Актуалното в Перник и региона

Радомир

Млад радомирец отива на съд
Млад радомирец отива на съд

33-годишен отива на съд за притежаване и отглеждане на наркотични вещества, информират от полицията.

През месец септември 2019 г., служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Перник и колегите им от РУ – Радомир претърсили имот в радомирското с. Друган, собственост на 33-годишен радомирец и семейството му. В двора били открити и изкоренени 3 растения от рода на конопа, а в помещения на сградата и плевня около 400 грама канабис и малко количество метамфетамин. След проведено разследване, мъжът е привлечен като обвиняем по чл. 354 „а, ал. 3 и 354 „в“, ал. 1 от Наказателния кодекс и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Работата продължава съвместно с прокуратурата.

26 февр. 2021, 12:26

Детска работа! Шофьори се изпреварват, а после си режат гумите
Детска работа! Шофьори се изпреварват, а после си режат гумите

Служители от РУ – Радомир изясняват случай на хулиганство  на пътя. Сигнал за инцидента е подаден вчера, на тел. 112 от единия участник в разпрата, водач на товарен автомобил „Форд Транзит“.

25-годишният мъж от Дупница  и водач на „Опел Корса“ шофирали на прав участък в района на радомирското с. Извор. По първоначална информация двамата се изпреварили по веднъж, спрели на пътното платно и разменили обидни реплики един към друг. Впоследствие в момент на афект единият срязал гума на автомобила на другия и обратно.

Извършен е оглед от разследващ полицай и е започнато досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс.

26 февр. 2021, 12:26

Набират проекти за повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на Радомир и Земен
Набират проекти за повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на Радомир и Земен

О Б Я В А

 

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с подкрепата на

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  за периода 2014 – 2020

            СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-1.032 МИГ-Радомир-Земен,  Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

 

 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“.

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”.

 

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Финансирането на проекти по настоящата процедура за подбор на проектни предложения цели повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС, внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации.

Финансови параметри:

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

(100 %)

Средства от Европейския фонд за регионално развитие

(85 %)

Национално съфинансиране

 

(15%)

391 160,00 лв.

199 996,93 евро

332 486,00 лв.

169 997,39 евро

 

58 674,00 лв.

29 999,54 евро

 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

45 000,00 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект –

352 044,00 лв.

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000,00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160,00 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ към СВОМР на МИГ-Радомир-Земен – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект за всички категории предприятия, в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis).

 

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

Мярката се изпълнява се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от  Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,  публикуван  в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 

Допустими кандидати:

1. Да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.

2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

4. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6. Допустими за подпомагане са съществуващи МСП, които имат минимум три приключени финансови години.

7. Реализиран минимален размер нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключили финансови години за съответната категория предприятие. В този случай предприятията трябва да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

 

Нетни приходи от продажби[1]

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Ще се подпомагат само дейности попадащи в специфичните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):  Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица и могат да включват следните дейности:

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Забележка: „Консултантски услуги в подкрепа на иновациите“ означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги. Включването на дейности само за консултантски и помощни услуги е недопустимо.

5. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migradomir.org и https://eumis2020.government.bg

 

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване:

Краен срок за подаване на проектните предложения е 20.04.2021 г. 17:00 часа.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подавани само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

[1] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за последните три приключени бюджетни години.

26 февр. 2021, 12:26

Ето с какъв бюджет ще разполага Община Радомир през 2021г.
Ето с какъв бюджет ще разполага Община Радомир през 2021г.
Общински съвет – Радомир прие днес бюджета на общината за 2021 година. Общата рамка на бюджета е в размер на 24 512 895 лв. Заседанието на местния парламент се проведе в залата на Народно читалище "Напредък 1895" – Радомир, при спазване на противоепидемичните мерки. На заседанието на местния парламент присъстваха кметовете и кметските наместници на населените места от община Радомир.
Разликата от около 3,5 милиона лева спрямо представения на общественото обсъждане бюджет от 28 милиона лева, идва от средствата, които ще постъпят от републиканския бюджет за ремонта на водопровода в село Извор. След постъпването им, те ще бъдат добавени допълнително чрез финансова корекция по служебен път. С подобна финансова корекция, без необходимост от приемане на допълнително решение на общинския съвет, към бюджета ще бъдат добавени и отпуснатите от Министерски съвет средства за реконструкция на спортна зала в размер на 1 568 000 лв., както и 2 100 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на водопроводната инфраструктура в град Радомир, част "Ниска зона".
Приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 12 283 905 лв. Планирани са постъпления от данъци в размер на 1 759 500 лв., а очакваните неданъчни приходи са 3 661 524 лв. Очакваните приходи от такса битови отпадъци са в размер на 2 622 624 лв.
За 2021 година се планират разходи в общ размер на 24 512 895 лв. 50 000 лв. са предвидени за ремонт на сградите на кметствата в селата Дрен, Долна Диканя, Друган, Житуша, Долни Раковец и Жедна.
Делегираните от държавата дейности по образование по стандарт ще бъдат обезпечени със средства в размер на 6 489 001 лв. В местни дейности са предвидени разходи в размер на 590 000 лв., които включват издръжка на детски градини - 550 000 лв., както и на Център за подкрепа на личностното развитие – 40 000 лв. Предвидено е дофинансиране за маломерни и слети паралелки в дейност "Неспециализирани училища" за училищата в селата Дрен и Гълъбник, както и за СУ "Св.Св. Кирил и Методий" – Радомир, в общ размер на 27 285 лв.
В сектора за водоснабдяване и канализация са предвидени 2 446 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места от общината. За осветление са предвидени 242 000 лв., а 1 719 876 лв. са отредени за чистотата. Със средства в размер на 50 000 лв. ще се поддържат зелените площи в общината и ще се засажда дълготрайна декоративна растителност. За текущ ремонт на улиците в Радомир и населените места от общината са предвидени 360 000 лв.
300 000 лв. са предвидени за подпомагане дейността на спортните клубове от общината. 100 000 лв. са средствата за изграждане на паркинг, ремонт на част от ограда, както и ремонт на обредна зала и помещения в гробищния парк в Радомир. Поддръжката на гробищния парк ще продължи, като за догодина е предвидено асфалтиране и изграждане на алеи, увериха местните власти.
На днешната си сесия съветниците приеха още и Наредба за символите, почетните знаци, званията и наградите в община Радомир. Очакваните цели от прилагането на наредбата са уточняване на процедурата за кандидатстване, избор и критерии за Наградите на Община Радомир, както и регламентация на финансовото подпомагане на ученици, учители и дейци на културата от общината.
Бяха приети още и годишните финансови отчети за 2020 г. на общинското дружество "Байкал 1" ЕООД и на МБАЛ – Радомир ЕООД. Местните парламентаристи бяха информирани и за хода и развитието на административните и граждански дела, по които Община Радомир е страна, за 2020 година.
Съветниците гласуваха още и отчета за изпълнение на Годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на Община Радомир за 2020 г. 4 служители ще осъществяват социалната услуга "Асистентска подкрепа", стана ясно от друго прието решение на общинския съвет днес. На заседанието бяха приети още и докладни, свързани с продажба на общински жилища, продажба на поземлени имоти, собственост на общината, както и отпускане на финансова помощ на нуждаещи се граждани.

26 февр. 2021, 12:26

"МИГ - Радомир - Земен", ОПРЧР и "Електрик" подписаха тристранен договор
"МИГ - Радомир - Земен", ОПРЧР и "Електрик" подписаха тристранен договор

Местна инициативна група Радомир – Земен подписа тристранен административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие, между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „АК Електрик“ АД. Изпълнителният директор на СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ Радослав Йорданов и Изпълнителният директор на „АК Електрик“ АД Емил Николов положиха подписи на административния договор. На срещата присъства кметът на Община Радомир – господин Пламен Алексиев.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на работните места, квалификацията и уменията на заетите лица в „АК Електрик“ АД, в т.ч. увеличаване броя на заетите с повишена професионална квалификация и ключови компетентности; увеличаване броя на заетите със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения, устойчива заетост и повишена конкурентоспособност на пазара на труда.

Господин Емил Николов благодари за ползотворната съвместна работа на екипа на местната инициативна група.

Кметът господин Пламен Алексиев добави, че Община Радомир ще разчита на „АК Електрик“ АД за общи бъдещи инициативи, насочени към помощ за местната общност.

Чрез реализация на дейностите по проекта ще бъде предоставено професионално обучение за повишаване на квалификацията на заети лица по професия Заварчик, Електромонтьор и Машинен оператор. Обученията са насочени към лица със средно и по-ниско образование и лица над 54 години. Ще бъде осигурено обучение за придобиване на ключови компетентности (общуване на чужди езици, умение за учене, иновативност и предприемачество) на 217 заети лица. За  заетите лица, преминали специфично обучение ще се осигури достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка. Ще бъдат приложени иновативни инструменти за обучение на 146 заети лица чрез учене чрез правене и въвеждане на 3 D система за самообучение. За всички заети лица в „АК Електрик“ АД ще бъде въведена собствена система за вътрешнофирмено обучение.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 134 341,19 лв., при финансиране от 100 % на допустимите разходи по проекта.

Изпълнителният директор господин Радослав Йорданов добави, че това е вторият подписан административен договор на „АК Електрик“ АД през МИГ и че сдружението ще продължава да работи и да подкрепя местната общност.

26 февр. 2021, 12:26

Линеен фонтан ще  създава приятна атмосфера за гражданите и гостите на Радомир
Линеен фонтан ще създава приятна атмосфера за гражданите и гостите на Радомир

Линеен фонтан ще разкрасява центъра на Радомир. Чрез обществена поръчка е обявено пазарно проучване за проект, а идеята е динамичния фонтан чрез различна височина на струите и светлини да създава усещане за уют, красота и емоции за гражданите и гостите на града. 

Линейният фонтан ще бде разположен в близост до съществуващия в зелените площи и ще подчертае една от основните алеи в центъра.  В близост се намират важни сгради за града-  на общината,читалищната сграда, и ансамбловия сграден фронт на площада. Централният площад на Радомир е уникален с триъгълната си форма и старинните сгради.

Идеята за фонтана, който е своеобразно водно огледало е на общината и има за цел да създаде приятна  атмосфера и да придаде необходимия нов колорит на площада, вписвайки се по подходящ начин  в средата. Съоръжението ще представлява  част от изграждане на туристически и информационен център, който включва  туристическа-информационна зала/пространство с мултимедиен екран и места за посетители,   санитарно помещение, техническо помещение от   40кв.м. Към постройката  ще има  открита част - сцена за изложби, концерти, чествания и други, с площ до 50 кв.м.

20 февр. 2021, 00:30

Радомирци сведоха глави пред паметта на Васил Левски
Радомирци сведоха глави пред паметта на Васил Левски

148-годишнината от гибелта на Васил Левски бе отбелязана с поднасянето на венци и цветя пред паметника на Апостола на площад „Свобода" в Радомир. С поднасянето на венци почитта си към паметта на Апостола засвидетелстваха кметът Пламен Алексиев и председателят на местния парламент Светослав Кирилов. Цветя в знак на признателност към делото на Васил Левски поднесоха заместник-кметът Роберта Борисова, общински съветници, представители на общинската администрация, педагози и деца от училища и детски градини, представители на политически партии и граждани. Присъстващите граждани сведоха глава и паднаха на колене за едноминутно мълчание в памет на Васил Левски. Дружество „Традиция" осигури почетен караул на паметника и възпроизведе залп в чест на Васил Левски и свободата на България.

Изложба, озаглавена „Васил Левски – Апостолът на свободата", беше открита днес в Радомир.Тя съдържа информационни табла, съдържащи факти и снимки, свидетелстващи за комитетската дейност на Апостола в цялата Пернишка област, които са предоставени от РИМ-Перник. На разположение на посетителите на музея са и информационни табла от РИМ-Благоевград, които съдържат факти, документи и снимки от живота и делото на Васил Левски и неговите съратници.

Посетителите на експозицията могат да видят и репродукции на картини на известни художници, пресъздали през своя поглед различни епизоди от живота на Васил Левски. Сред тях са „Обесването на Васил Левски" на Борис Ангелушев, „Светият" на Пламен Вълчев, „Васил Левски пред съда" на Калина Тасева, „Огърлица на безсмъртието" на Дечко Узунов и др.

На разположение на посетителите са и книги, собственост на музея в Радомир, сред които „Книга за Левски" на Митко Яворски и „Левски и Ловеч" на Васил Боянов.

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите на музея в Радомир до 26 февруари.

19 февр. 2021, 14:18

Деца от Радомир сред най-добрите математици у нас
Деца от Радомир сред най-добрите математици у нас
Децата от първа група ,,Барбарони" на Детска градина "Радомирче" демонстрираха отлични математически умения и записаха престижен успех на национално ниво. Те завоюваха 5 първи места, 7 втори места и 3 трети места на Националното състезание "Многознайко" във възрастовата група от 3 до 7 години, съобщи директорът на детската градина Емилия Василева. Под вещото ръководство на госпожите Симона Димитрова и Цветелина Апостолова, децата се състезаваха в образователно направление "Математика", с тема: "Обичам да смятам". Състезанието се провежда веднъж годишно, като тази година решените от децата задачи са били изпратени до конкурсна комисия в Бургас, която е оценявала уменията на участници от цялата страна. На базата на събраните точки от решените задачи е оформено класирането и са раздадени медалите и грамотите на участниците.
На първо място се класираха децата Рая Ивова, Йоана Иванова, Теодор Деянов, Александър Йорданов, Яна Маврова, вторите места заеха Ния Врабчанска, Елеонора Идакиева, Аделина Милова, Кристин Йошовска, Мария Петкова, Матео Димитров и Даня Руменова, а третата позиция заслужиха Калоян Георгиев, Камен Димитров и Тервел Александров.
Освен отлични математически умения, децата от Детска градина "Радомирче" показаха, че проявата на добродетелност е важна ценност за тях. Под ръководството на госпожите Ива Цекова и Здравка Милева, те взеха участие в Националната кампания "Зрънце любов". Децата от група "Сладурковци" на ДГ "Радомирче", заедно със своите родители, изработиха хранилки за птици, които бяха закачени в двора на детската градина. За участието си в инициативата "Зрънце любов", днес децата получиха грамоти от Българското дружество за защита на птиците, с които се признават и оценяват усилията им за подкрепа на пернатите. В рамките на кампанията, госпожа Здравка Милева от ДГ "Радомирче" подготви и изпрати до Българското дружество за защита на птиците презентация на тема: "Как да помогнем на птиците в България?", в която е отразена цялостната дейност на децата от детската градина и техните родители във връзка за защита на пернатите.

18 февр. 2021, 13:35

Сурова глоба чака радомирка, продавала дрехи менте
Сурова глоба чака радомирка, продавала дрехи менте

Радомирка застава пред Темида за нерегламентирана продажба на стоки.

На 11 юли 2019 г., служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Перник проверили магазин за дрехи в гр. Радомир. В него са открити и иззети множество дрехи, обувки и аксесоари от известни марки, продавани без съгласието на притежателя на изключителното право. Привлечена като обвиняема е 54-годишна радомирка. Жената ще отговаря по чл. 172 „б“, ал. 2 от Наказателния кодекс. Законът предвижда лишаване от свобода от 5 до 8 години и глоба от 5 до 8 хиляди лева.

18 февр. 2021, 12:05

Радомирци на съд за счупени стъкла на кола
Радомирци на съд за счупени стъкла на кола

Двама радомирци ще отговарят за унищожаване и повреждане.

На 11 май миналата година в РУ – Радомир е подаден сигнал от 40-годишен мъж, за счупени предно панорамно и десни странични стъкла на ползвания от него лек автомобил „БМВ“. След проведени множество действия по разследването са привлечени като обвиняеми по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс двама 20-годишни младежи от Радомир. Наложена им е мярка за неотклонение „подписка“ и работата продължава съвместно с прокуратурата.

18 февр. 2021, 12:03

Изложба и поднасяне на цветя за 148-годишнината от гибелта на Васил Левски в Радомир
Изложба и поднасяне на цветя за 148-годишнината от гибелта на Васил Левски в Радомир
В Радомир ще отбележат 148-годишнината от гибелта на Васил Левски с откриване на изложба в Общинския исторически музей. Началният час на откриване на излолжбата е 11:00 ч. В 11:30 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Апостола на свободата в града.
Експозицията е под надслов "Васил Левски – Апостолът на свободата". Тя е съставена от информационни табла, съдържащи фактология и снимки, свидетелстващи за комитетската дейност на Апостола в цялата Пернишка област, които са предоставени от РИМ – Перник. Посетителите на изложбата ще могат да разгледат още и картини, посветени на живота и делото на Васил Левски, рисувани от художници като Дечко Узунов, Георги Данчов, Петър Вълчев, Васил Стоилов, Александър Поплилов и др.
На разположение на посетителите на музея са и информационни табла от РИМ – Благоевград, които съдържат факти, документи и снимки от живота и делото на Васил Левски и неговите съратници. Изложбата ще е на разположение на посетителите на музея в Радомир до 26 февруари.
Община Радомир умолява гражданите, които искат да посетят изложбата и да поднесат цветя пред паметника на Апостола на свободата, да спазват необходимата социална дистанция един от друг, както и да носят маски, съгласно противоепидемичните изисквания в страната.

18 февр. 2021, 11:19