгите клаузи за конфиденциалност на сделката. "Никакви офшорни компании няма да участват в тази транзакция, желанието ни е да направим прозрачна сделка", казва още тя./БЛИЦ

12 март 2018, 09:31

Пак продават на търг имоти на екзекутирания Митко Фитнеса
Пак продават на търг имоти на екзекутирания Митко Фитнеса

Частен съдебен изпълнител отново е обявил за публична продан имотите на екзекутирания през октомври 2016 г. Минтко Евтимов – Фитнеса от Перник. На тезгяха са извадени ресторант, сладкарница и две дворни места в село Расник. Продажбата им трябва да удовлетвори вземанията на Анани Стойнев от София, на когото Фитнеса дължи пари.

Ресторантът е обявен за продан с първоначална тръжна цена от 38 400 лв. Наддаването за сладкарницата пък ще започне от 17 200 лв., а двете дворни места са оценени съответно на 16 372 лв. за едното, което е 1 312 кв. м. и 10 000 лв. за другото, което е 516 кв. м. заедно с построената в него къща.

Това е поредният търг на имотите на Митко Фитнеса. Той бе открит застрелян в района на село Драгомирово на 4 октомври, но изчезна месец преди това, а няколко дни по-късно бе опожарен и автомобила му.Сред основните версии за убийството му са дългове.

Убиецът на Евтимов и до днес не е задържан.

12 март 2018, 00:49

По 30 тона риба за пазара ще отглеждат в язовир „Бушляк“
По 30 тона риба за пазара ще отглеждат в язовир „Бушляк“

По 30 тона риба за подажба на пазара ще отглеждат годишно в пернишкия язовир „Бушляк“ в село Лесковец.  Във водоема ще се развъждат шаран, толстолоб и амур.

Инвестиционното намерение е на фирма „Голман“ ЕООД. Дружеството е концесионер на язовира за срок от 10 г.

Язовирът ще се зарибява с растителноядна риба. За шарана обаче ще се прилага полуинтензивно развъждане и той ще се подхранва периодично със зърно и специализирани смески. За живарници ще се използват няколко малки по размер садки за складиране на готова за пазара риба.

Намеренията са на пазара да се изнасят 25 498 кг. шаран, 2 369 кг. – толстолоб и 1 448 кг. – амур. Рибата няма да се обработва на язовира, а направо ще се товари в камиони за жива риба или в каси под лед в изометрични превозни средства.

Предвидено е в подвижни фургони да бъдат организирани помещенията за технолог, персонала, склад за материали и фураж.

11 март 2018, 00:47