Актуалното в Перник и региона

Радомир

Важна обява от „МИГ-Радомир-Земен“ за прием на проектни предложения
Важна обява от „МИГ-Радомир-Земен“ за прием на проектни предложения

О Б Я В А

 

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с подкрепата на

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  за периода 2014 – 2020

            СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен,  Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

 

 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“.

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”.

 

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Финансирането на проекти по настоящата процедура за подбор на проектни предложения цели повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС, внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации.

Финансови параметри:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (100 %) –

391 160,00 лв., 199 996,93 евро

Средства от Европейския фонд за регионално развитие (85 %) –

332 486,00 лв., 169 997,39 евро

Национално съфинансиране (15%) –

58 674,00 лв., 29 999,54 евро

 

 

 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

45 000,00 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

352 044,00 лв.

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000,00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160,00 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект за всички категории предприятия, в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis).

 

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

Мярката се изпълнява се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от  Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,  публикуван  в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 

Допустими кандидати:

1. Да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

4. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6. Допустими за подпомагане са съществуващи МСП, които имат минимум три приключени финансови години.

7. Реализиран минимален размер нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключили финансови години за съответната категория предприятие. В този случай предприятията трябва да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Малко предприятие ≥ 750 000 лева (Нетни приходи от продажби[1])

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева (Нетни приходи от продажби)

 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Ще се подпомагат само дейности попадащи в специфичните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):  Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица и могат да включват следните дейности:

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Забележка: „Консултантски услуги в подкрепа на иновациите“ означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги. Включването на дейности само за консултантски и помощни услуги е недопустимо.

5. Дейности за информиране и публичност.

 

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migradomir.org и https://eumis2020.government.bg

 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване:

Краен срок за подаване на проектните предложения е 15.10.2019 г. 17:00 часа.

 

ВАЖНО: Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по процедурата.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подавани само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

 

[1] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за последните три приключени бюджетни години.

22 юли 2019, 11:14

Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя, 5 души в болница
Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя, 5 души в болница

Катастрофа затвори пътя Радомир – Долна Диканя. Инцидентът е станал в района на язовир Върбица. 5 души, сред които и две деца са закарани в болница, научи „Мироглед“.

Две леки коли са се ударили челно. По първоначална информация на единия от водачите му е прилошало и е загубил контрол над возилото. В другия автомобил са се возили двама възрастни и две деца. За щастие, малчуганите не са пострадали сериозно.  Те са закарани в болница само за преглед. Все още се уточнява какви са травмите на останалите трима в автомелето.

Заради катастрофата обаче патрулка бе препречила движението в района на бензиностанцията и преминаващи не се допускаха. От другта страна пък бе блокирано при язовира. На мястото са пристигнали две линейки, които са извозили пострадалите към пернишката болница.

22 юли 2019, 11:14

Радомирци поднесоха цветя на паметника за Левски за 182-та годишнина от рождението му
Радомирци поднесоха цветя на паметника за Левски за 182-та годишнина от рождението му

Ръководството на общината, общински съветници , представители на политически партии, граждани и деца се поклониха пред паметника на Васил Левски в центъра на града. Бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност и преклонение пред живота и делото на Апостола по повод 182 години от рождението му.  Облечени в хайдушки костюми членове на РК Никола Корчев“ към Национално движение „Традиция“ застанаха на почетна стража пред паметника.

Слово за живота и делото на Апостола произнесе директорът на общинския исторически музей Милена Илиева. В залата на общината бе прожектиран филма „ЛЪВСКИЙ“ Европеец в Българското“. На прожекцията присъстваха деца и граждани.

22 юли 2019, 11:14

Установиха кой трови въздуха на Радомир
Установиха кой трови въздуха на Радомир

Установен е източникът на замърсяване на въздуха над Радомир, съобщи кметът на общината Пламен Алексиев.  Това стана след като градоначалника извика Националната лаборатория по качеството на въздуха заради сигнал за неприятна миризма в града.

„Тази нощ направихме изненадваща проверка. Разбрахме, кой е виновен за неприятните миризми. От Националната лаборатория по качество на въздуха предстои да установят какви вещества и колко над нормата са. Също и дали има опасност за хората“, каза Алексиев.

Замърсителят е „В и К“ – Перник. Горяла е утайка от пречиствателната станция в Батановци.

„Става въпрос за самозапалване на изсушителните полета. Няколко пъти гасим през деня, но огъня се разпалва отново през нощта. От утре започваме да разриваме с багер утайката, за да може да я полеем с повече вода и да предотвратим повторно самозапалване“, коментира шефът на „В и К“ – Перник инж. Иван Витанов.

За нарушението вече е подаден сигнал до РИОСВ – Перник, която трябва да санкционира нарушителя.  От общината в Радомир пък са предприели мерки, подобно нещо да не се случва повече.

22 юли 2019, 11:14

Сложиха тенис маси в парка в Радомир
Сложиха тенис маси в парка в Радомир

Общината в Радомир монтира нови тенис маси в градския парк. Те ще се ползват свободно от всички, съобщиха от администрацията.  До края на тази седмица ще бъдат монтирани нови тенис маси и в градината на Младежкия дом.

Целта на инициативата е създадените зони за спорт на открито да се превърнат в любимо място за спортуване на малки и големи. Предвижда се до края на месеца парка да бъде обновен и с поставяне на още нови пейки за отдих и парково осветление.

17 юли 2019, 00:32

Радомирци се прекланят пред Апостола на свободата
Радомирци се прекланят пред Апостола на свободата

Радомирци се прекланят пред Апостола на свободата, а поводът е 182 – годишнината от рождението на Дякона.

На 18 юли от 11.00 ч., ще започне поднасянето на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в центъра на града.

От 11.15 ч., в сградата на община Радомир ще бъде прожектиран филм за Апостола на свободата „ЛЪВСКИЙ : Европеец в Българското“.

Инициативата е съвместна с общината Радомир и Общинския исторически музей в града.

16 юли 2019, 15:09

Благотворително парти набира средства за лечението на Дани
Благотворително парти набира средства за лечението на Дани

Благотворително мероприятие  „Да помогнем на Дани да ходи“ събра малчугани и родители в неделя в градината на младежкия дом в Радомир. Клоунът Бонбончо забавляваше децата, правеше рисунки на лицата им, фотограф предлагаше минифотосесии, а на базара  се предлагаха лакомства, сувенири,  малко употребявани детски колички, различни предмети за бебета. Имаше забавления и за майките.

Лошото време обаче попречи да се съберат повече деца и родители. На благотворителното мероприятие са събрани 912,50 лв. Акцията за набиране средства за малката Йордана продължават.

От общината ще отпуснат помощ , ще бъдат отворени и кутиите за дарения, поставени в магазини и заведения в Радомир и Перник, съобщи зам. кметът Любка Димитрова. Българите в Чикаго също са предприели акция за набиране средства за лечението на Дани.

Йордана Йорданова на 1 г. 9 месеца страда от рядка малформация, която скъсява крачето й.

Дани не може да ходи без специално изработени обувки с висока платформа. Лечение има,

световноизвестният капацитет по детска ортопедия д-р Дрор Пейли от институт Сейнт Мери, Флорида, САЩ, се е  съгласил да проведе лечението и дава гаранция, че с няколко операции направени там, Дани ще може да ходи. Сумата необходима за интервенцията е 184 744 щатски долара. Д-р Пейли държи да бъде направена, когато Дани навърши 2 годинки.

 След като крачето се стабилизира, той планира втора операция и удължаване с 5 см., като за нея ще бъдат необходими още 176 498 щатски долара.  През август, когато Дани ще навърши 2 г. е необходимо родителите да  преведат на болницата 10 000 долара, с които ще запазят час за операция, а след това и останалата част за първата операция  от 174 744 долара.

Можете да помогнете на малката Дани с дарение:

 Обединена Българска Банка

IBAN: BG70 UBBS 8002 1084 3315 40

BIC: UBBS BGSF

Титуляр: Йордана Слави Йорданова

Страницата във фейсбук "Да помогнем на Йордана да ходи"

 helpkarma: Да помогнем на Йордана да ходи

Дарителски кутии в Перник- кафе Caramel, Deep Dish, Мал Мук и в денонощен магазин. Всеки един, който има желание да помогне или да поставим кутия за дарения, може да се свърже с нас чрез фейсбук съобщение, посочения телефон в страницата, благотворителния базар или на имейл: dani.yordanova17@gmail.com

16 юли 2019, 09:13

Националната лаборатория проверява въздуха в Радомир след сигнал за миризма
Националната лаборатория проверява въздуха в Радомир след сигнал за миризма

Сигнал за задушлива миризма на пластмаса вдигна на крак институциите в Радомир. Вече е уведомена Националната лаборатория за качеството на въздуха, която ще започне проверка вероятно утре. Това съобщи кметът на общината Пламен Алексиев.

„Честито! Часът е 1:20 през нощта и Радомир пак е обгазен от остра и задушлива миризма. Нека напомня, че и бременното коте от кв. Арката, за което разбра цяла България, че е бито, сега диша замърсен въздух. Надявам се със същия хъс и борбен дух да разгласите новината за замърсяването, така както направихте и за котето“, пише  радомирка в социалната мрежа.

Според нея били подадени сигнали към съответните институции, но резултатът бил нулев.

„Нямам представа от къде може да идва подобна миризма, но веднага уведомихме лабораторията. След като бъдат извъшени замерванията, ще информирам гражданите за резултатите“, категоричен бе Алексиев.

15 юли 2019, 13:19

4,5 млн. лева за закриване сметището на Радомир
4,5 млн. лева за закриване сметището на Радомир

4 526 146 лева без ДДС е прогнозната цена за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци на Радомир.  Агенцията по обществени поръчки е публикувала условията за кандидатстване от фирми за извършване на строителните и рекултивационни дейности, а крайният срок за подаване на документи е 8 август т.г.  Сметището се намира в землището на  село Кошарите и отстои на около 1,2 км южно от квартал Върба. Площадката е предвидена за съществуващото сметище на площ от 192671 м2. Закриването и рекултивацията имат за цел  да преустанови неблагоприятното въздействие, върху околната среда, на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели осигуряването на защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Тампонирането на площите покрити с депонирани твърди битови отпадъци се предвижда да се изпълни в рамките на един общ обект. След полагането на минералния запечатващ пласт избрания строителс следва да изпълни мероприятия по уплътняване на глината за достигане на необходимите коефициенти на уплътнение Kу ? 0,95. След полагането на рекултивационния пласт изпълнителя следва да изпълни агротехнически мероприятия за изграждане на хумусен пласт с дебелина d?0,30m, който няма да се уплътява.

Първата фаза предвижда на терена от храстова растителност и едрогабаритни обекти, трасировки, изграждане на стоителна площадка, доставка на техника  и изграждане на входна шахта и водоотвеждащ тръбопровод . Втората фаза е тампониране на сметището и трета- рекултивация със създаване на хумусен пласт, агротехнически мероприятия; залесителни дейности и ландшафтно оформление

15 юли 2019, 08:48

Нова кариера и взривове на по-малко от километър от две села в Радомирско
Нова кариера и взривове на по-малко от километър от две села в Радомирско

Нова кариера в Радомирско ще бъде разработвана чрез взирвни дейности. Тя се намира само на 1,1 км. от пътя Радомир – Долна Диканя и на 8 км. от магистрала „Струма“ в землището на село Стефаново, на 700 метра северозападно от селото и на 600 м. от махала „Биджова“ на съседното с. Червена могила.

От находище „Могилата“ ще се добиват доломити. Кариерата ще се разработва от „Интерпром“ ЕООД.  Тя е собственост на Калоян Люсиен Теодосиев.

Дружеството има сключен договор с министъра на енергетиката на 24 февруари 2016 г. за проучване на подземни богатства. По-късно е изготвен и геоложки доклад за резултатите. Те са представени в министерството, което пък е разгледан и приет от Специализираната експертна комисия към ведомството.  Площта на находището първоначално е била 185,2 дка. и е обхващала и части от с. Долни Раковец. В последствие министерството я е редуцирало до 142,5 дка.

Предстои да бъде извършен ОВОС, защото кариерата може да окаже влияние на околната среда. Ако фирмата получи разрешение, тя ще започне експериментални взривявания за уточняване на оптималните параметри на безопасност.  Взривните сондажи ще се пробиват със сонда.  Те ще се зареждат и периодично ще се правят масови взривявания като те ще бъдат изпълнявани от външна специализирана фирма.  На територията на кариерата няма да има склад за взривни материали.

Дружеството предвижда първата година да изземе варовиковата суровина от 20 000 кв. м. от находището и достигане на проектна мощност от 50 000 кв. м. – втората година. Срокът на съществуване на кариерата се предвижда да бъде 35 години.

„Още миналата година заявихме категорично, че сме против  откриването на кариера. По закон тя трябва да отстои на 2 км. от къщите, а при нас е на около 500 м. и само на 100 м. от гробището на селото. Още повече, че наблизо има друга кариера. Аз докато съм кмет няма да допусна откриване на кариера  в района“, каза за „Струма“ кметът на Стефаново Веселин Василев. По думите му районът е екологично чист и с откриването на кариера ще се замърси, още повече и пътят, по който ще минават машините и сега не е в добро състояние, а ще се разбие напълно.

11 юли 2019, 00:38